Bài - tuần 4: ôn tập và bổ sung về giải toán. luyện tập chung - trang 14

Cô giáo chuẩn bị một số tiền đủ mua 35 chiếc bút để thưởng cho các bạn, giá mỗi chiếc bút là 12000 đồng. Nếu giá mỗi chiếc bút tăng lên thành 15 000 đồng thì cô giáo chỉ mua được bao nhiêu chiếc bút?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
  • Vui học

Bài 1

Viết vào ô trống hoặc chỗ trống cho thích hợp.

Số bút chì

1 chiếc

2 chiếc

5 chiếc

7 chiếc

9 chiếc

12 chiếc

Số tiền mua

8000 đồng

16000 đồng

Khi số bút chì tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số tiền mua bút chì . bấy nhiêu lần.

Phương pháp giải:

Muốn tính giá tiền của 5, 7, 9, 12 chiếc bút chì ta lấy giá tiền của một chiếc bút chì nhân với số chiếc bút chì.

Lời giải chi tiết:

Số bút chì

1 chiếc

2 chiếc

5 chiếc

7 chiếc

9 chiếc

12 chiếc

Số tiền mua

8000 đồng

16000 đồng

40000 đồng

56000 đồng

72000 đồng

96000 đồng

Khi số bút chì tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số tiền mua bút chì tăng lên (hoặc giảm đi) bấy nhiêu lần.

Bài 2

Viết vào ô trống hoặc chỗ trống cho thích hợp.

Số lít xăng

7

14

21

28

35

Số km ô tô đi được

100km

200km

400km

Khi số lít xăng tiêu thụ tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số ki-lô-mét ô tô đi được .. bấy nhiêu lần.

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Số lít xăng

7

14

21

28

35

Số km ô tô đi được

100km

200km

300km

400km

500km

Khi số lít xăng tiêu thụ tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số ki-lô-mét ô tô đi được tăng lên (hoặc giảm đi) bấy nhiêu lần.

Bài 3

Mua 4 kg khoai hết 60 000 đồng. Hỏi mua 20 kg khoai như thế hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Cách 1: Sử dụng phương pháp rút về đơn vị

Cách 2: Sử dụng phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

4 kg : 60 000 đồng

20 kg: . đồng?

Bài giải

Cách 1: Rút về đơn vị

Mua 1 kg khoai hết số tiền là

60 000 : 4 = 15 000 (đồng)

Mua 20 kg khoai hết số tiền là

15 000 x 20 = 300 000 (đồng)

Đáp số: 300 000 đồng

Cách 2: Tìm tỉ số

20 kg gấp 4 kg số lần là

20 : 4 = 5 (lần)

Mua 20 kg khoai hết số tiền là

60 000 x 5 = 300 000 (đồng)

Đáp số: 300 000 đồng

Bài 4

Có 17 can như nhau, chứa tất cả 340 l dầu. Hỏi 35 can như thế chứa bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải:

- Để tính số lít dầu 1 can chứa được ta lấy số lít dầu 17 can chứa được chia cho 17.

- Để tính số lít dầu 35 can chứa được ta lấy số lít dầu 1 can chứa được nhân với 35.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

17 can: 340 lít dầu

35 can: .. lít dầu?

Bài giải

Một can đựng được số lít dầu là

340 : 17 = 20 (lít)

35 can như thế chứa được số lít dầu là

20 x 35 = 700 (lít)

Đáp số: 700 lít

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Có 30 can, mỗi can chứa 5l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó rót đầy vào các can loại 3l thì cần tất cả bao nhiêu can?

A. 15 can B. 18 can

C. 40 can D. 50 can

Phương pháp giải:

- Để tính số lít dầu có tất cả ta lấy số lít dầu trong mỗi can nhân với số cái can.

- Để tính số can loại 3 lít ta lấy tổng số lít dầu đã tìm được chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Số lít dầu có trong 30 can là

30 x 5 = 150 (lít)

Nếu số lít dầu đó rót đầy vào các can loại 3l thì cần tất cả số can là

150 : 3 = 50 (can)

Chọn D.

Bài 6

Cho biết 5 người làm xong một công việc hết 9 giờ. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 3 giờ thì cần bao nhiêu người? (Năng suất làm việc của mỗi người như nhau).

Phương pháp giải:

Cách 1: Sử dụng phương pháp rút về đơn vị

Cách 2: Sử dụng phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

5 người: 9 giờ

? người : 3 giờ

Bài giải

Cách 1: Sử dụng phương pháp rút về đơn vị

1 người làm xong công việc đó trong số giờ là

5 x 9 = 45 (giờ)

Để làm xong công việc đó trong 3 giờ thì cần số người là

45 : 3 = 15 (người)

Đáp số: 15 người

Cách 2: Sử dụng phương pháp tìm tỉ số

9 giờ gấp 3 giờ số lần là

9 : 3 = 3 (lần)

Để làm xong công việc đó trong 3 giờ thì cần số người là

5 x 3 = 15 (người)

Đáp số: 15 người

Bài 7

Một cơ quan mua gạo nếp về làm quà Tết cho mọi người trong cơ quan, đóng trong 10 bao, mỗi bao 45 kg. Mỗi người được chia 10 kg thì vừa đủ. Hỏi cơ quan đó có bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số ki-lô-gam gạo đã mua = Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao nhân với số bao gạo.

- Số người trong cơ quan = Tổng số ki-lô-gam gạo chia cho mỗi ki-lô-gam gạo mỗi người được chia.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam gạo đã mua là

10 x 45 = 450 (kg)

Số người trong cơ quan là

450 : 10 = 45 (người)

Đáp số: 45 người

Bài 8

Biết rằng 15 người xây xong một công trình phải mất 4 tuần. Nếu có 30 người thì làm xong công trình đó trong bao nhiêu ngày? ( Năng suất làm việc của mỗi người như nhau).

Phương pháp giải:

Cách 1: Sử dụng phương pháp rút về đơn vị

Cách 2: Sử dụng phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

15 người: 4 tuần

30 người: ngày?

Cách 1: Sử dụng phương pháp rút về đơn vị

1 người xây xong công trình đó trong số tuần là

15 x 4 = 60 (tuần)

30 người xây xong công trình đó trong số tuần là

60 : 30 = 2 (tuần) = 14 ngày

Đáp số: 14 ngày

Cách 2: Sử dụng phương pháp tìm tỉ số

30 người gấp 15 người số lần là

30 : 15 = 2 (lần)

30 người xây xong công trình đó trong số tuần là

4 : 2 = 2 (tuần) = 14 ngày

Đáp số: 14 ngày

Vui học

Cô giáo chuẩn bị một số tiền đủ mua 35 chiếc bút để thưởng cho các bạn, giá mỗi chiếc bút là 12000 đồng. Nếu giá mỗi chiếc bút tăng lên thành 15 000 đồng thì cô giáo chỉ mua được bao nhiêu chiếc bút?

Trả lời: .

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền cô giáo chuẩn bị để mua bút = Số tiền của mỗi chiếc bút nhân với số chiếc bút.

- Nếu giá mỗi chiếc bút tăng lên thành 15 000 đồng thì cô giáo chỉ mua được số chiếc bút = Tổng số tiền cô giáo chuẩn bị để mua bút chia cho 15 000.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

12 000 đồng/ chiếc: 35 chiếc bút

15 000 đồng/chiếc: chiếc bút?

Bài giải

Số tiền cô giáo chuẩn bị để mua bút là

12 000 x 35 = 420 000 (đồng)

Nếu giá mỗi chiếc bút tăng lên thành 15 000 đồng thì cô giáo chỉ mua được số chiếc bút là

420 000 : 15 000 = 28 (chiếc bút)

Trả lời:Nếu giá mỗi chiếc bút tăng lên thành 15 000 đồng thì cô giáo chỉ mua được 28 chiếc bút.