Làm thế nào để bạn vẽ một tam giác vuông trong python?

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3_______26974
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6976
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6978
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
17
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6980
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6980
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6913
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6984
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6986
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6988
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6989
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
35
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6978______26977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6994

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____26996

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
3
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6974
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
42
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6963

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9304

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9305

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6968
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9307

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____26972

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3_______29311____26964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9313
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6984
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
17
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6980
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6980
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6913
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6978
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9323
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6988
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6989
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
35
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6984______26977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6994

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____26996

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____29335

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3_______13
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9311____26977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
42
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6963

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9343

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9344

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6968
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9346

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____29348____26964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6984

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____29352____26964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6978

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____29356
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6980

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____29361

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____26974____26964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9365

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____29367

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____29311____26964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9371

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____29374____26989
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
601
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9377

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9378
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
603____29380
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
607
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9382
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9383
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
49

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9385

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9344

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6968
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9388

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____29391

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____2624
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9394____146
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9396

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9399

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5901

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
624
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5904
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
46
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5908

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9374
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6989
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5912
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
49

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
636
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5916

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6978
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5904
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5923
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6913
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
46
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
49
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
35

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6980
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5904
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5923
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
17
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
46
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
49
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
35

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9374
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6989
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
645
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5946

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5947____35948
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5949

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____2636____35916

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5956

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5901

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
624
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5904
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
35
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9396

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9374
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6989
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5912
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
49

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
636
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5916

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6978
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5923
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5923
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6912
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6913
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
46
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
17

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6980
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5923
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5923
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6987
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6912
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
17
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
46_______017

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9374
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6989
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
645
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5946

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5947
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
649
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5949

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____42208

_______03____42210

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2211

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
624
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2213
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964______26964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2216
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
5916

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____26984____26964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6949

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____42223

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2224

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2225

C#
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2226

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2227

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2228

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
39
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2230

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
10
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2232

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
13
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
64
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2236

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
62

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
63

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
13
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
64
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
65____264
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
67

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2244
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
64
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
69
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
64
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
1

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____04

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____264
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2254

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2244
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2256

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2257____42258

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
1

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
3
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
4

Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
5

 

Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
6

Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
7

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
13
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
64
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
9
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
64
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
67

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2244
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
64
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
69
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
64
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
1

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____04

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____264
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2282

_______42244____42284

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2257____42286

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____2935

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
3
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
938

Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
5

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
590

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
591

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
13
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
592
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
593
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
594
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
67
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
594
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
69
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
594
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
1

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____264
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
223____264
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
225

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3______264
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
228
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
64
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
390

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3______264
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
393
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
64
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
395

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3

_______03____4398

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____264
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
711

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3

_______03____4714

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____264
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
717

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____43934
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
601
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
17

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3937
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3938
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
603
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
17

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
605
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
19
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
607
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3944

Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
5

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3946

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
591

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
13
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
592
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
613____3594
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
615

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____3594
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3956

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____2622

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____2624
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3962

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____02

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
629

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
624
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
632

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3971

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
636

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633____43977

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633____43979

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3934
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
645
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
82

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3984
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
17____2649
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6929

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
5

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
5

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____2636

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____02

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
660

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
624
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
663

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3971

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
636

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633____47108

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633____47110

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
633
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3934
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
645
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7114

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7115
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
649
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6929

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
628
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
5

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
5

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____2688

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____47126

Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
5

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7128

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6942
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
13
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
592
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7132

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____3594
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
698

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
00

Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
5

Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
5

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6956

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7143

PHP
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7144

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7145

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7146

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7147

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7148
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7149

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
62

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
63

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7152
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
65____47154
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9382
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7156______29382
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7158
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
49

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____47162
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7148
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
17

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____04

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3______47169
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6964
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
8
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7172
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7156
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7156
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
17
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7158
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7179
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7158
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6913
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7154
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977______47154
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7185
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7156
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6977
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7158
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7189

 

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
1

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3______13
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7169
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7195
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7148
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
17

Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
5

 

Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
6

Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
7

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7152
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
9____47154
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9382
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7156
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9382
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7158
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
49

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
2

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____47162
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
7148
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
17

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3____04

c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
3______26017
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6090
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6059
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9382______26064
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
9382
c-b = 2 & c+b = (a2)/2
Hence,
c = (a2)/4 + 1;
b = (a2)/4 - 1;
6069
Side b = 35, Side c = 37
Angles are A = 18.9246, B = 71.0754, C = 90
23