Hướng dẫn php header(refresh)

Thường thì mình hay dùng Javascript để refresh (làm mới) lại trang hay còn gọi là F5 lại trang, ở bài này mình sẽ hướng dẫn bạn refresh lại trang bằng PHP.

Hướng dẫn php header(refresh)

Bài toán mình đặt ra như sau: Khi người dùng truy cập vào một trang nào đó không tồn tại mình sẽ xuất một thông báo sau: "Xin chào bạn, trang này không tồn tại, bạn sẽ được
chuyển hướng tự động về trang chủ sau 5 giây".

Trong PHP để chuyển hướng ta sẽ dùng hàm header( $string )

Trường hợp 1:

echo "Xin chào bạn 
"; echo "Trang của bạn sẽ được tải lại sau 5s"; echo header("refresh: 5"); exit();

Ở trường hợp này, người dùng sẽ bị load lại trang sau 5 giây

Trường hợp 2:

echo "Xin chào bạn 
"; echo "Trang này không tồn tại, bạn sẽ được chuyển hướng về google sau 5s"; echo header("refresh: 5; url = https://google.com"); exit();

Ở trường hợp này, người dùng sẽ được chuyển hướng về Google.com sau 5 giây. Bạn có thể thay url bằng bất cứ url nào bạn muốn.

Hi vọng ở bài học này bạn sẽ vận dụng trong dự án của bạn ở hiện tại và tương lai

Cám ơn bạn đã đọc bài viết, nếu có thắc mắc gì thì bạn hãy comment ở bình luận bên dưới nhé.

Thường thì mình hay dùng Javascript để refresh (làm mới) lại trang hay còn gọi là F5 lại trang, ở bài này mình sẽ hướng dẫn bạn refresh lại trang bằng PHP.

Bài toán mình đặt ra như sau: Khi người dùng truy cập vào một trang nào đó không tồn tại mình sẽ xuất một thông báo sau: "Xin chào bạn, trang này không tồn tại, bạn sẽ được
chuyển hướng tự động về trang chủ sau 5 giây".

Trong PHP để chuyển hướng ta sẽ dùng hàm header( $string )

Trường hợp 1:

echo "Xin chào bạn 
"; echo "Trang của bạn sẽ được tải lại sau 5s"; echo header("refresh: 5"); exit();

Ở trường hợp này, người dùng sẽ bị load lại trang sau 5 giây

Trường hợp 2:

echo "Xin chào bạn 
"; echo "Trang này không tồn tại, bạn sẽ được chuyển hướng về google sau 5s"; echo header("refresh: 5; url = https://google.com"); exit();

Ở trường hợp này, người dùng sẽ được chuyển hướng về Google.com sau 5 giây. Bạn có thể thay url bằng bất cứ url nào bạn muốn.

Hi vọng ở bài học này bạn sẽ vận dụng trong dự án của bạn ở hiện tại và tương lai

Cám ơn bạn đã đọc bài viết, nếu có thắc mắc gì thì bạn hãy comment ở bình luận bên dưới nhé.

How can I refresh a page using PHP periodically? If I can not do it by PHP, what is the best recommended scenario?

asked Sep 12, 2012 at 7:43

AanAan

11.7k35 gold badges85 silver badges144 bronze badges

1

You can do it with PHP:

header("Refresh:0");

It refreshes your current page, and if you need to redirect it to another page, use following:

header("Refresh:0; url=page2.php");

answered Jan 2, 2014 at 7:48

4

In PHP you can use:

$page = $_SERVER['PHP_SELF'];
$sec = "10";
header("Refresh: $sec; url=$page");

Or just use JavaScript's window.location.reload().

answered Sep 12, 2012 at 7:44

AboQutieshAboQutiesh

1,6562 gold badges9 silver badges14 bronze badges

4

You sure can refresh a page periodically using PHP:


This will refresh the page every three seconds.

answered Jul 31, 2013 at 14:49

131131

1,3341 gold badge12 silver badges32 bronze badges

0

That is simply possible with header() in PHP:

header('Refresh: 1; url=index.php');

answered Jul 31, 2014 at 9:44

KamleshKamlesh

6348 silver badges21 bronze badges

I've found two ways to refresh PHP content:

1. Using the HTML meta tag:

echo(""); //Refresh by HTTP 'meta'

2. Using PHP refresh rate:

$delay = 0; // Where 0 is an example of a time delay. You can use 5 for 5 seconds, for example!
header("Refresh: $delay;"); 

answered Nov 4, 2014 at 16:24

ThanosThanos

3012 silver badges4 bronze badges

1

Besides all the PHP ways to refresh a page, the page will also be refreshed with the following HTML meta tag:


See Meta refresh - "automatically refresh the current web page or frame after a given time interval"

You can set the time within the content value.

answered Sep 12, 2012 at 7:45

MathlightMathlight

6,22516 gold badges61 silver badges104 bronze badges

5

header('Location: .'); seems to refresh the page in Chrome, Firefox, Edge, and Internet Explorer 11.

answered Apr 21, 2017 at 9:02

Ben GuestBen Guest

1,4382 gold badges15 silver badges28 bronze badges

2

Echo the meta tag like this:

URL is the one where the page should be redirected to after the refresh.

echo "";

answered Sep 22, 2014 at 4:50

1

You can refresh using JavaScript. Rather than the complete page refresh, you can give the contents to be refreshed in a div. Then by using JavaScript you can refresh that particular div only, and it works faster than the complete page refresh.

answered Sep 12, 2012 at 8:13

AnoopAnoop

1302 silver badges10 bronze badges

1

PHP is server-side language, so you can not refresh the page with PHP, but JavaScript is the best option to refresh the page:

location.reload();

The visit Location reload() method.

answered Sep 12, 2012 at 7:44

PatriksPatriks

1,0061 gold badge9 silver badges28 bronze badges

8

You cannot do it in PHP. Once the page is loaded, PHP dies and is out of control.

You have a few options:

 • Use JavaScript
 • Use the refresh meta tag,

I think that the refresh meta tag is the easiest and most convenient.

answered Sep 12, 2012 at 7:46

JvdBergJvdBerg

21.6k8 gold badges35 silver badges54 bronze badges

7

Adding this meta tag in PHP might help:

echo '';

answered Mar 9, 2017 at 11:28

2

One trick is to add a random number to the end of the URL. That way you don't have to rename the file every time. E.g.:

echo "

answered Sep 19, 2017 at 21:39

0x450x45

6793 gold badges7 silver badges24 bronze badges

1

Add the following function to your project:

function redirect($filename) {
  if (!headers_sent())
    header('Location: '.$filename);
  else {
    echo '';
    echo '';
  }
  exit();
}

function call:

redirect($_SERVER['REQUEST_URI']);

answered Jan 13 at 14:41