PHP kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng ký tự cụ thể không

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn ví dụ về cách kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng ký tự cụ thể trong php hay không?. Bài đăng này sẽ cung cấp cho bạn ví dụ đơn giản về kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng ký tự hay không để kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng một ký tự cụ thể hay không. Mình xin chia sẻ với các bạn sử dụng hàm strpos() có sẵn trong php. Chúng ta sẽ xem xét ví dụ cung cấp chuỗi và ký tự làm đối số cho hàm strpos()

Có ví dụ để kiểm tra php nếu chuỗi bắt đầu bằng ký tự cụ thể trong php. trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng hàm strpos() để kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng ký tự cụ thể trong php không. Vì vậy, hãy xem ví dụ sau với đầu ra

Bài đăng này tập trung vào cách kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng từ cụ thể trong php không?. Tôi đã giải thích đơn giản về cách kiểm tra xem một chuỗi có chứa một từ cụ thể trong php không?. Tôi muốn chia sẻ với bạn cách kiểm tra xem một chuỗi có chứa một từ cụ thể không?. Bài viết này đi vào chi tiết về việc kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng một ký tự cụ thể trong php hay không?

Có ví dụ để php kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng từ cụ thể trong php không. trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng hàm to startwith() để kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng từ cụ thể trong. Vì vậy, hãy xem ví dụ sau với đầu ra

False
7
True
5
True
1
True
7
True
1
False
2
bool endsWith( string, endString )
0
False
8
bool endsWith( string, endString )
2
False
4
True
3

bool endsWith( string, endString )
5

 

bool endsWith( string, endString )
7

bool endsWith( string, endString )
8
bool endsWith( string, endString )
9
True
0
False
3_______1_______2
True
3

False
7
True
5
True
6
True
7

True
8

False
7
True
5
False
1
True
7

False
3

đầu ra.

False

ví dụ 2
 

// Function to check string starting

// with given substring

False
0
False
1
False
2
False
3
False
4
False
5

False
6

False
7
False
8
False
9
True
0
True
1
False
4_______1_______3

False
7
True
5
True
1
True
7
True
1
False
2
bool endsWith( string, endString )
0
False
8
bool endsWith( string, endString )
2
False
4
True
3

bool endsWith( string, endString )
5

 

bool endsWith( string, endString )
7

bool endsWith( string, endString )
8
bool endsWith( string, endString )
9
True
0
False
3_______190_______0
True
3

False
7
True
5
True
6
True
7

True
8

False
7
True
5
False
1
True
7

False
3

đầu ra.

True

Hàm endWith()

Hàm endWith() dùng để kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc bằng chuỗi đã cho hay không. Hàm này không phân biệt chữ hoa chữ thường và nó trả về giá trị boolean. Có thể sử dụng hàm endWith() với hàm Filter để tìm kiếm dữ liệu

cú pháp

bool endsWith( string, endString )

Tham số

  • sợi dây. Tham số này chứa văn bản cần kiểm tra
  • endString. Văn bản cần tìm ở cuối Chuỗi đã cho. Nếu là một chuỗi rỗng, nó trả về true

Giá trị trả về. Hàm này trả về True khi thành công hoặc Sai khi thất bại

ví dụ 1
 

False
04

False
05

False
0
False
07
False
2
False
3
False
10
False
5

False
6

False
7
False
8
False
9
True
0
True
1
False
10
True
3

False
7
bool endsWith( string, endString )
8
True
1
False
8
False
24

False
25
True
5
False
27

False
7
bool endsWith( string, endString )
5

False
7
True
5
True
1
True
7
True
1
False
2
False
36
False
8
bool endsWith( string, endString )
2
False
10
True
3

bool endsWith( string, endString )
5

 

False
43

bool endsWith( string, endString )
8
False
45
True
0
False
3
False
48
True
3

False
7
True
5
True
6
True
7

True
8

False
7
True
5
False
1
True
7

False
3

đầu ra.

True

ví dụ 2
 

False
04

False
05

False
0
False
07
False
2
False
3
False
10
False
5

False
6

False
7
False
8
False
9
True
0
True
1
False
10
True
3

False
7
bool endsWith( string, endString )
8
True
1
False
8
False
24

False
25
True
5
False
27

False
7
bool endsWith( string, endString )
5

False
7
True
5
True
1
True
7
True
1
False
2
False
36
False
8
bool endsWith( string, endString )
2
False
10
True
3

bool endsWith( string, endString )
5

 

False
43

bool endsWith( string, endString )
8
False
45
True
0
False
3
True
06
True
3

False
7
True
5
True
6
True
7

True
8

False
7
True
5
False
1
True
7

False
3

đầu ra.

False

PHP là ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ được thiết kế dành riêng cho phát triển web. Bạn có thể học PHP từ đầu bằng cách làm theo Hướng dẫn PHP và Ví dụ về PHP này

Làm cách nào để kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng một số ký tự nhất định trong PHP không?

Làm cách nào để kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng từ cụ thể trong PHP không?

Hàm StartsWith() dùng để kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng chuỗi đã cho hay không. Hàm này không phân biệt chữ hoa chữ thường và nó trả về giá trị boolean.

Làm cách nào để kiểm tra tiền tố của một chuỗi trong PHP?

Chỉ cần sử dụng substr( $string, 0, strlen($query) ) === $query . Theo str_starts_with RFC, cách hiệu quả nhất về CPU và bộ nhớ để kiểm tra chung xem một chuỗi có bắt đầu bằng một chuỗi khác trước PHP 8 hay không là strncmp($haystack, $needle, strlen($needle)) === 0.

Hàm Str_starts_with trong PHP là gì?

Đây là một hàm được xác định trước trong PHP 8 được sử dụng để thực hiện tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường trên một chuỗi đã cho . str_starts_with() thường kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng chuỗi con hay không. Nếu chuỗi bắt đầu bằng chuỗi con thì str_starts_with() sẽ trả về TRUE ngược lại sẽ trả về FALSE.