Thực hành hàm Python

Đầu tiên, xác định hàm, shut_down, nhận một đối số

"Charlotte": 183
"Tampa": 220
"Pittsburgh": 222
"Los Angeles": 475
0. Sau đó, nếu hàm shut_down nhận được giá trị
"Charlotte": 183
"Tampa": 220
"Pittsburgh": 222
"Los Angeles": 475
0 bằng "có", thì hàm sẽ trả về "Shutting down" Ngoài ra, elif
"Charlotte": 183
"Tampa": 220
"Pittsburgh": 222
"Los Angeles": 475
0 bằng "no", thì hàm sẽ trả về "Shutdown aborted". Cuối cùng, nếu
"Charlotte": 183
"Tampa": 220
"Pittsburgh": 222
"Los Angeles": 475
4n nhận được bất kỳ thứ gì khác ngoài những đầu vào đó, hàm sẽ trả về "Xin lỗi"

Bài tập 2

Nhập mô-đun

"Charlotte": 183
"Tampa": 220
"Pittsburgh": 222
"Los Angeles": 475
5 theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Gọi hàm
"Charlotte": 183
"Tampa": 220
"Pittsburgh": 222
"Los Angeles": 475
6 của nó trên số 13689 và in giá trị đó ra bàn điều khiển

bài tập 3

Đầu tiên, xác định hàm có tên là

"Charlotte": 183
"Tampa": 220
"Pittsburgh": 222
"Los Angeles": 475
7, với một đối số (chọn bất kỳ tên đối số nào bạn thích). Nếu loại đối số là
"Charlotte": 183
"Tampa": 220
"Pittsburgh": 222
"Los Angeles": 475
8 hoặc
"Charlotte": 183
"Tampa": 220
"Pittsburgh": 222
"Los Angeles": 475
9, thì hàm sẽ trả về giá trị tuyệt đối của đầu vào hàm. Nếu không, chức năng sẽ trả về "Không". Kiểm tra xem nó có hoạt động khi gọi hàm với -5 không. 6 và "cái gì?"

bài tập 4

Viết lại chương trình tính lương của bạn (chương trước) với thời gian gấp rưỡi cho làm thêm giờ và tạo một hàm có tên là

>>> def shut_down(s):
..   if s=="yes":
..    return "Shutting down"
..   elif s=="no":
..    return "Shutdown aborted"
..   else:
..    return "Sorry"
...
>>> s="no"
>>> shut_down(s)
'Shutdown aborted'
>>>
0 nhận hai tham số (giờ và tỷ lệ)

Viết hàm “perfect()” xác định xem tham số có phải là số hoàn hảo không. Sử dụng chức năng này trong một chương trình xác định và in tất cả các số hoàn hảo từ 1 đến 1000
[Một số nguyên được gọi là “số hoàn hảo” nếu các thừa số của nó, kể cả 1 (nhưng không phải chính số đó), tổng bằng số. e. g. , 6 là số hoàn hảo vì 6=1+2+3]

Một thẻ đã tồn tại với tên chi nhánh được cung cấp. Nhiều lệnh Git chấp nhận cả tên thẻ và tên nhánh, vì vậy việc tạo nhánh này có thể gây ra hành vi không mong muốn. Bạn có chắc chắn muốn tạo nhánh này không?

Python là ngôn ngữ cấp cao có mục đích chung được sử dụng rộng rãi, có thể được sử dụng cho nhiều mục đích như tạo GUI, Quét web, phát triển web, v.v. Bạn có thể đã xem nhiều hướng dẫn về Python giải thích chi tiết các khái niệm nhưng điều đó có thể không đủ để nắm bắt ngôn ngữ này. Cách tốt nhất để học là thực hành nó nhiều hơn và nhiều hơn nữa

Bài tập Python này giúp bạn học Python bằng bộ Câu hỏi lập trình chi tiết từ cơ bản đến nâng cao. Nó bao gồm các câu hỏi về các khái niệm cốt lõi của Python cũng như các ứng dụng của Python trên các lĩnh vực khác nhau

Các hàm cho phép chúng ta sử dụng một khối câu lệnh nhiều lần mà không cần viết đi viết lại mã. Khi bạn xác định một chức năng, bạn có thể gọi tên chức năng bất cứ khi nào bạn muốn sử dụng nó

Trong Python, chúng ta có thể tạo các hàm của riêng mình bằng cách sử dụng từ khóa def. Cú pháp như sau

Trong bài đăng này, tôi đã biên soạn một danh sách các ví dụ về hàm trong Python. Hãy xem các ví dụ này và hiểu cách các chức năng hoạt động trong các tình huống khác nhau. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn có được một bức tranh rõ ràng về các hàm Python. Hãy đi sâu vào ngay

1. Hàm Python in văn bản

Các câu lệnh trong hàm chỉ được thực thi khi chúng ta gọi hàm. Định nghĩa hàm nên được viết trước khi gọi hàm

# creating a function using def keyword
def pythonista_function():
  print("Welcome to the Python world")
  
#calling the function  
pythonista_function()

2. Hàm Python nhận hai số làm đối số và trả về tổng

Các hàm có thể nhận đối số (một hoặc nhiều). Các hàm có thể trả về một giá trị cho phương thức chính. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh return

def addNumbers(x,y):
  sum = x + y
  return sum

output = addNumbers(12,9)
print(output)

3. Hàm Python chấp nhận các giá trị khác nhau làm tham số và trả về một danh sách

def myFruits(f1,f2,f3,f4):
  FruitsList = [f1,f2,f3,f4]
  return FruitsList
  
output = myFruits("Apple","Bannana","Grapes","Orange")
print(output)

4. Hàm Python trả về từ điển

def myAnimals(a1,a2,a3):
  Animalgroup = {'Kitten':a1,'Puppy':a2,'Pup':a3}
  return Animalgroup

output = myAnimals("Cat","Dog","Rat")
print(output)

5. Hàm Python trả về một bộ

def myVeggies(v1,v2,v3):
  vegtuple = (v1,v2,v3)
  return vegtuple

output = myVeggies("Carrot","Potato","Tomato")
print(output)

6. Hàm Python chấp nhận danh sách làm tham số

def myChocolates(cList):
  for i in cList:
    print(i)

chocolateList = ["Dairy Milk","Snickers","Kitkat"]
myChocolates(chocolateList)

7. Hàm Python chấp nhận từ điển làm tham số

def myVehicles(vDict):
    print(vDict)

vehicleDictionary = {
  'Tesla': 'Car',
  'Royal Enfield' : 'Bike'
  }
  
myVehicles(vehicleDictionary)

8. Hàm Python sử dụng đối số vị trí

Ở đây, thứ tự các đối số được thông qua quan trọng


def Car(name,model):
  print(name)
  print(model)
  
Car("Audi","Q7")

9. Hàm Python sử dụng đối số từ khóa

Ở đây, thứ tự của các đối số hàm không thực sự quan trọng. Bạn có thể gán các tham số mà bạn muốn chuyển cho các đối số từ khóa tương ứng

def Car(name,model):
  print(name)
  print(model)
  
Car(model="Q7",name="Audi")

10. Hàm Python sử dụng đối số mặc định

Nếu có một giá trị mặc định cho các đối số thì không bắt buộc phải truyền tham số đó khi gọi hàm

Cách tốt nhất để viết một hàm trong Python là gì?

Trong bài viết này, tôi sẽ nói về một số phương pháp hay nhất để viết hàm trả về. .
Không trả lại nhiều loại. .
Xác định các loại trả về với gợi ý loại. .
Xây dựng chức năng mới bằng cách sử dụng một phần. .
Ném ngoại lệ thay vì trả lại lỗi. .
Trình tạo trả về thay vì trả lại danh sách

Tôi có thể thực hành các bài tập Python ở đâu?

Tôi có thể thực hành lập trình Python ở đâu? .
yêu cầu dữ liệu. io có hàng tá câu hỏi thực hành tương tác miễn phí, cũng như các bài học tương tác miễn phí, ý tưởng dự án, hướng dẫn, v.v.
HackerRank là một trang web tuyệt vời để thực hành cũng có tính tương tác
Codingame là một nền tảng thực hành thú vị hỗ trợ Python

Tôi có thể Thực hành Python miễn phí ở đâu?

10 khóa học Python miễn phí hàng đầu .
Lớp Python của Google. .
Khóa học Giới thiệu về Python của Microsoft. .
Giới thiệu về lập trình Python của Udemy. .
Học Python - Khóa học đầy đủ cho người mới bắt đầu của freeCodeCamp. .
Học Python 3 từ đầu bằng Educative. .
Python cho mọi người của Coursera. .
Tìm hiểu Python 2 bằng Codecademy

4 loại hàm trong Python là gì?

Sau đây là các loại Hàm Python khác nhau. .
Hàm tích hợp Python
Hàm đệ quy Python
Hàm Lambda trong Python
Các hàm do người dùng định nghĩa trong Python