Bài tập về số tương đối trong thống kê có đáp an

Tóm tắt nội dung tài liệu

 1. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê Mục lục  Bài 1. (Số tương đối kế hoạch, số tương đối động thái, số tương đối kết cấu)          .........3  Bài 2 (Số tương đối` kết cấu, số tương đối kế hoạch, số tương đối động thái)         ........3  Bài 3. (số tương đổi kế hoạch, số tương đối động thái).                                                     .................................................     3  Bài 4. (số tương đối độnh thái tính với kỳ gốc liên hoàn và kỳ gốc cố định).                    ................     4  Bài 5.(số tương đối động thái tính với kỳ gốc liên hoàn và kỳ gốc cố định)                      ..................     4  Bài 6.(số tương đối kết cấu, số tương đối động thái).                                                         .....................................................     4  Bài 7.(số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên)                 .............     4  Bài 8. (số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên)                ............      5 Bài 9. (số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên, mốt, số   trung vị)                                                                                                                                    ................................................................................................................................      5 Bài 10. (số trung bình số học,phương sai, độ lệnh tiêu chuẩn, hệ số biến thiên, mốt,   số trung vị)                                                                                                                               ...........................................................................................................................      5 Bài 11.( Số trung bình học,phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên)              .............6  Bài 12.(Số trung bình học, số trung bình điều hòa)                                                         ........................................................6  Bài 13. (Số trung bình số học tính theo tỷ trọng của các bộ phận)                                ...............................6  Bài 14.( số tuyệt đối, số trung bình số học )                                                                         .....................................................................      7  Bài 15. ( số trung bình số học, số tương đối kết cấu)                                                          ......................................................      7  Bài 16. (Số trung bình điều hòa)                                                                                             .........................................................................................      9  Bài 17.  (Số trung bình điều hòa, số trung bình học tính theo tỷ trọng)                               ...........................     9  Bài 18. (Số trung bình nhân)                                                                                                   ...............................................................................................      9  Bài 19 (Số tương đối động thái, số trung bình nhân)                                                   .................................................. 10  Bài 20  (Tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức)                                                     ................................................... 10  Bài 21: (Tương quan tuyến tính giữa hai tieu thức)                                                            ........................................................      10  Bài 22 :  (Tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức )                                                           .......................................................       11  Bài 24: (Tương quan tuyến tính , tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức )                     .................       11 Bài 25 : ( Dãy số thời điểm có khỏang cách thời gian đều , mức độ trung bình theo thời   gian )                                                                                                                                      ..................................................................................................................................       11 Bài 26 (dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều, mức độ trung bình theo thời   gian)                                                                                                                                       ...................................................................................................................................       12 Bài 27 (dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều, mức độ trung bình theo thời   gian)                                                                                                                                       ...................................................................................................................................       12 Bài 28.( Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều, dãy số thời kì, nữa độ trung   bình theo thời gian).                                                                                                               ...........................................................................................................      12 Bài29 (Tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc, tốc độ phát triển trung   bình, số tương đối hoàn thanh kế hoạch )                                                                           .......................................................................      13  Bài 30.(dãy số thời kỳ,dãy số thời điểm,mức độ trung bình theo thời gian)                     .................      13  Bài 31 (Tính các số liệu còn thiếu cho dãy số thời gian)                                                    ................................................      14  Bài 32 (Dãy số thời gian, phương pháp hồi quy, dự đóan)                                                 .............................................      14  BÀI 33: (dãy số thời gian,phương pháp hồi quy,dự đoán)                                                  ..............................................       15  BÀI 34:(dãy số thời gian,phương pháp hồi quy)                                                                 .............................................................      15  BÀI 35(dãy số thời gian,chỉ số thời vụ)                                                                               ...........................................................................      15 Trang 1/31
 2. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê  Bài 36(Dãy số thời gian, chỉ số thời vụ)                                                                              ..........................................................................       16  Bài 37( chỉ số )                                                                                                                      ..................................................................................................................      16  Bài 38( chỉ số)                                                                                                                       ...................................................................................................................       16  Bài 39 (chỉ số)                                                                                                                       ...................................................................................................................       17  Bài 40: (chỉ số)                                                                                                                      ..................................................................................................................      17  Bài 41 : ( chỉ số)                                                                                                                    ................................................................................................................       17  Bài 42                                                                                                                                     ................................................................................................................................       18  Bài 43(chỉ số)                                                                                                                        ....................................................................................................................       18  Bài 44:                                                                                                                                    ...............................................................................................................................       19  Bài 45. (Chỉ số)                                                                                                                      ..................................................................................................................       19  Bài 46. (Chỉ số)                                                                                                                      ..................................................................................................................       20  Bài 47 (chỉ số )                                                                                                                      ..................................................................................................................      20  Bài 48 (Chỉ số)                                                                                                                ............................................................................................................... 20  Bài 49 (Chỉ số)                                                                                                                ............................................................................................................... 20  Bài 50 (chỉ số)                                                                                                                 ................................................................................................................ 20  Bài 51 ( Chỉ số )                                                                                                              ............................................................................................................. 21  Bài 52(Chỉ số)                                                                                                                        ....................................................................................................................       21  Bài 53(Chỉ số)                                                                                                                        ....................................................................................................................       21   Đề số 1                                                                                                                                 .............................................................................................................................       21  Đề số 2                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       26 Trang 2/31
 3. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê  Bài 1. (Số tương đối kế hoạch, số tương đối động thái, số tương đối kết cấu) Có số liệu về tình hình hoạt động của các cửa hàng thuộc một cônh ty như sau: Tên cửa hàng Doanh số bán (tr.đồng ) Thực hiện 1993 Kế hoạch 1994 Thực hiện 1994 A 3000 3300 3500 B 5000 5400 4600 C 2000 2140 2200 Hãy xác định các chỉ tiêu sau cho từng cửa hàng và chung cho công ty: a.Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch năm1994? b.Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch doanh số bán 1993 và 1994? c. Tốc độ phát triển? d. Tỷ trọng doanh số theo mức thực hiện năm 1993 và 1994? e. Nếu cửa hàng B hoàn thành đúng kế  hoạch thì tỷ  lệ  % hoàn thành kế  hoạch của   công ty sẽ là bao nhiêu?.  Bài 2 (Số tương đối` kết cấu, số tương đối kế hoạch, số tương đối động thái) Có số  liệu chỉ  tiêu giá tri (Số  tương đối` kết cấu, số  tương đối kế  hoạch, số  tương   đối động thái) Có số liệu chỉ tiêu giá trị sản xuất của 3 xí nghiệp thuộc một công ty như sau: Đơn vị: tr đồng Tên xí nghiệp Thực hiện quý I Kế hoạch quý II Thực hiện quý II Số 1 900 1000 1000 Số 2 1300 1500 1800 Số 3 1600 2500 2075 Hãy tính: a.Kết cấu (tỷ trọng) giá trị sản xuất theo kế hoạch của mỗi xí nghiệp? b.Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch quý II của mỗi xí nghiệp và chung cho công ty? c.Tốc độ phát triển chỉ tiêu giá trị sản xuất của từng xí nghiệp và chung cho công ty? d.Nếu xí nghiệp số  3 hoàn thành đúng kế  hoạch quý II thì tỷ  lệ  % hoàn thành kế  hoạch của công ty sẽ là bao nhiêu? Bài 3. (số tương đổi kế hoạch, số tương đối động thái). Doanh số  bán của công ty ABC năm 19X1 là 4000 triệu đồng. Mục tiêu của công ty   năm 19X2 sẽ tăng doanh số 8% so với năm 19X1. Năm 19X2 doanh số của công ty là   4500 triệu đồng.  Hãy tính: a­ Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch năm 19X2. b­ Tốc độ phát triển năm 19X2 so với 19X1. Trang 3/31
 4. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê Bài 4. (số tương đối độnh thái tính với kỳ gốc liên hoàn và kỳ gốc cố định). Có số liệu lợi nhuận của một doanh nghiệp từ năm 1990 đến 1994: Năm 1990 1991 1992 1993 1994 Lợi   nhuận   (tr.  400 550 720 860 950 Đồng) Căn cứ vào số liệu trên hãy tính: a­ Tốc độ phát triển liên hoàn? b­ Tốc độ phát triển định gốc? (chọn năm 1990 làm gốc). Bài 5.(số tương đối động thái tính với kỳ gốc liên hoàn và kỳ gốc cố định) Có số liệu sau đây của một doanh nghiêp: Năm 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Doanh số (t.đồng) 500 580 670 800 900 1050 Hãy xác định: a­ Tốc độ phát triển liên hoàn? b­ Tốc độ phát triển định gốc? (chọn kỳ gốc cố định năm 1989). Bài 6.(số tương đối kết cấu, số tương đối động thái). Giả sử chỉ có hai công ty tham gia kinh doanh trong cùng một ngành công nghịêp. Năm 1990,thị phần (market share) của công ty S là 70%,còn lại là thị phần của công ty   P.Năm 1994 thị phần của công ty S và P lần lựơt là 60% và 40%. Hãy xác định tốc độ  phát triển năm 1994 so 1990 của từng công ty? Biết thêm rằng sản lượng của ngành  công nghiệp trên năm 1994 gấp đôi năm 1990. Bài 7.(số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên) Có số liệu về lượng thời gian lao động hao phí để hoàn thành 1 sản phẩm của 3 phân   xưởng trong 1doanh nghiệp: Tên phân xưởng Thời gian hoàn thành 1 sản  Sản lượng (chiếc) phẩm (phút) A 10 120 B 12 80 C 9 300 a­ Tính thời gian hao phí trung bình để hoàn thành 1 sản phẩm? b­ Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn? c­ Hệ số biến thiên? Trang 4/31
 5. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê Bài 8. (số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên) Để xây dựng định mức thời gian gia công một chi tiết máy người ta theo dõi quá trình  gia công 25 chi tiết máy. Kết quả cho trong bản sau: Thời gian (phút) 14 16 18 20 24 Số chi tiết 2 6 11 4 2 Căn cứ vào số liệu trên,hãy tính: a­ Thời gian gia công trung bình một chi tiết máy? b­ Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn? c­ Hệ số biến thiên? Bài 9. (số trung bình số học, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên, mốt, số trung vị) Có số liệu về tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư của 30 công ty thuộc một ngành kinh doanh: Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư (%) Số công ty 6.00 – 6.50 5 6.50 – 7.00 8 7.00 – 7.50 10 7.50 – 8.00 7 Cộng 30 Hãy xác định: a­ Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư trung bình? b­ Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn? c­ Hệ số biến thiên? d­ Mốt và số trung vị về tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư.  Bài 10. (số trung bình số học,phương sai, độ lệnh tiêu chuẩn, hệ số biến thiên, mốt, số trung vị) Công ty sản xuất lốp xe Quán Quân tổ chức điều tra thăm dò ý kiến của khách hàng về  chất lượng của một loại sản phẩm của công ty. Số  liệu điều tra được tổng hợp qua   bảng số liệu sau: Độ bền (1000 km) Số sản phẩm 5.0 – 5.2 10 5.2 – 5.4 25 5.4 – 5.6 40 5.6 – 5.8 50 5.8 – 6.0 30 6.0 – 6.2 15 Cộng 170 Căn cứ vào số liệu trên hãy tính: a­ Độ bền trung bình của loại sản phẩm trên? b­ Phương sai và độ lệch tiêu chủân? Trang 5/31
 6. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê c­ Hệ số biến thiên? d­ Mốt và số trung vị về độ bền? Bài 11.( Số trung bình học,phương sai, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số biến thiên) Có tài liệu phân tổ số công nhân trong một doanh nghiệp theo mức năng suất lao động: Năng suất lao động ( kg) Số lao động 200 ­300 5 300­400 30 400­500 20 500­600 15 600­700 10 Căn cứ vào số liệu trên, hãy tính: a­Năng suất lao động trung bình? b­Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn? c­Hệ số biến thiên?  Bài 12.(Số trung bình học, số trung bình điều hòa) Có số liệu sản xuất của 3 phân xưởng trong năm 1994 của một doanh nghiệp: Phân xưởng Sáu tháng đầu năm Sáu tháng cuối năm Năng   suất   lao  Số   lao   động  Năng   suất   lao  Sản   lượng  động (tấn) (người) động (tấn) (tấn)  Số 1 33 100 40 3000 Số 2 35 120 38 4940 Số 3 37 180 36 4320 Căn cứ vào số liệu trên, hãy tính năng suất lao động trung bình của doanh nghiệp trong  các thời kỳ sau: a­Sáu tháng đầu năm? b­Sáu tháng cuối năm? c­Tính cho cả năm 1994?  Bài 13. (Số trung bình số học tính theo tỷ trọng của các bộ phận) Tình hình sản xuất của hai phân xưởng thuộc một công ty năm 1994 cho trong bảng  sau: Quý Phân xưởng 1 Phân xưởng 2 Tỷ   lệ   sản  Giá   thành   đơn   vị  Tỷ  lệ  sản lượng  Giá   thành   đơn  lượng (%) (1000 đồng) (%) vị (1000 đồng) Trang 6/31
 7. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê I 20 10.0 24 9.8 II 22 9.4 30 10.2 III 28 9.6 20 9.9 IV 30 9.8 26 10.0 Hãy xác định giá thành trung bình của từng phân xưởng? Bài 14.( số tuyệt đối, số trung bình số học ) Tình hình sản xuất của các phân xưởng trong một doanh nghiệp năm 1994 cho trong  bảng sau: Phân xưởng giá trị sản phẩm hỏng tỷ lệ giá trị sản phẩm hỏng ( triệu đồng ) trong giá trị sản xuất(%) A 56 0,8 B 45 0,9 C 110 1,1  Căn cứ vào số liệu trên, hãy tính a. Giá trị sản xuất thực hiện trong năm 1994 của doanh nghiệp? b. Tỷ lệ sản phẩm hỏng trung bình năm 1994 tính chung cho ba phân xưởng? Bài 15. ( số trung bình số học, số tương đối kết cấu) Có số liệu về tình hình sản xuất năm 1994 của hai phân xưởng thuộc một công ty dệt  số liệu cho trong bảng sau: Tên phân xưởng  sáu tháng đầu năm  sáu tháng cuối năm  Sản lượng tỷ lệ vải  sản lượng  tỷ lệ vải (triệu mét) loại 1(%) (triệu mét) loại 1(%) Bình minh  50 98,0 58 98,5 Rạng đông  60 95,0 72 97,0 Hãy tính: a. Tỷ lệ trung bình sản lượng vải loại 1, tính chung cho cả hai phân xưởng trong   6 tháng đầu năm,6 tháng cuối năm, và cho cả năm. b. Tỷ lệ sản lượng vải loại 1 trong toàn bộ sản lượng vải sản xuất năm1994 của   từng phân xưởng ? Trang 7/31
 8. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê c. Tỷ lệ sản lượng vải của từng phân xưởng năm 1994? Trang 8/31
 9. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê Bài 16. (Số trung bình điều hòa) Trong một công xưởng có hai nhóm công nhân cùng tiến hành gia công một loại  sản phẩm trong thời gian là 6 giờ. Nhóm I có 10 người và nhóm II có 12 người. Thời   gian hao phí trung bình để hoàn thành một sản phẩm của hai nhóm nói trên lần lượt là   10 phút và 8 phút. Hãy xác định thời gian hao phí trung bình để  hoàn thành một sản phẩm tính  chung cho hai nhóm công nhân nói trên? Ds: 8gio48phut Bài 17. (Số trung bình điều hòa, số trung bình học tính theo tỷ trọng) Có số  liệu về  tình hình sản xuất khoai tây của 6 hợp tác xã thụôc một địa  phương hai năm qua, số liệu cho trong bảng sau: Tên hợp Năm 19X4 Năm 19X5  tác xã Năng xuất Sản lượng Năng xuất                 Tỷ trọng diện              trung bình (tạ/Ha)  (tạ) trung bình (tạ/Ha)    tích của từng  HTX (%) A 70 7000 65 20 B 82 6560 80 15 C 92 11040 94 25 D 78 4640 71 10 E 85 6800 72 16 F 90 6300 84 14 Căn cứ vào số liệu trên, hãy xác định năng xuất thu hoạch trung bình của từng   năm tính chung cho các hợp tác xã nói trên? Bài 18. (Số trung bình nhân) Tốc độ  phát triển về  giá trị  sản xuất của một công ty từ  năm 1980 đến năm   1990 như sau: ­ Năm 1984 so với năm 1980 bằng 142%. ­ Năm 1988 so với năm 1984 bằng 134%. ­ Năm 1990 so với nam 1988 bằng 120%. Hãy tính tốc độ phát triển trung bình hằng năm cho các thời kỳ sau: a­ Từ 1980 ­1984 b­ Từ 1984 ­1988 c­ Từ 1988 ­1990 d­ Từ 1980 ­1990 Trang 9/31
 10. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê  Bài 19 (Số tương đối động thái, số trung bình nhân) Coù soá lieäu danh soá baùn cuûa moät coâng ty töø naêm 19X0 ñeán 19X5. soá lieäu cho trong baûn sau : na ê m 19X 0 19X 1 19X 2 19X 3 19X 4 19X 5 Doanh   50 49 54 60 69 74 soá(ty û   ñoàng) Trong caû thôøi kì töø 19X0deán19X5 haõy tính: a- Caùc toác ñoä phaùt trieån lieân hoaøn b- Toác ñoä phaùt trieån ñònh goác Toác ñoä phaùt trieån trung bình haèng naêm  Bài 20 (Tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức) Thu thaäp soá lieäu cuûa 10 cöûa haøng kinh doanh taïp phaåmthuoäc moät khu vöïc trung taâm cuûa quaän X theo hai tieâu thöùc: dieän tích kinh doanh cuûa cöûa haøng (m2) vaø doanh soá baùn trung bình moät ngaøy (trieäu ñoàng). Soá lieäu cho trong baûn sau : dieän 7 10 8 5 11 3 7 11 12 6 tích (m2) Doanh 2.0 3.0 2.4 1.8 3.2 1.5 2.1 3.8 4.0 2.2 soá baùn(t r.d) Giaû söû hai tieâu thöùc treân coù lieân quan tuyeán tính : a- Tìm ñöôøng hoài quy lyù thuyeát b- Döï ñoaùn Y vôùi X=4, X=10 vaø X=12 c- Tính heä soá töông quan Bài 21: (Tương quan tuyến tính giữa hai tieu thức) Trưởng phòng kinh doanh của một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em muốn đánh  giá mối liên hệ giữa thời gian quảng cáo trên kênh 7 của đài truyền hình địa phương và  số lượng  sản phẩm tiêu thụ.Sau đây là số  liệu ghi nhận được của 7 tuần vào những   tháng cuối năm 19X5. Thời   gian   quảng   cáo  25 18 32 21 35 28 30 trong tuần (phút) Sản   phẩm   tiêu   thụ  16 11 20 15 26 32 20 trong   tuần   (1000   sản  phẩm) Giả sử hai tiêu thức trên có liên hệ tương quan tuyến tính. a. Tìm phương trình hồi quy. b. Dự đóan Y với x=20: x=27. Trang 10/31
 11. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê c. Tính hệ số tương quan. Bài 22 : (Tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức )  Có số liệu vè sản lượng hàng tháng và  giá thành đơn vị sản phẩm của bốn cty trong   cùng một ngành công nghiệp Tên xí nghiệp Sản lượng mỗi tháng Giá thành 1 tấn ( 1000 tấn) ( triệu đồng) A 5 19 B 1 21 C 10 14 D 15 9  Giả sử giá thành và sản lượng  có mối liên hệ tương quan dạng hyperpol: a) Xác định phương trình hồi quy lý thuýêt b)  Dự đoán Y với x= 4 , x= 12 c)  Xác định cường độ mối liên hệ trên Bài 24: (Tương quan tuyến tính , tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức ) Có số liệu về giá cả , mức cung và cầu của một loại hàng hóa trên thị trường : X 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 Y1 101.5 55.2 40.8 28.5 21.1 16.2 14.1 13 12.1 11.5 Y2 3.9 5 8.2 8.6 15.1 30.5 48.7 70.3 100.5 120.4 X : Gía cả đơn vị  (1000 đồng ) Y1 : Tổng cầu của mặt hàng có (tỷ đồng ) Y2 : Tổng cung của mặt hàng đó (tỷ đồng )  Giả sử phụ thuộc tương quan của cầu đối với giá cả có dạng Hyperbol ; còn sự  phụ  thuộc của cung vào giá cả cóc dạng tuyến tính .  a­ Hãy tìm các phương trình hồi quy biểu thị cho moiố iên hệ trên ?  b­ Căn cứ vào các phương trình hồi quy vừa xác định ở trên , hãy tìm mức giá cân  bằng của oại hàng hóa đó trên thị trường ? Bài 25 : ( Dãy số thời điểm có khỏang cách thời gian đều , mức độ trung bình theo thời gian )   Có số liệu về lượng hàng hóa của một công ty vào nhũng ngày đầu tháng năm 19X5. Thời điểm  1/1 ½ 1/3 ¼ 1/5 1/6 1/7 Hàng hóa tồn kho (tr.đ) 400 440 420 380 500 460 410 Hãy tính lượng hàng hóa tốn kho trung bình của công ty trên cho cá thời gian sau : a­ Từng tháng . Trang 11/31
 12. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê b­ Từng quý. c­ Sáu tháng đầu năm. Bài 26 (dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều, mức độ trung bình theo thời gian) có số liệu giá trị tài sản cố định của một doanh nghiệp vào những ngày đầu tháng năm   19X4: Thời điểm 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 Giá   trị   tài   sản   cố   định 2000 2400 2030 1800 2060 1970 1900 (tr. Đồng) Hãy tìm tài sản cố định trung bình cho các thời kỳ sau : a­ quý I, quý II. b­ Sáu thàng đầu năm. Bài 27 (dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều, mức độ trung bình theo thời gian) Có số liệu về khoản vay ngắn hạn ngân hàng của một công ty trong quý I/ 19X5 Thời điểm 1/1 10/1 15/2 4/3 22/3 Số dư tiền vay(tr.đ) 100 140 160 200 180 Hãy tính số  dư  tiền vay trung bình trong quý I của công ty trên. Được biết tháng   2/19X5 có 28 ngày Bài 28.( Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều, dãy số thời kì, nữa độ trung bình theo thời gian). Có số liệu về tình hình sản xuất của 1 doanh nghiệp trong quý I/19X9 tháng 1 2 3 4 1. Số   lao   động   trong   ngày   đầu  200 204 204 208 tháng(người) 2424 2550 2472 2. Giá trị sản xuất thực hiện(triệu đồng) 101 102 98.88 3. Tỉ  lệ  % hoàn thành công chỉ  tiêu giá trị  sản xuất.   Hãy tính: a. Giá trị sản xuất trung bình một tháng của quý I. b. Số lao động trung bình mỗi tháng và của cả quý. Trang 12/31
 13. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê c. Năng suất lao động trung bình của công nhân mỗi tháng. d. Năng suất lao động trung bình của công nhân trong cả quý. e. Năng suất lao động trung bình một tháng trong quý. f. Giá trị sản xuất kế hoạch quý I và tỉ lệ % hoàn thành kế hoạch quý I. Bài29 (Tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc, tốc độ phát triển trung bình, số tương đối hoàn thanh kế hoạch )     Có số liệu phát triển và tình hình thực hiện kế hoạch chỉ tiêu doanh số bán của  hai cửa hàng: Tên cửa hàng Thực   tế   1991   so  Kế   hoạch   1992   so  Thực tế 1992 so với  với   thực   tế   1990  với   thực   tế   1991  kế hoạch 1991 (%) (%) (%) Hướng Dương 110 115 104 Kim Đô 105 110 102 Hãy xác định : a) Tốc độ  phát triển liên hoàn, định gốc và tốc độ  phát triển trung  bình chỉ  tiêu  doanh số của mỗi cửa hàng trong thời kỳ 1990 ­1992. b) Doanh số của mỗi cửa hàng và chung cho công ty  năm 1992. c) Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch của công ty năm 1992. Biết thêm rằng doanh số năm 1990 của cửa hàng  Hướng Dương là 4000 triệu và  của cửa hàng Kim Đô là 5000 triệu đồng . Bài 30.(dãy số thời kỳ,dãy số thời điểm,mức độ trung bình theo thời gian) Tình hình sản xuất của một doanh nghiệp năm 19X2 cho trong bảng sau: quý I II III IV chỉ tiêu Tổng chi phí sản  500 594 744 697 xuất(tr.đ) Giá thành đơn vị  5,0 4,95 4,96 4,85 sản  phẩm(tr.đồng/tấ n) 48 52 56 54 Số  lao  động vào  đầu quý(người ) 52 56,7 66 81 Tổng   quỷ  lương(tr.đ) Cho biết thêm:­số lao động vào ngày 31/12/19X2:54 người Trang 13/31
 14. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê                        ­giá bán trung bình một tấn sản phẩm:6,4 tr.đ Hãy tính:      a­sản lượng mỗi quý và cả năm 19X2      b­sản lượng trung bình mỗi quý      c­giá trị sản xuất mỗi quý và cả năm      d­giá trị sản xuất trung bình mỗi quý      e­năng suất  lao động trung bình mỗi quý và tính cho cả năm 19X2(tính theo đơn vị  hiện vật đơn vị tiền tệ)      f­tiền lương trung bình của một lao động:tính cho từng tháng và cả năm 19X2      g­giá thành trung bình của một lao động :tínhcho từng tháng và cả năm 19X2 Bài 31 (Tính các số liệu còn thiếu cho dãy số thời gian) Có số liệu về tình hình họat động của doanh nghiệp trong quý Ι năm 19X5: Tháng           1           2          3            4 ­   Kế   họach   giá   trị         500         540          580 sản xuất (tr.đ) ­   Tỷ   lệ   %   hòan          104           ?            ? thành kế họach ­   Trị   số   tuyệt   đối            ứng   với   1%   tăng            ?            ?            5,6 trưởng   theo   giá   trị  sản   xuất   thực   tế  (tr.đ)            ?             ?           105  ­ Tốc độ  phát triển  liên hòan (%)   ­  Số  lao   động vào            80            84            86            84 đầu tháng (người) Được biết giá trị sản xuất thực tế tháng 12 năm 19X4 của doanh nghiệp trên là 480   triệu đồng. a­ Tính các số liệu còn thiếu. b­ Tính năng suất lao động của mỗi tháng. c­ Năng suất lao động quý Ι năm 19X5. Bài 32 (Dãy số thời gian, phương pháp hồi quy, dự đóan) Có số liệu về sản lượng hàng hóa tiêu thụ của công ty Hướng Dương từ 19X1 đến   19X5: Năm      19X1      19X2     19X3      19X4     19X5 Sản   lượng             hàng   hóa         18        20       21        25       26 tiêu   thụ  Trang 14/31
 15. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê (tấn)      a­Xác định phương trình tuyến tính biểu thị xu hướng tiêu thụ sản phẩm của công   ty trên.      b­ Căn cứ vào kết quả tính ở câu a ; hãy dự đóan sản lượng hàng hóa tiêu thụ  của   công ty năm 19X6 và 19X7. BÀI 33: (dãy số thời gian,phương pháp hồi quy,dự đoán) Có số liệu sản lượng thép của một nước từ 19X0 đến 19X4 Năm 19X0 19X1 19X2 19X3 19X4 Sản   lượng  50 56 62 64 75 thép(tr.tấn) a­xác định phương trình tuyến tính biểu thị xu hướng sản xuất thép của quốc gia trên b­giả sử xu hướng trên vẫn tiếp diễn trong một vài năm tới;sử dụng kết quả tính câu   a,hãy dự đoán sản lượng thép sản xuất cho năm 19X5 và 19X6     BÀI 34:(dãy số thời gian,phương pháp hồi quy) Có số liệu lợi nhuận của một công ty sản xuất phần mềm máy vi tính: Năm 19X1 19X2 19X3 19X4 19X5 19X6 19X7 Lợi  2,2 2,1 2,4 2,6 2,7 2,9 2,6 nhuận  (tỷ  đồng) Xác định phương trình bậc hai biểu thị sự thay đổi lợi nhuận của công ty trên. BÀI 35(dãy số thời gian,chỉ số thời vụ) Có số liệu sản lượng hàng hóatiêu thụ của một công ty từ năm 19X1đến 19X4:                                                                    Đơn vị:1000 tấn Năm Quý I Quý II Quý III Quý IV 19X1 67 61 68 72 19X2 69 59 66 70 19X3 70 62 67 73 19X4 71 63 69 75 a­tính các chỉ số thời vụ phản ánh tình hình biến động sản lượng hàng hóa tiêu thụ của  công ty b­ý nghĩa của các chỉ số thời vụ ? c­biểu diễn kết quả bằng đồ thị Trang 15/31
 16. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê Bài 36(Dãy số thời gian, chỉ số thời vụ) Chỉ tiêu giá trị sản xuất của một công ty được ghi nhận qua các mùa như sau:  Đơn vị: triệu đồng Mùa xuân Mùa hè Mùa thu Mùa đông Năm 1995 800 500 1200 650 Năm 1996 860 480 1250 700 Năm 1997 850 520 1340 720 Năm 1998 900 550 1280 740 Năm 1999 990 570 1400 750 Căn cứ vào số liệu trên, hãy tính các tỷ  số thời vụ (theo mùa) phản ánh đặc điểm  sản xuất của công ty trên. Bài 37( chỉ số ) Tài liệu tình hình sản xuất của một danh nghiệp năm 1990 và 1991 cho trong bảng  sau:  Sản phẩm Đơn vị tính Giá thành đơn vị (1000.d) Sản lượng 1990 1991 1990 1991 A Bộ 200 206 2000 2400 B Cái 36 30 10000 11000 a. Xác định sự thay đổi về giá thành và sản lượng chung cho cả hai sản phẩm. b. Phân tích sự  thay đổi tổng chi phí sản xuất năm 1991 so với 1990 của doanh   nghiệp trên. Bài 38( chỉ số) Có số  liệu giá bán, khối lượng sản phẩm sản xuất qua hai kỳ  nghiên cứu của một  công ti như sau. Năm 19X1 Năm 19X2 Sản phẩm Đơn giá(tr.đ) Sản lượng Đơn giá(tr.đ) Sản lượng A 5 2000 4.9 2400 B 2 5400 1.8 6000 C 3.8 1500 4.0 1400 a. Xác định sự thay đổi giá bán năm 19X2 so 19X1 tính chung cho ba sản phẩm nói   trên. b. Sự thay đổi sản lượng nói chung cho cả 3 sản phẩm qua hai thời kì nghiên cứu. c. Phân tích sự  thay đổi giá trị  sản xuất của ba sản phẩm năm 19X2 so 19X1 do  ảnh hưởng của hai nhân tố : giá bán và khối lượng sản phẩm sản xuất. Trang 16/31
 17. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê Bài 39 (chỉ số) Có số liệu năng suất, diện tích của một địa phương, số liệu cho trong bảng sau: Vụ lúa Năm 19X1 Năm 19X0 Năng   suất   (tạ   /  Diện tích (ha) Năng   suất  Diện tích (ha) ha) (tạ /ha) Đông xuân 52 1500 54.5 1400 Hè thu 44 1400 42.5 1340 Căn cứ vào số liệu trên, hãy tính: a­ Chỉ số tổng hợp về năng suất và diện tích b­ Phân tích sự thay đổi tổng sản lượng thu hoạch năm 19X1 so với 19X0 do ảnh   hưởng của các nhân tố có liên quan? Bài 40: (chỉ số) Có số liệu thời gian hao phí để hoàn thành một sản phẩm và sản lượng của một doanh   nghiệp: Sản phẩm Thời gian hao phí( giờ) Sản   lượng   năm  19X6 Năm 19X5 Năm 19X6 (1000 chiếc) A  2.50 2.40 200 B  5.00 4.80 300 C  1.50 1.48 500 Căn cứ vào số liệu trên, hãy tính: a­ Chỉ số tổng hợp thời gian hao phí để sản xuất các sản phẩm nói trên. b­ Tính thời gian tiết kiệm do có sự thay đổi năng suất lao động. c­ Được biết chi phí trả  cho 1 giờ  công lao động là 10 ngàn đồng, hãy tính mức   chi phí tiết kiệm do tăng năng suất lao động.  Bài 41 : ( chỉ số) Tình hình thực hiện kế hoạch thoi gian hao fí để sản xuất sản fẩm của một doanh   nghiệp cho trong bản sau  Tên sản phẩm Thời gian để hòan thành sản phẩm Sản   lượng   thực  Kế hoạch Thực hiện hiện A 2.2 2.3 50 B 4.0 3.8 2.5 C 3.6 3.5 44 Trang 17/31
 18. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê D 2.4 2.5 60 Căn cứ số liệu trên hãy tính :  a. Chỉ số tổng hợp thời gian hao fí cho bốn sản phẩm nói trên b. Mức tăng hoặc tiết kiệm thời gian thực hiện so với kế hoạch c. Mức tăng hoặc tiết kiệm chi fí trả công thời gian sản xuất thực hiện so với   kế hoạch. Bài 42 Có số liệu  về 1 loại nguyên liệu để sản xuất sản fẩm wa 2 kì nghiên cứu của   môt doanh nghiệp Mức nguyên liệu cần thiết để  sx  ra sản fẩm Sản lượng Sản fẩm Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện A 1.8 1.6 50 55 B 4.5 4.8 120 115 Giá 1 gam nguyên liệu là 5 ngàn  đồng Căn cứ số liệu trên tính a. Chỉ số thực hiện kế hoạch trên nguyên liệu b. Chỉ số thực hiện kế hoạch sản lượng c. Phân tích sự  thay đối tổng mức nguyên liệu sử  dụng, thực hiện so với   kế hoạch do ảnh hưởng cùa các nhân tố  liên quan tính theo dơn vị hiện   vật và tiền Bài 43(chỉ số) Tình hình sản xuất của một xí nghiệp cho bảng sau: Tên sản phẩm Chi   phí   sản   xuất   quý   I  Tỷ  lệ  tăng (+)giảm (­) sản  (triệu đồng) lượng   quý   II   so   với   quý  I(%) A 720 5 Trang 18/31
 19. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê B 350 3 C 530 ­2 Căn cứ vào số liệu trên hãy tính : a. Chi phí tổng hợp sản lượng. b. Chỉ số tổng hợp giá thành sản phẩm. c. Phân tích sự thay đổi tổng chi phí sản xuất của xí nghiệp quý II so với quý I do   ảnh hưởng của các nhân tố có liên quan ? Cho biết thêm :tổng chi phí sản xuất của ba sản phẩm trên quý II là 1850 triệu đồng. Bài 44: Coù soá lieäu tình hình saûn xuaát cuûa moät daonh nghieäp : Teân saûn Giaù trò saûn xuaát naêm Tyû leä taêng phaåm 19X1 ( tr.ñ) giaûmkhoái löông saûn phaåm A 500 25 B 892 -2 C 608 -4 Caên cöù vaøo soá lieäu treân haõy tính : a- Chæ soá toång hôïp khoái löôïng saûn phaåm b- Chæ soá toång hôïp giaù caû Phaân tích söï thay ñoåi giaù trò saûn xuaát naêm 19X2 so vôùi naêm 19X1 do aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá lieân quan ? Cho bieát theâm : giaù trò saûn xuaát cuûa doanh nghieäp naêm 19X2 laø 2499.4 tr.ñ Bài 45. (Chỉ số) Tình hình sản xuất của một doanh nghiệp cho trong bảng số liệu sau: Tên sản phẩm Chi phí sản xuất quý II(ng.đ) Chỉ số cá thể giá thành(%) A 834.750 105 B 609.120 96 C 533.600 92 D 1.512.000 120 Cộng 3.489.470 Tổng chi phí sản xuất quý I của 4 sản phẩm trên: 3.200.000 ngàn đồng. Hãy tính: a­ Chỉ số tổng hộp giá thành. b­ Chỉ số tổng hợp khối lượng sản phẩm. Trang 19/31
 20. Bài tập Nguyên Lý Thống Kê Bài 46. (Chỉ số) Doanh nghiệp X sản xuất 3 sản phẩm A, B, C và D. Năm 19X5 so với 19X4 giá  trị  sản xuất của doanh nghiệp tăng 20%, mức tăng là 360 triệu đồng. Giá bán của các   sản phẩm nói trên năm 19X5 tăng 8% so năm 19X4. a­ Tính giá trị sản xuất năm 19X4, 19X5 của doanh nghiệp b­ Tính chỉ số tổng hợp khối lượng sản phẩm. c­ Phân tích sự thay đổi giá trị sản xuất qua hai kỳ nghiên cứu do ảnh hưởng của   các nhân tố liên quan. Bài 47 (chỉ số ) Trong một xí nghiệp, quý II so với quy Ísố  công nhân trong danh sách tăng 4%, năng   suất lao động tăng 6%, giá thành đơn vị sản phẩm  giảm 2%. Hãy xác định sản lượng  và chi phí của xí nghiệp thay đổi như thế nào qua hai kì nghiên cứu.  Bài 48 (Chỉ số) Trong một xí nghiệp, kỳ báo cáo so kỳ gốc giá thành sản phẩm giảm 2%, số lao động   giảm 3%, năng suất lao động tăng 5%. Hãy xác định sản lượng và chi phí sản xuất của   xí nghiệp qua hai kỳ nghiên cứu đã thay đổi như thế nào?  Bài 49 (Chỉ số) Tổng chi phí sản xuất của một xí nghiệp thực tế so kế hoạch tăng 12%, năng suất lao   động tăng 6%, giá thành sản phasm63 giảm 4%, tiền lươngtrung bình của người lao   động tăng 3%. Căn cứ vào số liệu trên , hãy tính; a­Chí số sản lượng. b­Chỉ số số lượng lao động c­Chỉ số tổng quỹ lương.  Bài 50 (chỉ số) Có số liệu của một doanh nghiệp như sau: Tên sản phẩm Tỷ   trọng   chi   phí   sản   xuất  Tỷ lệ tăng (+) giảm(­) giá thành  năm19X1 (%) năm 19X1 so với  19X0 (%) A 30 ­3 B 40 ­5 C 20 4 D 10 6 Được biết tổng chi phí sản xuất năm 19X1 so 19X0 tăng 20%. Căn cứ vào số liệu trên, hãy tính: a­Chỉ số tổng hợp giá thành? b­Chỉ số tổng hợp sản lượng? Trang 20/31


Page 2

YOMEDIA

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu bài tập "Nguyên lý thống kê" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn 53 câu hỏi bài tập giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập.

06-03-2016 1122 140

Download

Bài tập về số tương đối trong thống kê có đáp an

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2019 TaiLieu.VN. All rights reserved.