Đề bài - giải câu 1 trang 51 sbt địa 11

+ Giai đoạn 1990 - 2000: Kinh tế LB Nga suy giảm rõ rệt: Năm 1990 GDP = 967,3 tỷ USD đến năm 1995 = 363,9 tỷ USD (= 37,6% so với năm 1990) và năm 2000 giảm thấp kỉ lục = 259,7 tỷ USD (= 26,8% so với năm 1990).

Đề bài

Tìm hiểu sự thay đổi GDP của LB Nga.

Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét.

GDP CỦA LB NGA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD)

Đề bài - giải câu 1 trang 51 sbt địa 11

a) Vẽ biểu đồ đường

b) Nhận xét

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga giai đoạn 1990 - 2015

Đề bài - giải câu 1 trang 51 sbt địa 11

b)Nhận xét

- GDP của LB Nga tăng giảm không ổn định:

+ Giai đoạn 1990 - 2000: Kinh tế LB Nga suy giảm rõ rệt: Năm 1990 GDP = 967,3 tỷ USD đến năm 1995 = 363,9 tỷ USD (= 37,6% so với năm 1990) và năm 2000 giảm thấp kỉ lục = 259,7 tỷ USD (= 26,8% so với năm 1990).

+ Sau năm 2000: kinh tế LB Nga được hồi phục khá nhanh.

Năm 2004 đạt 582,4 tỷ USD (= 224,3% so với năm 2000), năm 2015 đạt 1326,0 tỷ USD (= 5105,9% so với năm 2000).

- Nguyên nhân: Do khủng hoảng Kinh tế Chinh trị và xã hội vào đầu thập kỉ 90. Trong những năm gần đây LB Nga đã lấy lại nhịp độ phát triển và tăng trưởng kinh tế.