Ký hiệu trung bình mẫu trong word năm 2024

Mã hóa ký tự ASCII và Unicode cho phép máy tính lưu trữ và trao đổi dữ liệu với các máy tính và chương trình khác. Dưới đây là danh sách các ký tự hệ La-tinh ASCII và Unicode được sử dụng thường xuyên. Đối với các ký tự Unicode cho các script không thuộc hệ La-tinh, hãy xem mục Biểu đồ mã ký tự Unicode theo tập lệnh.

Trong bài viết này

Chèn ký tự ASCII hoặc Unicode vào tài liệu

Nếu bạn chỉ cần nhập một vài ký tự hoặc ký hiệu đặc biệt, bạn có thể sử dụng Bản đồ hoặc nhập phím tắt. Xem bảng dưới đây hoặc xem mục Phím tắt cho các ký tự quốc tế để biết danh sách các ký tự ASCII.

Lưu ý:

 • Nhiều ngôn ngữ chứa các ký hiệu không thể cô đặc vào bộ ACSII Mở rộng 256 ký tự. Vì vậy, có các biến thể ASCII và Unicode để bao gồm các ký tự vùng và ký hiệu, hãy xem biểu đồ mã ký tự Unicode theo tập lệnh.
 • Nếu bạn gặp sự cố khi nhập mã ký tự cho các ký tự bạn muốn, hãy thử sử dụng Bản .

Chèn ký tự ASCII

Để chèn ký tự ASCII, hãy nhấn và giữ phím ALT trong khi nhập mã ký tự. Ví dụ: để chèn ký hiệu độ (º), hãy nhấn và giữ ALT trong khi nhập 0176 trên bàn phím số.

Bạn phải sử dụng bàn phím số để nhập các số, chứ không phải bàn phím. Đảm bảo rằng phím NUM LOCK đang bật nếu bàn phím của bạn yêu cầu phải nhập số trên bàn phím số.

Chèn ký tự Unicode

Để chèn ký tự Unicode, hãy nhập mã ký tự, nhấn ALT, rồi nhấn X. Ví dụ: để nhập ký hiệu đô la ($), hãy nhập 0024, nhấn ALT, rồi nhấn X. Để biết thêm mã ký tự Unicode, hãy xem mục Biểu đồ mã ký tự Unicode theo tập lệnh.

Quan trọng: Một số chương trình Microsoft Office, chẳng hạn như PowerPoint và InfoPath, không thể chuyển đổi mã Unicode thành ký tự. Nếu bạn cần ký tự Unicode và đang dùng một trong các chương trình không hỗ trợ ký tự Unicode, hãy dùng Bản đồ Ký tự để nhập (các) ký tự bạn cần.

Lưu ý:

 • Nếu ALT+X chuyển đổi mã ký tự sai thành Unicode, hãy chọn mã ký tự chính xác trước khi nhấn ALT+X.
 • Ngoài ra, trước mã ký tự chính xác với văn bản "U+". Ví dụ: nhập "1U+B5" và nhấn ALT+X sẽ luôn trả về văn bản "1μ", trong khi nhập "1B5" và nhấn ALT+X sẽ trả về văn bản "".

Sử dụng Bản đồ Ký tự

Bản đồ Ký tự là một chương trình được tích hợp sẵn trong Microsoft Windows cho phép bạn xem các ký tự sẵn dùng trong phông chữ đã chọn.

Ký hiệu trung bình mẫu trong word năm 2024

Sử dụng Bản đồ Ký tự, bạn có thể sao chép các ký tự riêng lẻ hoặc một nhóm ký tự vào Bảng tạm và dán chúng vào bất kỳ chương trình nào có thể hiển thị chúng. Để mở Bản đồ Ký tự:

 • Trong Windows 10: Nhập "ký tự" vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, rồi chọn Bản đồ Ký tự từ kết quả.
 • Trong Windows 8: Tìm kiếm từ "ký tự" trên màn hình Bắt đầu và chọn Bản đồ Ký tự từ kết quả.
 • Trong Windows 7: Bấm Bắt đầu, chỉ đến Tất cả Chương trình, chỉ đến Phụ kiện, chỉ đến Công cụ Hệ thống, rồi bấm Bản đồ Kí tự.

Các ký tự được nhóm theo phông chữ. Bấm vào danh sách phông chữ để chọn một tập hợp các ký tự. Để chọn một ký tự, hãy bấm vào ký tự đó, bấm Chọn, bấm vào nút chuột phải trong tài liệu nơi bạn muốn đặt ký tự, rồi bấm Dán.

Mã ký tự ký tự phổ biến

Để biết thêm ký hiệu ký tự, hãy xem mục Bản đồ Ký tự được cài đặt trên máy tính, mã ký tự ASCII hoặc biểu đồ mã ký tự Unicode theo tập lệnh.

Glyph

Mã

Glyph

Mã

Ký hiệu tiền tệ

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024+ALT+X

ALT+0128

¤

ALT+0164

Ký hiệu pháp lý

©

ALT+0169

®

ALT+0174

§

ALT+0167

ALT+0153

Ký hiệu toán học

°

ALT+0176

º

ALT+0186

221A+ALT+X

+

ALT+43

#

ALT+35

Μ

ALT+0181

<

ALT+60

\>

ALT+62

%

ALT+37

(

ALT+40

[

ALT+91

)

ALT+41

]

ALT+93

2206+ALT+X

Phân số

¼

ALT+0188

½

ALT+0189

¾

ALT+0190

Ký hiệu dấu câu và phương ngữ

?

ALT+63

¿

ALT+0191

!

ALT+33

203+ALT+X

-

ALT+45

'

ALT+39

"

ALT+34

,

ALT+44

.

ALT+46

|

ALT+124

/

ALT+47

\

ALT+92

`

ALT+96

^

ALT+94

«

ALT+0171

»

ALT+0187

«

ALT+174

»

ALT+175

~

ALT+126

&

ALT+38

:

ALT+58

{

ALT+123

;

ALT+59

}

ALT+125

Biểu tượng biểu mẫu

25A1+ALT+X

221A+ALT+X

Các mã ký tự viết hoa thường gặp

Để biết danh sách đầy đủ các hình chữ và mã ký tự của chúng, hãy xem Bản đồ .

Glyph

Mã

Glyph

Mã

Ã

ALT+0195

å

ALT+0229

Å

ALT+143

å

ALT+134

Ä

ALT+142

ä

ALT+132

À

ALT+0192

à

ALT+133

Á

ALT+0193

á

ALT+160

Â

ALT+0194

â

ALT+131

Ç

ALT+128

ç

ALT+135

Č

010C+ALT+X

č

010D+ALT+X

É

ALT+144

é

ALT+130

È

ALT+0200

è

ALT+138

Ê

ALT+202

ê

ALT+136

Ë

ALT+203

ë

ALT+137

Ĕ

0114+ALT+X

ĕ

0115+ALT+X

Ğ

011E+ALT+X

ğ

011F+ALT+X

Ģ

0122+ALT+X

ģ

0123+ALT+X

Ï

ALT+0207

ï

ALT+139

Î

ALT+0206

î

ALT+140

Í

ALT+0205

í

ALT+161

Ì

ALT+0204

ì

ALT+141

Ñ

ALT+165

ñ

ALT+164

Ö

ALT+153

ö

ALT+148

Ô

ALT+212

ô

ALT+147

Ō

014C+ALT+X

ō

014D+ALT+X

Ò

ALT+0210

ò

ALT+149

Ó

ALT+0211

ó

ALT+162

Ø

ALT+0216

ø

00F8+ALT+X

Ŝ

015C+ALT+X

ŝ

015D+ALT+X

Ş

015E+ALT+X

ş

015F+ALT+X

Ü

ALT+154

ü

ALT+129

Ū

ALT+016A

ū

016B+ALT+X

Û

ALT+0219

û

ALT+150

Ù

ALT+0217

ù

ALT+151

Ú

00DA+ALT+X

ú

ALT+163

Ÿ

0159+ALT+X

ÿ

ALT+152

Mã ký tự cho ký tự chữ ghép

Để biết thêm thông tin về các chữ ghép, hãy xem Chữ ghép đánh máy. Để biết danh sách đầy đủ các chữ ghép và mã ký tự của chúng, hãy xem Bản đồ .

Glyph

Mã

Glyph

Mã

Æ

ALT+0198

æ

ALT+0230

ß

ALT+0223

ß

ALT+225

Œ

ALT+0140

œ

ALT+0156

ʩ

02A9+ALT+X

ʣ

02A3+ALT+X

ʥ

02A5+ALT+X

ʪ

02AA+ALT+X

ʫ

02AB+ALT+X

ʦ

0246+ALT+X

ʧ

02A7+ALT+X

Љ

0409+ALT+X

Ю

042E+ALT+X

Њ

040A+ALT+X

Ѿ

047E+ALT+x

Ы

042B+ALT+X

Ѩ

0468+ALT+X

Ѭ

049C+ALT+X

FDF2+ALT+X

Ký tự điều khiển không in ASCII

Số bảng ASCII 0–31 được gán cho ký tự điều khiển dùng để điều khiển một số thiết bị ngoại vi như máy in. Ví dụ: 12 đại diện cho hàm trang mới/nguồn cấp biểu mẫu. Lệnh này hướng dẫn máy in đi đến đầu trang tiếp theo.

Biểu đồ ký tự điều khiển không in ASCII

Decimal

Ký tự

Decimal

Ký tự

null

0

thoát liên kết dữ liệu

16

bắt đầu đầu đầu đề mục

1

điều khiển thiết bị 1

17

bắt đầu văn bản

2

điều khiển thiết bị 2

18

cuối văn bản

3

điều khiển thiết bị 3

19

kết thúc truyền dẫn

4

điều khiển thiết bị 4

20

Yêu cầu

5

xác nhận tiêu cực

21

Thừa nhận

6

nhàn rỗi đồng bộ

22

Bell

7

kết thúc khối truyền dẫn

23

Backspace

8

hủy bỏ

24

tab ngang

9

cuối trung bình

25

nguồn cấp dòng/dòng mới

10

Thay thế

26

tab dọc

11

Thoát

27

nguồn cấp biểu mẫu/trang mới

12

dấu tách tệp

28

vận chuyển trở về

13

dấu tách nhóm

29

chuyển ra

14

dấu tách bản ghi

30

thay đổi trong

15

dấu tách đơn vị

31

dung lượng

32

DEL

127

Thêm thông tin

 • Mã ký tự ASCII
 • Bàn phím tiếng Do Thái
 • Phím tắt cho các ký tự quốc tế
 • Chèn dấu kiểm hoặc ký hiệu khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.