Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện di chuyển chuột mousemove trong Javascript, đây là sự kiện giúp bạn biết được là con trỏ chuột đang được di chuyển trên trang web.

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta thường sử dụng sự kiện này để bắt được tọa độ của con trỏ chuột mỗi khi nó di chuyển. Bạn có thể áp dụng nó cho hầu hết các loại thẻ html, và nó chỉ có công dụng trong phạm vi hiển thị của thẻ đó.

1. Cú pháp onmousemove trong javascript

Chúng ta có ba cách khác nhau để thêm sự kiện di chuyển chuột onmousemove vào một thẻ HTML bất kì.

Cách 1: Sử dụng mã HTML

Trong đó hanh_dong chính là một hàm đã được định nghĩa. Ví dụ dưới đây sẽ hiển thị tọa độ X và Y của con trỏ chuột mỗi khi nó di chuyển.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Demo RUN

Tọa độ X: - Tọa độ Y:

Cách 2: Sử dụng Javascript

object.onmousemove = function(){/*mã code*/};

Trong đó phần mã code chính là nội dung của hành động bạn muốn thêm vào. Đoạn code dưới đây là mình viết lại ví dụ ở cách 1.

Ví dụ RUN

Tọa độ X: - Tọa độ Y:

Cách 3: Sử dụng hàm addEventListenter

Ta có thể sử dụng hàm addEventListenter để thêm một sự kiện vào một đối tượng HTML.

object.addEventListener("mousemove", hanh_dong);

Trong đó hanh_dong là một hàm đã được định nghĩa trước. Ví dụ dưới đây mình viết lại theo hai cách trên.

Ví dụ RUN

Tọa độ X: - Tọa độ Y:

2. Các thẻ HTML có thể sử dụng sự kiện onmousemove

Ta có thể sử dụng sự kiện di chuyển chuột onmousmove cho tất cả các thẻ HTML trừ những thẻ sau: , ,
, , ,