In return for là gì

Trong Tiếng Việt in return for có nghĩa là: bù lại (ta đã tìm được các phép tịnh tiến 1). Có ít nhất câu mẫu 2.183 có in return for . Trong số các hình khác: And in return for your support, you're getting insider stock tips. ↔ Và bù lại sự hỗ trợ của ông, ông nhận được lời khuyên trong chứng khoán. .

in return for

+ Thêm bản dịch Thêm in return for

"in return for" trong từ điển Tiếng Anh - Tiếng Việt

 • bù lại

  And in return for your support, you're getting insider stock tips.

  Và bù lại sự hỗ trợ của ông, ông nhận được lời khuyên trong chứng khoán.

  FVDP-Vietnamese-English-Dictionary

 • Hiển thị các bản dịch được tạo bằng thuật toán

Bản dịch tự động của " in return for " sang Tiếng Việt

 • In return for là gì

  Glosbe Translate

 • In return for là gì

  Google Translate

Thêm ví dụ Thêm

Bản dịch "in return for" thành Tiếng Việt trong ngữ cảnh, bộ nhớ dịch

Biến cách Gốc từ

Dopasowanie słów

tất cả chính xác bất kỳ

And what would you like in return for that information?

Và ông muốn đổi lại gì cho thông tin này?

OpenSubtitles2018.v3

All of this was offered in return for the king’s family, whom the general had captured.

Vua đưa ra tất cả giá này để đánh đổi gia đình của vua bị viên tướng bắt giữ.

jw2019

Black gets good compensation in return for the pawn, however.

Tuy nhiên đổi lại Đen sẽ có được sự bồi thường tốt.

WikiMatrix

In return for?

Vả đổi lại?

OpenSubtitles2018.v3

He would offer Jupiter's throne in return for festering disease that sprung from noble loins.

Ông ta sẽ đổi cả ngai vàng của Jupiter để cứu cái mớ chết dịch phát sinh từ bộ hạ ông ấy.

OpenSubtitles2018.v3

One heretic in good condition in return for the coffin housing Elena.

Một dị nhân trong tình trạng tốt đổi lại quan tài của Elena.

OpenSubtitles2018.v3

There is, however, a problem that you could aid me in solving, in return for my help.

Tuy nhiên, có một rắc rối rằng anh có thể viện trợ tôi trong việc giải quyết, và đổi lại là sự giúp đỡ của tôi.

OpenSubtitles2018.v3

In return for your " services "?

và để trả lại cho " sự phục vụ đó "?

OpenSubtitles2018.v3

France received back Guadeloupe from Sweden in return for yearly installments to the Swedish king.

Pháp nhận lại Guadeloupe từ Thụy Điển và nộp tiền thuế hằng năm cho nhà vua Thụy Điển.

WikiMatrix

And in return for your support, you're getting insider stock tips.

Và bù lại sự hỗ trợ của ông, ông nhận được lời khuyên trong chứng khoán.

OpenSubtitles2018.v3

Nevertheless, some also took money in return for their protection.

Tuy nhiên, một số người trong số họ cũng nhận tiền để đổi lấy sự bảo vệ của họ.

WikiMatrix

In return for what?

Đổi lại là gì?

OpenSubtitles2018.v3

In 1840, Britain intervened and returned control of the Levant to the Ottomans in return for further capitulations.

Nhưng vào năm 1840, những người Anh quốc đã can thiệp và dành quyền kiểm soát Levant cho người Ottoman để có điều kiện cho một bản thỏa ước xa hơn.

WikiMatrix

Not that I don't get some little pleasures... in return for the pain, mind you.

Không phải vì thế mà anh không thấy thích thú khi làm em đau.

OpenSubtitles2018.v3

Wei was devastatingly defeated and ceded a large part of its territory in return for truce.

Ngụy bị đánh bại và buộc phải nhượng một phần lớn đất đai để đổi lấy hoà bình.

WikiMatrix

This is the beginning of what we can do in return for so much.

Đây là khởi đầu của những điều chúng ta có thể làm để đền đáp vì đã được ban cho quá nhiều.

LDS

And in return for saving my life I am your servant.

Vì bà đã cứu mạng tôi xin được phục vụ bà.

OpenSubtitles2018.v3

Maybe Shelton made Chambers some promises in return for him keeping his mouth shut.

Có lẽ Shelton đã hứa hẹn gì đó với Chambers đổi lại anh ta sẽ chịu im miệng.

OpenSubtitles2018.v3

Tell me what you want in return for Nootka.

Anh muốn đổi Nootka lấy cái gì.

OpenSubtitles2018.v3

Each man was bound to serve his superior in return for the latter's protection.

Trong từng lãnh địa, mỗi người dân sẽ phải phục vụ lãnh chúa của mình để đổi lại sự che chở của họ.

WikiMatrix

A buyer is any person who contracts to acquire an asset in return for some form of consideration.

Người mua là bất kỳ người có tư cách pháp nhân nào có hợp đồng để thu được một tài sản theo một số hình thức ngang giá.

WikiMatrix

Eventually, the Daily Mail newspaper bought the pigs from Dijulio in return for exclusive rights to their story.

Cuối cùng, tờ Daily Mail đã mua lợn từ DiJulio lại độc quyền câu chuyện của chúng.

WikiMatrix

Franck cleared my debt in return for the painting.

Franck xóa nợ cho tôi để đổi lấy bức tranh.

OpenSubtitles2018.v3

The British handed over the southern Golan Heights to the French in return for the northern Jordan Valley.