Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được diễn ra ở có quan nào của thực vật

Câu hỏi: Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ

A. NO2-→ NO3- → NH4+

B. NO3- → NO2- → NH3

C. NO3- → NO2- → NH4+

D. NO3- → NO2- → NH2

Trả lời:

Đáp án đúng:C.NO3- → NO2- → NH4+

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa NO3-thành NH4+theo sơ đồ sau:

NO3-(nitrat) → NO2-(nitrit) → NH4+(amôni)

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về những thông tin hữu ích khác qua bài viết dưới đây nhé!

I. Vai trò sinh lí của nitơ

Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+và NO3-.

Nitơ có vai trò quan trọng với thực vật. Nitơ giúp cây sinh trưởng và phát triển

- Vai trò cấu trúc:

+ Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP,…

+ Thiếu nitơ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, lá xuất hiện màu vàng nhạt.

- Vai trò điều tiết:

+ Nitơ là thành phần cấu tạo của prôtêin – enzim, côenzim và ATP.

Vì vậy, nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử prôtêin trong tế bào chất.

II. Quá trình đồng hóa Nitơ ở thực vật

- Rễ cây hấp thụ nitơ ở dạng NH4+(dạng khử) và NO3-(dạng oxi hóa) từ đất nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu trúc nên mô, tế bào thì chỉ tồn tại ở dạng khử.

→ Vì vậy, sự đồng hóa nitơ trong mô thực vật gồm 2 quá trình: khử nitrat và đồng hóa amôn.

1.Quá trình khử nitrat

-Là quá trình chuyển hoá NO3-thành NH4+,có sự tham gia của Mo và Fe (hoạt hóa các enzim tham gia vào quá trình khử).

- Được thực hiện ở mô rễ và mô lá theo sơ đồ:

NO3-(nitrat)→NO2-(nitrit)→NH4+(amoni)

- Các bước khử có sự tham gia của các enzim khử-reductaza

NO3-­­ + NAD(P)H + H++2e-→ NO2-+ NAD(P)++ H2O

NO2- + 6 Feredoxin khử + 8H++ 6e-→ NH4++ 2H2O

- Điều kiện cho quá trình khử nitrat:

+ Có các enzim đặc hiệu xúc tác cho các phản ứng

+ Có các lực khử mạnh

- Ý nghĩa: Hạn chế tích lũy nitrat trong mô thực vật.

2.Quá trình đồng hoá NH4+trong mô thực vật:

- Quá trình đồng hóa NH4+ diễn ra theo 3 con đường:

* Amin hoá trực tiếp các axit xêtô:

Axit xêto + NH4+→Axit amin.

Ví dụ: Axit α-xetoglutaric + NH4+→ Axit glutamic

* Chuyển vị amin:

Axit amin + axit xêto →a. amin mới + a. xêto mới

Ví dụ: Axit glutamic + Axit piruvic → Alanin + Axit α-xetoglutaric

* Hình thành amit:là con đường liên kết phân tử NH3với axit amin đicacboxilic.

Axit amin đicacboxilic + NH4+→amit

Ví dụ: Axit glutamic + NH4+ → Glutamin

- Ý nghĩa của sự hình thành amit: Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng

+ Đó là cách giải độc NH3tốt nhất (NH3tích luỹ lại sẽ gây độc cho tế bào)

+ Amit là nguồn dự trữ NH3cho quá trình tổng hợp a. amin khi cần thiết.

III. Bài tập vận dụng

Câu 1.Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật:

A. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.

C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.

D. Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP…

Câu 2.Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

A. NO3-thành NH4+. B. NO3-thành NO2-.

C. NH4+thành NO2-. D. NO2-thành NO3-.

Câu 3.Trong các nhận định sau:

(1) Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+và NO3-.

(2) NH4+ ở trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa, chuyển vị amin và hình thành amit.

(3) Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.

(4) Trong cây, NO3-được khử thành NH4+.

(5) Hình thành amit là con đường khử độc NH3dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự trữ NH3cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Nhận định đúng là: (1), (2), (3), (4)

Ý (5) sửa đúng là: Hình thành amit là con đường khử độc NH3 dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

Câu 4.Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Hướng dẫn:

- Vì nitơlà một trong các nguyên tố khoáng dinh dưỡng thiết yếu trong cây, nó tham gia vào hình thành các đại phân tử hữu cơ quan trọng cấu thành nên tế bào và cơ quan như axit nucleic, axit amin,…, do đó khi trong môi trường dinh dưỡng thiếu nito thì cây không thể sống được.

Câu 5.Vì sao trong mô thực vật phải diễn ra quá trình khử nitrat?

Hướng dẫn:

- Vì trong hai dạng nitơ cây hấp thụ từ môi trường bên ngoài có dạng NO3-là dạng ôxi hóa, nhưng trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử NH4+. Do đó, nitrat cần được khử thành amôniac để tiếp tục được đồng hóa thành axit amin, amit và prôtêin.

Các con đường đồng hóa nitơ ở thực vật.

Rễ cây hấp thu nitơ ở dạng NH4+ (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Do vậy cần có quá trình đồng hóa nitơ, để cây có thể sử dụng được nitơ lấy được từ đất.

Sự đồng hóa nitơ trong mô thực vật gồm 2 quá trình : khử nitrat và đồng hóa amôni.

- Đó là quá trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ theo sơ đồ sau :

NO3- (nitrat) → NO2- (nitrit) → NH4+ (amôni)

- Mo và Fe hoạt hóa các enzim tham gia vào quá trình khử trên.

- Quá trình khử nitrat thành amôni được thực hiện trong mô rễ và mô lá

Trong mô thực vật tồn tại 3 con đường liên kết NH4+ với các hợp chất hữu cơ :

- Amin hóa trực tiếp các axit xêtô (Axit xêtô + NH4+ → Axit amin

Ví dụ : Axit α – xêtôglutaric + NH4+ → Axit glutamic

- Chuyển vị amin (Axit amin + Axit xêtô → Axit amin mới + Axit xêtô mới

Ví dụ : Axit glutamic + Axit pyruvic → Alanin + Axit α – xêtôglutaric

- Hình thành amit : Đó là con đường liên kết NH4+ vào axit amin đicacbôxilic (Axit amin đicacbôxilic + NH4+ → Glutamin

Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng :

- Đó là cách giải độc NH4+ tốt nhất (chất này tích lũy lại gây độc cho tế bào)

- Amit là nguồn dự trữ NH4+ cho các quá trình tổng hợp axit amin trong cơ thể thực vật khi cần thiết.

Loigiaihay.com

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Câu hỏi Sinh học mới nhất

Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được diễn ra ở có quan nào của thực vật
Biện luận và viết sơ đồ lai (Sinh học - Lớp 9)

Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được diễn ra ở có quan nào của thực vật

1 trả lời

Trả lời câu hỏi (Sinh học - Lớp 9)

2 trả lời

Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được thực hiện: trong mô rễ và mô lá.

→ Đáp án: D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 10

Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được t...

Câu hỏi: Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được thực hiện:

A. chỉ trong mô rễ.

B. trong mô rễ, lá, và thân.

C. chỉ trong mô thân.

D. trong mô rễ và mô lá.

Đáp án

D

- Hướng dẫn giải

Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được thực hiện:trong mô rễ và mô lá.

→Đáp án: D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Lớp 11 Sinh học Lớp 11 - Sinh học