Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat :(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, ít tan trong nước(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoàn tan C u ( O H ) 2 tạo thành phức màu xanh lam(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất

(3) S. Tuy có cùng mắt xích là C6H10O5 nhưng số lượng mắt xích của xenlulozo lớn hơn rất nhiều so với tinh bột.

(4) Đ

(5) S. Vì thủy phân tinh bột ta chỉ thu được glucozo.

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

8 tháng 9 2017 lúc 13:21

Chọn đáp án B

Saccarozo → Glucozo + Fructozo

Tinh bột → glucozo

Metyl fomat (HCOOCH3) → HCOOH + CH3OH

Xenlulozo → Glucozo

Các sản phẩm: glucozo; HCOOH; fructozo đều thỏa mãn yêu cầu đề bài

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

6 tháng 3 2018 lúc 3:50

Đáp án : A

Các nhận xét đúng là : (1)

(2) Sai vì saccarozo không phản ứng tráng bạc

(3) Sai vì Tinh bột và xenlulozo không có cùng khối lượng mol phân tử

(4) Sai vì Xenlulozo cấu tạo bởi nhiều gốc b-glucozo

(5) Sai vì thủy phân tinh bột trong môi trường axit tạo glucozo

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

23 tháng 7 2019 lúc 16:55

Chọn đáp án D

(1). Đúng. Theo SGK lớp 12.

(2). Sai. Saccarozo không có phản ứng tráng bạc. Chú ý với fructozo cũng không có phản ứng tráng bạc tuy nhiên trong môi trường NH3 nó chuyển thành glucozo nên có phản ứng tráng bạc.

(3). Sai. Chú ý hệ số n của tinh bột và xenlulozo rất khác nhau.

(4). Sai. Phân tử xenlulozo được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozo

(5). Sai. Sinh ra glucozo

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

10 tháng 1 2017 lúc 16:35

Đáp án A

(a). Glucozo và saccarozo đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước → Đúng

(b). Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit → Đúng

(c). Trong dung dịch, glucozo và saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam → Đúng

(d). Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất → Sai

(e). khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag → Đúng

(g). Glucozo và saccarozo đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol→ Sai

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

11 tháng 7 2019 lúc 13:35

Chọn C

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

Chất nào không thủy phân trong môi trường axit

17 tháng 5 2017 lúc 12:10

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

(a) Đ

(b) Đ

(c) Đ

(d) S. Vì thủy phân saccarozo ta thu được glucozo và fructozo

(e) Đ. Mặc dù phân tử fuructozo không có nhóm –CHO nhưng trong môi trường kiềm fructozo chuyển hóa thành glucozo