Hướng dẫn python string tuple - chuỗi trăn

Đưa ra một bộ các ký tự, hãy viết một chương trình Python để chuyển đổi tuple thành một chuỗi. & Nbsp;  
 

Nội dung chính ShowShow

 • Approaches:
 • Cách tiếp cận 1: Sử dụng đơn giản cho vòng lặp
 • Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp; 
 • Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;
 • Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;
 • Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một chuỗi trong Python?
 • Chúng ta có thể kết hợp tuple để chuỗi trong Python không?
 • Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một danh sách trong Python 3?
 • Làm thế nào để bạn in một phần tử tuple?

Nội dung chính

 • Approaches:
 • Cách tiếp cận 1: Sử dụng đơn giản cho vòng lặp
 • Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp; 
 • Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;
 • Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;
 • Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một chuỗi trong Python?
 • Chúng ta có thể kết hợp tuple để chuỗi trong Python không?
 • Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một danh sách trong Python 3?
 • Làm thế nào để bạn in một phần tử tuple?

Nội dung chính 

Input : ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')
Output : abcde

Input : ('g', 'e', 'e', 'k', 's')
Output : geeks

Approaches:

Examples:    

Cách tiếp cận 1: Sử dụng đơn giản cho vòng lặp

Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp; 

Python3

Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một chuỗi trong Python?

Chúng ta có thể kết hợp tuple để chuỗi trong Python không?

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một danh sách trong Python 3?

Làm thế nào để bạn in một phần tử tuple?

geeks
0
geeks
5
geeks
27
geeks
3
geeks
7
geeks
2
geeks
27

Output:

geeks

Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp; 

Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;
Using join() we add the characters of the tuple and convert it into a string. 
 

Python3

Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một chuỗi trong Python?

Chúng ta có thể kết hợp tuple để chuỗi trong Python không?

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một danh sách trong Python 3?

Làm thế nào để bạn in một phần tử tuple?

Nội dung chính

Output:

geeks

Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một chuỗi trong Python?

Python3

Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một chuỗi trong Python?

Chúng ta có thể kết hợp tuple để chuỗi trong Python không?

Làm thế nào để bạn in một phần tử tuple?

geeks
0
geeks
5
geeks
27
geeks
3
geeks
7
geeks
2
geeks
27

Output:

geeks
2

Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;

Nội dung chính
 

Python3

Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một chuỗi trong Python?

Cách tiếp cận 2: Sử dụng str.join () & nbsp;

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một chuỗi trong Python?

Chúng ta có thể kết hợp tuple để chuỗi trong Python không?

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một danh sách trong Python 3?

Làm thế nào để bạn in một phần tử tuple?

geeks
0
geeks
5
geeks
27
geeks
3
geeks
7
geeks
2
geeks
27

Output:

Nội dung chính

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một chuỗi trong Python?

Examples:     . In this way, the tuple is converted to a string. It is one of the simplest and the easiest approaches to convert a tuple to a string in Python.

Chúng ta có thể kết hợp tuple để chuỗi trong Python không?

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một danh sách trong Python 3?use concat for extending the logic of concatenation, and mapping is done by using the map(). In this way, we will perform python concatenate string tuples. To get the output, I have used print(res). You can refer to the below screenshot for the output.

Làm cách nào để chuyển đổi một tuple thành một danh sách trong Python 3?

Làm thế nào để bạn in một phần tử tuple?call list() builtin function and pass the tuple as argument to the function. list() returns a new list generated from the items of the given tuple.

Làm thế nào để bạn in một phần tử tuple?

Nội dung chínhpass the tuple into the print function to print tuple values. It will print the exact tuple but if you want to print it with string then convert it to string.