Chương trình pascal lseq

Một dãy tuyến tính là 1 bộ 3 có thứ tự (s1,s2,s3) thỏa mãn s2-s1=s3-s2
Ví dụ: (1,2,3), (2,4,6), (14,21,28) là các dãy tuyến tính
Cho trước S (3≤S≤30) số nguyên tăng thuộc đọan [1,100], đếm số các dãy tuyến tính
Dữ liệu: Cho trong tập tin văn bản LSEQ.INP, dòng đầu là số nguyên S, dòng tiếp theo là S số nguyên, cách nhau ít nhất 1 khỏang trắng
Kết quả: Cho trong tập tin văn bản LSEQ.OUT, chứa số nguyên duy nhất chỉ số dãy tuyến tính tìm được.
Ví dụ:
LSEQ.INP        LSEQ.OUT
7
1 2 3 4 6 8 9       5
Giải thích:
5 dãy tuyến tính tìm được là:
1 2 3
2 3 4
2 4 6
3 6 9
4 6 8

Trang 1

Bài tập dành cho bồi dưỡng học sinh Giỏi cấp Trung học cơ sở:

 Bài 1:

Nhập vào một mảng có n số nguyên dương khác nhau. Hãy in ra tất cả các phần tử trong mảng
có giá trị nhỏ hơn giá trị lớn nhất và lớn hơn giá trị nhỏ nhất của mảng.
Dữ liệu: Cho trong file BT.inp, gồm 2 dòng:
- Dòng 1: Số n là số phần tử của mảng
- Dòng 2: Giá trị các phần tử của mảng, mỗi phần tử cách nhau 1 khỏang trắng

Kết quả: Xuất ra file BT.out, là các phần tử tìm được, mỗi phần tử viết trên 1 dòng

Chương trình:
Type mang=array[1 100] of longint;
const fi='bt.inp';
fo='bt.out';
var f:text; n:integer; A:mang;
procedure nhap;
var i:integer;
begin
assign(f,fi);
reset(f);
read(f,n);
for i:=1 to n do
read(f,A[i]);
close(f);

end;
procedure xuli;
var i,min,max:longint;
begin
assign(f,fo);
rewrite(f);
max:=0;
min:=A[1];
for i:=1 to n do
begin
if max if min>A[i] then min:=A[i];
end;
for i:=1 to n do
if (A[i]<>max) and (A[i]<>min) then
writeln(f,A[i]);
close(f);
end;
begin
nhap;

Trang 2

xuli;
end.

 Bài 2:

Tổng lập phương

Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho tổng lập phương của các chữ số bằng chính số đó
Ví dụ: 153=1
3
+5
3
+3
3

Dữ liệu xuất: Xuất ra file LP.OUT, mỗi dòng là một số tìm được

Chương trình:
program bt;
var f:text;n:longint;
const fo='lp.out';
procedure xuli;
var i,j,k:integer;
begin
assign(f,fo);
rewrite(f);
for i:=1 to 9 do
for j:=0 to 9 do
for k:=0 to 9 do
if i*i*i+j*j*j+k*k*k=i*100+j*10+k then writeln(f,i,j,k,'=',i,'^3+',j,'^3+',k,'^3');
close(f);
end;
begin
xuli;
end.

 Bài 3:

Hè đến rồi, Nam được bố dẫn đi chơi công viên. Trong công viên có nhiều gian hàng trò chơi,
trong đó Nam thích nhất là gian trò chơi chọn số. Người ta viết sẵn một số dãy số số nguyên
dương không được sắp xếp ( dãy này có N phần tử, các phần tử có giá trị khác nhau đôi một,
N<=10000, các số của dãy có giá trị từ 1 đến 30000), sau đó họ đưa ra 1 số M (M<=N) và yêu
cầu người chơi tìm số lớn thứ M trong dãy số này. Nam vốn tính tóan nhanh lẹ, nhưng dứng
trước câu đố này Nam cũng nói: “Phải nhờ lập trình ta mới biết nhanh được!”. Bạn hãy giúp
Nam thực hiện công việc này.
Dữ liệu vào: từ file văn bản CHONSO.INP bao gồm:
- Dòng đầu tiên là số N và M
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng môt số là giá trị của các số trong dãy số

Dữ liệu ra: file văn bản CHONSO.OUT, gồm 1 dòng chứa 2 số K, L trong đó K chỉ số thứ tự
của số cần tìm trong dãy và L là giá trị của số cần tìm.
Ví dụ:

CHONSO.INP
CHONSO.OUT

Trang 3

10 3
16
57
20
19
38
41

6
13
25
32
5 38

Chương trình:
program bt;
type mang=array[1 10000] of integer;
var n,m:integer;a,b:mang;f:text;
const fi='chonso.inp';
fo='chonso.out';
procedure nhap;
var i:integer;
begin
assign(f,fi);
reset(f);
read(f,n,m);
for i:=1 to n do
read(f,A[i]);
close(f);
end;
procedure sx;
var i,j,tam:integer;
begin
for i:=1 to n do
b[i]:=a[i];
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if A[i]

begin
tam:=A[i];
A[i]:=a[j];
A[j]:=tam;
end;
end;
procedure xuli;
var i:integer;
begin
assign(f,fo);
rewrite(f);
for i:=1 to n do

Trang 4

if b[i]=a[m] then
begin
write(f,i,' ',A[m]);
close(f);
exit;
end;
end;
begin
nhap;
sx;
xuli;
end.

 Bài 4: Dãy tuyến tính

Một dãy tuyến tính là 1 bộ 3 có thứ tự (s1,s2,s3) thỏa mãn s2-s1=s3-s2
Ví dụ: (1,2,3), (2,4,6), (14,21,28) là các dãy tuyến tính
Cho trước S (3<=S<=30) số nguyên tăng thuộc đọan [1,100], đếm số các dãy tuyến tính
Dữ liệu: Cho trong tập tin văn bản LSEQ.INP, dòng đầu là số nguyên S, dòng tiếp theo là S số
nguyên, cách nhau ít nhất 1 khỏang trắng
Kết quả: Cho trong tập tin văn bản LSEQ.OUT, chứa số nguyên duy nhất chỉ số dãy tuyến tính
tìm được.
Ví dụ:
LSEQ.INP
LSEQ.OUT
7
1 2 3 4 6 8 9
5

Giải thích:
5 dãy tuyến tính tìm được là:
1 2 3
2 3 4
2 4 6
3 6 9
4 6 8

Chương trình:
program b2;
type mang=array[1 30] of integer;
var n:integer;a:mang;f:text;
const fi='lseq.inp';
fo='lseq.out';
procedure nhap;
var i:integer;

begin
assign(f,fi);
reset(f);
read(f,n);
for i:=1 to n do read(f,A[i]);
close(f);

Trang 5

end;
function kt(a,b,c:integer):boolean;
begin
if b-a=c-b then kt:=true else kt:=false;
end;
procedure xuli;
var i,j,k,bao:integer;
begin
assign(f,fo);
rewrite(f);
bao:=0;
for i:=1 to n-2 do
for j:=i+1 to n-1 do
for k:=j+1 to n do
if kt(A[i],A[j],A[k]) then inc(bao);
write(f,bao);
close(f);
end;
begin
nhap;

xuli;
end.

 Bài5:

Nhập một dãy A có N số tự nhiên (N<40) và 1 số K. Hãy xuất ra các phần tử có số lần
xuất hiện trong dãy A từ K lần trở lên ( Mỗi số chỉ xuất 1 lần)
Dữ liệu nhập: file DAYSO.INP:
- Dòng 1: 2 số N, K giữa 2 số cách nhau 1 khỏang trắng
- Dòng 2: Dãy A
Kết quả: file DAYSO.OUT: xuất các số thỏa điều kiện trên, trường hợp không có số nào thỏa
thì xuất số -1

DAYSO.INP
DAYSO.OUT
6 2
1 2 2 3 6 6
2 6

Chương trình:
program bt;
type mang=array[1 50] of integer;
var n,k:integer;a:mang;f:text;
const fi='dayso.inp';
fo='dayso.out';
procedure nhap;
var i:integer;
begin
assign(f,fi);
reset(f);

Trang 6

read(f,n,k);
for i:=1 to n do
read(f,A[i]);
close(f);
end;
procedure xuli;
var i,j,bao,t:integer;
begin
assign(f,fo);
rewrite(f);
t:=0;
for i:=1 to n do
begin
bao:=0;
for j:=i to n do
if A[j]=A[i] then inc(bao);
if bao=k then
begin
write(f,A[i],' ');
t:=1;
end;
end;
if t=0 then write(f,'-1');
close(f);
end;
begin

nhap;
xuli;
end.

 Bài 6 :

Cho 5 số. Trong 5 số đó:
Nếu cả 5 số bằng nhau thi in ra số 1, ngược lại
Nếu có 4 số bằng nhau thì in ra số 2, ngược lại
Nếu có 3 số bằng nhau và 2 số còn lại cũng bằng nhau thì in ra số 3, ngược lại
Nếu có 3 số bằng nhau thì in ra số 4, ngược lại
Nếu có 2 cặp số bằng nhau thì in ra 5, ngược lại
Nếu có 2 số bằng nhau thì in ra 6, ngược lại in ra 7.

Chương trình:
program bai;
type mang=array[1 5] of integer;
var f:text;a,b:mang;
const fo='test.out';

procedure nhap;
var i:integer;

Trang 7

begin
randomize;
for i:=1 to 5 do A[i]:=random(5);
end;

procedure xuli;
var i,j,k:integer;
begin
assign(f,fo);
rewrite(f);
for i:=1 to 5 do write(f,A[i],' ');
k:=0;
for i:=1 to 4 do
for j:=i+1 to 5 do
if A[i]=A[j] then inc(k);
writeln(f);
if k=10 then write(f,1) else
if k=6 then write(f,2) else write(f,7-k);
close(f);
end;
begin
nhap;
xuli;
end.

 Bài 7:

Nhập dãy số thực a và số k. Xét xem trong dãy có k số dương đứng cạnh nhau hay không?
Dữ liệu nhập: Nhập từ bàn phím: dãy a và số k
Dữ liệu xuất: Trả lời có hay không.
Ví dụ:
-1 2 3 4 -2 -4 4 5 -3 4 5 6
3
=> Có

Chương trình:
uses crt;
type mang=array[1 20] of real;
var a:mang; n,k:integer;
procedure nhap( var a:mang; var n, k:integer);
var i:integer;
begin
write('Nhap so pt cua day: ');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('Nhap pt thu A[',i,']:');
readln(a[i]);
end;

Trang 8

write('Nhap vao so k can kiem tra: ');
readln(k);
end;
function xuly(a:mang;n,k:integer): boolean;
var i,d,d1:integer;f:boolean;
begin
d:=0;
d1:=0;
f:=false;
for i:=1 to n do
begin
if a[i]>0 then d1:=d1+1

else d1:=0;
if d1=k then d:=d+1;
end;
if d > 0 then f:=true;
xuly:=f;
end;
begin
clrscr;
nhap(a,n,k);
if xuly(a,n,k) then write('Co ',k,' so duong dung canh nhau.')
else write('Khong co ',k,' so duong dung canh nhau.');
readln;
end.

 Bài 8:
Nhập dãy số thực a. Tìm các số của dãy bằng tổng 2 số khác trong dãy.

Ví dụ:
4
6 9 4 2
=> 6 = 4 + 2

Chương trình:
uses crt;
type mang=array[1 20] of real;
var a:mang;
n:integer;
procedure nhap( var a:mang; var n:integer);
var i:integer;
begin

write('Nhap so pt cua day: ');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('Nhap pt thu A[',i,']:');
readln(a[i]);

Trang 9

end;
end;
procedure xuly(a:mang;n:integer);
var i,j,k:integer;
begin
for i:=1 to n do
for j:=1 to n-1 do
for k:=j+1 to n do
if (i<>j) and (i<>k) and (a[i]=a[j]+a[k]) then
writeln(a[i]:0:1,' = ', a[j]:0:1,' + ',a[k]:0:1);
end;
begin
clrscr;
nhap(a,n);
xuly(a,n);
readln;
end.

 Bài 9:
Có bao nhiêu số có 2 chữ số có tính chất sau: Mỗi số trừ đi số viết theo thứ tự ngược lại

là 1 số chính phương.

Chương trình:
uses crt;
function chinhphuong(n:integer):boolean;
begin
chinhphuong:=false;
if frac(sqrt(n))=0 then chinhphuong:=true;
end;
procedure kt;
var a,k,b,c,d,dem:integer;l:boolean;
begin
k:=10;dem:=0;
writeln('Cac so co 2 chu so thoa man tinh chat tren la:');
while (k<100) do
begin
a:=k mod 10;
b:= k div 10;
c:= a*10+b;
d:=k-c;
if d>0 then
begin
if chinhphuong(d) then
begin
writeln('So: ',k,' So nguoc lai: ',c,' So-So nguoc lai: ',d);
writeln('So chinh phuong la: ',d);
dem:=dem+1;
end;

Trang 10

end;
k:=k+1;
end;
writeln('Vay co ',dem,' so thoa tinh chat tren ');
end;
begin
clrscr;
kt;
readln;
end.

 Bài 10:

Nhập số thực x. Tìm phần nguyên có mấy chữ số, in ra màn hình chữ số lớn nhất.
Ví dụ:
X=12345.78
 Phần nguyên có 5 chữ số
Chữ số lớn nhất là 5.

Chương trình:
Uses crt;
type sn=array[1 30] of integer;
var x:real; d:integer;
procedure nhap( var x: real);
begin
write('Nhap 1 so thuc bat ky: ');
readln(x);
end;

procedure dem( x: real);
var n:longint;
begin
n:=trunc(x);
d:=0;
while (n<>0) do
begin
n:= n div 10;
d:=d+1;
end;
writeln('So ',x:0:2,' phan nguyen co ',d,' chu so.');
end;
procedure tim_so_lon(x:real);
var l,i,b,max:integer;n:longint;ma:sn;
begin
n:=trunc(x);
i:=1;
repeat
ma[i]:=n mod 10;
i:=i+1;

Trang 11

n:=n div 10;
until n=0;
max:=ma[1];
for l:=2 to i-1 do
if ma[l]>=max then max:=ma[l];
writeln('So lon nhat trong cac so o phan nguyen la: ',max);

end;
begin
clrscr;
nhap(x);
dem(x);
tim_so_lon(x);
readln;
end.

 Bài 11:

Viết chương trình nhập vào số kg gạo. Giả sử ta có 1 số bao như sau: 20 kg, 10 kg, 5 kg, 2
kg, 1 kg.
Tìm tất cả các cách cho gạo vào bao tương ứng với số gạo đã có.
Ví dụ:
- Nhập số kg gạo: 8
- Cách 1:
+ Bao 1kg: 8
- Cách 2:
+ Bao 2kg: 1
+ Bao 1kg: 6
- Cách 3:
+ Bao 5kg: 1
+ Bao 1: 3
- Cách 4:
+ Bao 5: 1
+ Bao 2: 1
+ Bao 1: 1
- Cách 5:
+ Bao 2 kg: 4

- Cách 6:
+ Bao 5 kg: 1
+ Bao 1 kg: 3
- Cách 7:
+ Bao 2 kg: 2
+ Bao 1 kg: 4

Chương trình:
uses crt;
var a,b20,b10,b5,b2,b1,c:integer;
begin

Trang 12

clrscr;
write('Nhap vao so kg gaïo: ');
readln(a);
c := 1;
for b20 := 0 to a div 20 do
for b10 := 0 to a div 10 do
for b5 := 0 to a div 5 do
for b2 := 0 to a div 2 do
for b1:=0 to a do
begin
if b20*20+b10*10+b5*5+b2*2+b1=a then
begin
writeln('==> Cach: ',c);
c := c + 1;
if b20>0 then writeln('Bao 20: ',b20);

if b10>0 then writeln('Bao 10: ',b10);
if b5>0 then writeln('Bao 5: ',b5);
if b2>0 then writeln('Bao 2: ',b2);
if b1>0 then writeln('Bao 1: ',b1);
end; end;
readln;
end.

 Bài 12:

Nhập vào 1 số n (n>5). Hãy phân tích n thành tổng 3 số nguyên tố
Ví dụ :
6
=> 6 = 2 + 2 + 2

Chương trình:
program tinhtong;
uses crt;
var n1:integer;
procedure nhap(var n:integer);
begin
write('Nhap n (n>5): ');
readln(n);
if n<5 then
repeat
write('Nhap lai: ');
readln(n);
until(n>5);
end;
function nto(x:integer):boolean;

var i:integer;
begin
nto:=false;

Trang 13

for i:=2 to trunc(sqrt(x)) do
if x mod i=0 then exit;
nto:=true;
end;
procedure xet(n:integer);
var i,t,j:integer;
begin
for i:=2 to n do
for t:=2 to n do
for j:=2 to n do
if (i+t+j=n) then
if (nto(i)) then
if (nto(t)) then
if (nto(j)) then
begin
writeln(n:4,' = ':3,i:4,' + ':3,t:4,' + ':3,j:4);
writeln;
end;
end;
begin
clrscr;
nhap(n1);
xet(n1);

readln;
end.

 Bài 13 :

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n ( 0 < n < = 32000). Hày cho biết số nguyên
này là bội của tổng tất cả các chữ số của nó hay không? Nếu không thì hãy tìm một số nguyên
dương m nhỏ hơn gần n nhất để cho m thỏa mãn tính chất trên?
Dữ liệu nhập: Nhập từ bàn phím
Dữ liệu xuất: Xuất ra File BAI.out.
Ví dụ 1:
Nhập: 12
 File BAI.out:
Số 12 là bội của 1 + 2
Ví dụ 2:
Nhập: 25
 File BAI.out:
Số 25 không là bội của 2 + 5, số nguyên dương nhỏ hơn gần số 25 nhất là số 24
thỏa mãn tính chất trên ( Vì số 24 là bội của 2 + 4 )

Chương trình:
program nguyenduong;
uses crt;
type songuyen=array[1 6] of integer;
var A:songuyen;n1,i1:integer;

Trang 14

function kiemtra1(n2:integer):integer;

var h:integer;
begin
h:=0;
while n2<>0 do
begin
n2:=n2 div 10;
h:=h+1;
end;
kiemtra1:=h;
end;
procedure nhap(var n:integer);
begin
write('Nhap vao mot so nguyen duong: ');
readln(n);
if (n<=0) and (n>32000) then
repeat
write(' Nhap lai mot so khac: ');
readln(n);
until (n>0) and (n<=32000);
end;
procedure xet(var i:integer;n:integer);
var l,k,t:integer;
begin
i:=kiemtra1(n);
l:=n;
for t:=1 to i do
begin
A[t]:=l mod 10;
l:=l div 10;
end;

end;
procedure tongso(i,n:integer;var tong:integer);
var t:integer;
begin
tong:=0;
for t:=1 to i do
tong:=tong+A[t];
end;
procedure boi(i,n:integer);
var t,tong1,m:integer;
begin
tongso(i,n,tong1);
if (n mod tong1=0) then
begin
write(n,' la boi cua tong ');
for t:=i downto 1 do
if t<>1 then write(A[t],' + ')

Trang 15

else write(A[t]);
end
else begin
write(n,' khong la boi cua tong ');
for t:=i downto 1 do
if t<>1 then write(A[t],' + ') else writeln(A[t]);
m:=n;
repeat
m:=m-1;

xet(i,m);
tongso(i,m,tong1);
until (m mod tong1=0);
write('So nguyen duong nho hon gan so ',n,' nhat la so ',m,' thoa man dieu kien vi ',m,' la
boi cua tong ');
for t:=i downto 1 do
if t<>1 then write(A[t],' + ') else writeln(A[t],' ');
end;
end;
begin
clrscr;
nhap(n1);
xet(i1,n1);
boi(i1,n1);
readln;
end.

 Bài 14 : Ma trận đều theo hàng, cột:
Một ma trận n x n gọi là ma trận đều theo hàng, cột nếu tổng các số hạng theo từng hàng hoặc
từng cột đều bằng nhau. Hãy lập trình xem 1 ma trận có phải là ma trận đều theo hàng, cột hay
không?
- Dữ liệu nhập: Nhập từ bàn phím: số nguyên n và giá trị từng phần tử của ma trận.
- Dữ liệu xuất: Xuất ra màn hình trả lời đúng hay sai.
Ví dụ:
3
1 6 7
2 7 5
11 1 2
=> Đúng vì tổng hàng hay tổng cột đều bằng 14.

Chương trình:
program matrandeu;
uses crt;
type songuyen=array[1 60,1 60] of integer;
songuyen1=array[1 60] of integer;
var A:songuyen; n1:integer; B:songuyen1;
procedure nhap(var n:integer);
var i,t:integer;

Trang 16

begin
write('Nhap vao so hang cua ma tran vuong: ');
readln(n);
writeln('Nhap vao gia tri cua ma tran ');
for i:=1 to n do
for t:=1 to n do
begin
write('A[',i,',',t,']= ');
readln(A[i,t]);
writeln;
end;
end;
procedure tinhtong(n:integer);
var i,y,t,h:integer;
begin
y:=1;
for i:=1 to n do
begin

h:=0;
for t:=1 to n do
h:=h+A[i,t];
B[y]:=h;
y:=y+1;
end;
for i:=1 to n do
begin
h:=0;
for t:=1 to n do
h:=h+A[t,i];
B[y]:=h;
y:=y+1;
end;
end;
procedure xet(n:integer);
var c:boolean;d,i:integer;
begin
c:=true;
d:=B[1];
for i:=2 to n*2 do
if B[i]<>d then
begin
c:=false;
break;
end;
if c=true then
begin
writeln('Day dung la ma tran deu');
writeln('Vi no co tong tung hang cot deu la ',d);

Trang 17

end
else writeln('Day khong phai la ma tran deu');
end;
begin
clrscr;
nhap(n1);
tinhtong(n1);
xet(n1);
readln;
end.

 Bài 15:

Ma trận vuông A gọi là ma phương nếu tổng mỗi hàng, tổng mỗi cột, tổng mỗi đường chéo
bằng nhau. Nhập ma trận A, kiểm tra tính chất ma phương.

Chương trình:
uses crt;
type matran=array[1 100,1 100] of integer;
var a: matran; n:integer;
procedure nhap;
var i,j:integer;
begin
write('Nhap so hang, cot cua ma tran: ');
readln(n);
for i:=1 to n do

for j:=1 to n do
begin
write('Nhap gt pt thu A[',i,',',j,']:');
read(a[i,j]);
end;
end;
function tong1hang( i:integer): integer;
var k,s:integer;
begin
s:=0;
for k:=1 to n do
s:=s+a[i,k];
tong1hang:=s;
end;
function tong1cot(j:integer):integer;
var k,s:integer;
begin
s:=0;
for k:=1 to n do
s:=s+a[k,j];
tong1cot:=s;
end;

Trang 18

procedure xuly;
var s,s1,s2,i,j:integer;
begin
s:=tong1hang(1);

s1:=0;
s2:=0;
for i:=1 to n do
begin
if ((s<>tong1hang(i)) or (s<>tong1cot(i))) then
begin
writeln('Khong phai ma phuong!');
exit;
end;
s1:=s1+a[i,i];
s2:=s2+a[i,n-i+1];
end;
if (s<>s1) or (s<>s2) then writeln('Khong phai ma phuong!')
else writeln('Do la ma phuong');
end;
procedure xuat;
var i,j:integer;
begin
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:4);
writeln;
end;
end;
begin
clrscr;
nhap;
xuat;
xuly;

readln;
end.

 Bài 16:

Một ma trận gọi là thưa nếu số phần tử 0 chiếm quá một nửa. Cho ma trận các số thực và
kiểm tra tính chất thưa của ma trận đó.
Dữ liệu nhập: cho trong file Bai.inp gồm:
- Dòng 1: Số nguyên n là số dòng và m là số cột của ma trận
- Các dòng còn lai là giá trị từng phần tử của ma trận.
Dữ liệu xuất: Xuất ra file Bai.out gồm 1 dòng duy nhất trả lời đúng hay sai.
Ví dụ: FILE BAI.INP
3 3

Trang 19

0 4 0
0 0 0
0 8 7
FILE BAI.OUT:
Đúng là ma trận thưa

Chương trình:
program vd;
const fi='bai.inp';
fo='bai.out';
type ar=array[1 15,1 15]of real;
var n,m:byte; a:ar; f:text;
procedure nhap;

var i,j:byte;
begin
assign(f,fi);
reset(f);
read(f,n,m);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
read(f,a[i,j]);
close(f);
end;
procedure xl;
var i,j,d:byte;
begin
assign(f,fo);
rewrite(f);
d:=0;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if a[i,j]=0 then inc(d);
if d*2>n*m then writeln(f,'dung, la ma tran thua')
else writeln(f,'sai, khong la ma tran thua');
close(f);
end;
begin
nhap;
xl;
end.

 Bài 17:
Nhập ma trận A các số nguyên. Tìm vị trí các phần tử đạt max.

Dữ liệu nhập: cho trong file Bai.inp gồm:
- Dòng 1: Số nguyên n là số dòng và m là số cột của ma trận
- Các dòng còn lai là giá trị từng phần tử của ma trận.
Dữ liệu xuất: Xuất ra file Bai.out gồm các dòng là vị trí của các phần tử đạt max.

Trang 20

Ví dụ:
FILE BAI .INP:
3 4
2 4 5 3
2 7 9 9
9 3 2 1
FILE BAI.OUT:
Vị trí các phần tử đạt max:
2 3
2 4
3 1

Chương trình:
program vd;
const fi='bai.inp';
fo='bai.out';
type ar=array[1 50,1 50]of real;
var n,m:byte; a:ar; f:text;
procedure nhap;
var i,j:byte;
begin
assign(f,fi);

reset(f);
read(f,n,m);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
read(f,a[i,j]);
close(f);
end;
function timmax:real;
var i,j:byte; max:real;
begin
max:=a[1,1];
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if a[i,j]>max then
max:=a[i,j];
timmax:=max;
end;
procedure xl;
var i,j,d:byte; max:real;
begin
assign(f,fo);
rewrite(f);
max:=timmax;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if a[i,j]=max theN

Trang 21

writeln(f,i,' ',j);
close(f);
end;
begin
nhap;
xl;
end.
 Bài 18:
Nhập ma trận A các số thực. Xét xem:
a) Trong ma trận có số dương hay không ?
b) Tất cả các phần tử của ma trận đều dương ?
Dữ liệu nhập: Nhập từ bàn phím.
Dữ liệu xuất: Xuất ra file BAI.OUT:
- Dòng 1: Trả lời câu a có hay không.
- Dòng 2: Trả lời câu b có hay không.
Ví dụ:
SỐ DÒNG: 3
SỐ CỘT: 3
1 -9 0
-1 0 1
-2 2 4
FILE BAI.OUT:
a) Có
b) Không

Chương trình:
program vd;
const fo='bai.out';
type ar=array[1 50,1 50]of real;
var n,m:byte; a:ar; f:text;

procedure nhap;
var i,j:byte;
begin
write('moi nhap so dong:');
readln(n);
write('moi nhap so cot:');
readln(m);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
begin
write('a[',i,',',j,'=');
readln(a[i,j]);
end;
end;
function kt1(a:ar;n,m:byte):boolean;
var i,j:byte;
begin

Trang 22

kt1:=false;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if a[i,j]>0 then kt1:=true;
end;
function kt2(a:ar;n,m:byte):boolean;
var i,j:byte;
begin
kt2:=true;

for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if a[i,j]<0 then kt2:=false;
end;
begin
nhap;
assign(f,fo);
rewrite(f);
if kt1(a,n,m) then writeln(f,'a) co')else writeln(f,'a) khong');
if kt2(a,n,m) then writeln(f,'b) co')else writeln(f,'b) khong');
close(f);
end.

Bài 19:
Nhập ma trận A nguyên. Kiểm tra xem có 2 hàng giống nhau hay không?
Dữ liệu nhập: cho trong file Bai.inp gồm:
- Dòng 1: Số nguyên n là số dòng và m là số cột của ma trận
- Các dòng còn lai là giá trị từng phần tử của ma trận.
Dữ liệu xuất: Xuất ra file bai.out
Ví dụ:
FILE BAI.INP:
3 4
1 1 2 2
1 1 2 2
1 2 1 1
 FILE BAI.OUT: CÓ
Chương trình:
program vd;
const fi='bai.inp';
fo='bai.out';

type ar=array[1 50,1 50]of byte;
arr=array[1 50]of byte;
var n,m:byte; a:ar; f:text;
procedure nhap;
var i,j:byte;
begin
assign(f,fi);
reset(f);

Trang 23

read(f,n,m);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
read(f,a[i,j]);
close(f);
end;
procedure sx(n:byte;var b:arr);
var i,j:byte;
begin
for i:=1 to m do
b[i]:=a[n,i];
end;
procedure xl;
var i,j,k:byte;
b:arr;
kt:boolean;
begin
assign(f,fo);

rewrite(f);
for i:=1 to n do
begin
k:=0;
for j:=1 to m do
begin
sx(i,b);
inc(k);
if a[i,j]=b[k] then
kt:=true else kt:=false;
end;
end;
if kt then writeln(f,'co')else writeln(f,'khong');
close (f);
end;
begin
nhap;
xl;
end.

 Bài 20:
Nhập ma trận A.
a) Tìm hàng có tổng lớn nhất.
b) Tìm tất cả các hàng có tổng lớn nhất.
Dữ liệu nhập: cho trong file Bai.inp gồm:
- Dòng 1: Số nguyên n là số dòng và m là số cột của ma trận
- Các dòng còn lai là giá trị từng phần tử của ma trận.
Dữ liệu xuất: Xuất ra file Bai.out gồm :
- Dòng 1: Xuất hàng có tổng lớn nhất.

Trang 24

- Các dòng tiếp theo là vị trí của hàng có tổng lớn nhất.
Ví dụ:
FILE BAI .INP:
4 4
1 2 3 4
1 2 1 1
4 2 1 3
FILE BAI.OUT:
a) Hàng 1 có tổng lớn nhất ( hoặc hàng 3)
b) Các hàng có tổng lớn nhất là:
1
3
Chương trình:
program vd;
const fi='bai.inp';
fo='bai.out';
type ar=array[1 50,1 50]of byte;
tong=record x,y:integer;
end;
arr=array[1 50]of tong;
var n,m:byte; a:ar; f:text;
procedure nhap;
var i,j:byte;
begin
assign(f,fi);
reset(f);
read(f,n,m);

for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
read(f,a[i,j]);
close(f);
end;
procedure sx(var b:arr);
var i,j:byte; d:tong;
begin
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if b[i].x begin
d:=b[i];
b[i]:=b[j];
b[j]:=d;
end;
end;
procedure xl;
var i,j:byte; t:integer; b:arr;
begin

Trang 25

assign(f,fo);
rewrite(f);
for i:=1 to n do
begin
t:=0;
for j:=1 to m do

t:=t+a[i,j];
b[i].x:=t;
b[i].y:=i;
end;
sx(b);
writeln(f,b[1].y);
for i:=1 to n do
if b[i].x=b[1].x then write(f,b[i].y,' ');
close(f);
end;
begin
nhap;
xl;
end.

 Bài 21:
Nhập dãy số thực a. Xét xem:
a/ Đây là dãy tăng ?
b/ Đây là dãy đan dấu ? ( Dãy đan dấu là dãy không có số 0, các số dương và âm xem kẽ nhau )
Dữ liệu nhập: Cho trong file BAI .INP gồm 2 dòng:
- Dòng 1: Số n là số phần tử của dãy.
- Dòng 2: Dãy số thực a.
Dữ liệu xuất: Xuất ra file BAI .out gồm 2 dòng:
- Dòng 1: Trả lời câu a
- Dòng 2: Trả lời câu b
Ví dụ:
File BAI.inp:
7
9 -4 3 -8 4 -1 6
File BAI.out

a/ Không
b/ Có

Chương trình:
program vd;
const fi='bai.inp';
fo='bai.out';
type ar=array[1 100]of real;
var a:ar; n:byte; f:text;
procedure nhap;
var i:byte;