Lý thuyết so sánh hơn unit 13 tiếng anh 12

DOUBLE COMPARISION - SO SÁNH KÉP. 1- ……… CÀNG NGÀY CÀNG………… a, Tính từ và trạng từ ngắn: S + V + ADJ / ADV + ER + AND + ADJ/ ADV + ER. TÍNH TỪ NGẮN TRẠNG TỪ NGẮN * fast faster * hard harder * high higher * easy easier * hard harder * late later *young younger * early earlier * easy easier * near nearer * good better * well better * bad worse * badly worse Ex: This subject gets harder and harder all the time. Ex: My problems are becoming worse and worse. b, Tính từ và trạng từ dài: S + V + MORE AND MORE + ADJ / ADV. TÍNH TỪ DÀI TRẠNG TỪ DÀI * beautiful more and more beautiful * beautifully more and more beautifully * careful more and more careful * carefully more and more carefully * dificult more and more dificult * dificultly more and more dificultly * expensive more and more expensive * quickly more and more quickly * dangerous more and more dangerous * dangerously more and more dangerously * active more and more active * actively more and more actively * graceful more and more graceful * gracefully more and more gracefully Ex: She is more and more beautiful. adj Ex: He dances more and more gracefully. adv 2 – CÀNG ……………… CÀNG. => THE + ADJ / ADV + ER + S +V, THE + ADJ / ADV + ER + S +V. Ex: The bigger the room is , the better I feel. => THE MORE+ ADJ / ADV + S + V, THE MORE+ ADJ / ADV + S + V. Ex: The more polluted the water is , the more dangerous our lives become. => THE MORE +N + S + V, THE MORE +N + S + V. Ex: The more money he gets , the more food he buys. => THE MORE + S + V , THE MORE + S + V. Ex: The more I think , the more I worry. * EXERCISE: Sử dụng dạng đúng của các tính từ, trạng từ trong ngoặc. 1. The queue was getting (long)……………………………………. 2. The crowd are becoming (excited)…………………………………… 3. The (big) ……………… a flat is, the (high) …………………………… 4. The (young) ……………. you are, the (quickly) ………………… you learn. 5. The more I try to work this out, the (confused) ………………………… I get. 6. The more you practise, the (fluently)………………. you can speak. 7. The (good) ……………… the weather is, the (crowded)…………. the beaches get.

Xem thêm: NGỮ PHÁP BÀI 13- LỚP 12, NGỮ PHÁP BÀI 13- LỚP 12

Exercise 2: Complete each of the following sentences, using the structure comparative + and + cotnparative with the words in brackets

(Hoàn chỉnh những câu sau, dùng cấu trúc “comparative. + and + comparative" với từ trong ngoặc.)

Hướng dẫn giải

1. His visit to New York seemed to get……...because he was very busy at work. (short)

Hướng dẫn: Short là tính từ ngắn (short adjective) => adj-er and adj-er

Trả lời: His visit to New York seemed to get shorter and shorter because he was very busy at work.

Tạm dịch: Chuyến thăm New York của ông dường như ngày càng ngắn vì ông rất bận rộn trong công việc.

2. Eating and travelling in this city is getting……………. (expensive)

Hướng dẫn: expensive là tính từ dài (long adjective) nên phỉa sử dụng cấu trúc more and more +adj

Trả lời: Eating and travelling in this city is getting more and more expensive.

Tạm dịch: Ăn uống và đi lại trong thành phố này ngày càng đắt đỏ.

3. As the day went on, the weather got………………... (bad)

Hướng dẫn: tính từ bad chuyển sang dạng so sánh hơn là worse.

Trả lời: As the day went on, the weather got worse and worse.

Tạm dịch: Ngày qua ngày, thời tiết trở nên càng ngày càng xấu đi.

4. We had to stop the discussion because the question was becoming ……... (complicated)

Hướng dẫn: tính từ complicated là tính từ dài => so sánh hơn là more complicated.

Trả lời: We had to stop the discussion because the question was becoming more and more complicated.

Tạm dịch: Chúng tôi đã phải dừng cuộc thảo luận vì câu hỏi đã trở nên càng lúc càng phức tạp.

5. Your English is OK now. Your pronunciation has got…………………. (good)

Hướng dẫn: tính từ good chuyển sang so sánh hơn là better.

Trả lời: Your English is OK now. Your pronunciation has got better and better.

Tạm dịch: Tiếng Anh của bạn bây giờ rất tốt. Phát âm của bạn càng ngày càng tốt.

6. Little John is becoming…………………. (active)

Hướng dẫn: tính từ active là tính từ dài => so sánh hơn là more active.

Trả lời: Little John is becoming more and more active.

Tạm dịch: Little John trở nên ngày càng năng động.

7. As it was getting dark, it was becoming……………to see everything in the house without electricity. (difficult)

Hướng dẫn: tính từ difficult là tính từ dài => so sánh hơn là more difficult.

Trả lời: As it was getting dark, it was becoming more and more difficult to see everything in the house without electricity. (difficult)

Tạm dịch: Khi trời đã tối, càng lúc càng khó để thấy mọi thứ trong nhà mà không có điện.

8. I feel happy as my birthday is coming……………. (close)

Hướng dẫn: close là tính từ ngắn => so sánh hơn là closer.

Trả lời: I feel happy as my birthday is coming closer and closer.

Tạm dịch: Tôi cảm thấy hạnh phúc khi sinh nhật của tôi đang đến ngày càng gần.

Exercise 3: Complete each of the following sentences, using the structure: the + comparative, the comparative. Choose a suitable half-senlcnce from the box.

(Hoàn chỉnh mỗi câu sau, dùng cấu trúc: the + compararive, the + comparative. Chọn nửa câu thích hợp trong khung.