Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sự kiện di chuyển chuột mousemove trong Javascript, đây là sự kiện giúp bạn biết được là con trỏ chuột đang được di chuyển trên trang web.

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta thường sử dụng sự kiện này để bắt được tọa độ của con trỏ chuột mỗi khi nó di chuyển. Bạn có thể áp dụng nó cho hầu hết các loại thẻ html, và nó chỉ có công dụng trong phạm vi hiển thị của thẻ đó.

1. Cú pháp onmousemove trong javascript

Chúng ta có ba cách khác nhau để thêm sự kiện di chuyển chuột onmousemove vào một thẻ HTML bất kì.

Cách 1: Sử dụng mã HTML

<element onmousemove="hanh_dong()">

Trong đó hanh_dong chính là một hàm đã được định nghĩa. Ví dụ dưới đây sẽ hiển thị tọa độ X và Y của con trỏ chuột mỗi khi nó di chuyển.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Demo RUN

<div style="height: 500px; background: blue" onmousemove="showCoordinates(event)"> </div> <p>Tọa độ X: <span id="x"></span> - Tọa độ Y: <span id="y"></span></p> <script> function showCoordinates(e){ var x = e.clientX; var y = e.clientY; document.getElementById("x").innerHTML = x; document.getElementById("y").innerHTML = y; } </script>

Cách 2: Sử dụng Javascript

object.onmousemove = function(){/*mã code*/};

Trong đó phần mã code chính là nội dung của hành động bạn muốn thêm vào. Đoạn code dưới đây là mình viết lại ví dụ ở cách 1.

Ví dụ RUN

<div id="container" style="height: 500px; background: blue"> </div> <p>Tọa độ X: <span id="x"></span> - Tọa độ Y: <span id="y"></span></p> <script> var object = document.getElementById('container'); object.onmousemove = function(e){ var x = e.clientX; var y = e.clientY; document.getElementById("x").innerHTML = x; document.getElementById("y").innerHTML = y; }; </script>

Cách 3: Sử dụng hàm addEventListenter

Ta có thể sử dụng hàm addEventListenter để thêm một sự kiện vào một đối tượng HTML.

object.addEventListener("mousemove", hanh_dong);

Trong đó hanh_dong là một hàm đã được định nghĩa trước. Ví dụ dưới đây mình viết lại theo hai cách trên.

Ví dụ RUN

<div id="container" style="height: 500px; background: blue"> </div> <p>Tọa độ X: <span id="x"></span> - Tọa độ Y: <span id="y"></span></p> <script> var object = document.getElementById('container'); object.addEventListener('mousemove', function(e){ var x = e.clientX; var y = e.clientY; document.getElementById("x").innerHTML = x; document.getElementById("y").innerHTML = y; }); </script>

2. Các thẻ HTML có thể sử dụng sự kiện onmousemove

Ta có thể sử dụng sự kiện di chuyển chuột onmousmove cho tất cả các thẻ HTML trừ những thẻ sau: <base>, <bdo>, <br>, <head>, <html>, <iframe>, <meta>, <param>, <script>, <style>, and <title>.

Điểm khác biệt giữa sự kiện này so với các sự kiện onmouseenter onmouseover như sau:

 • Sự kiện onmousemove xảy ra mỗi khi con trỏ chuột được di chuyển qua phần tử HTML.
 • Sự kiện mouseenter chỉ xảy ra khi con trỏ chuột vào phần tử HTML.
 • Sự kiện onmouseover xảy ra khi con trỏ chuột đi vào phần tử HTML và các phần tử con của nó.

Xem ví dụ dưới đây từ trang W3school để hiểu rõ hơn.

Ví dụ RUN

<div onmousemove="myMoveFunction()"> <p>onmousemove: <br> <span id="demo">Mouse over me!</span></p> </div> <div onmouseenter="myEnterFunction()"> <p>onmouseenter: <br> <span id="demo2">Mouse over me!</span></p> </div> <div onmouseover="myOverFunction()"> <p>onmouseover: <br> <span id="demo3">Mouse over me!</span></p> </div> <script> var x = 0; var y = 0; var z = 0; function myMoveFunction() { document.getElementById("demo").innerHTML = z += 1; } function myEnterFunction() { document.getElementById("demo2").innerHTML = x += 1; } function myOverFunction() { document.getElementById("demo3").innerHTML = y += 1; } </script>

Như vậy là mình đã giới thiệu xong sự kiện di chuyển chuột mousemove trong Javascript. Hy vọng qua bài này sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng mousemove một cách đúng nhất.

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Sự kiện kéo chuột trong JavaScript

Xem thêm trênSự kiện JavaScript

Khi xem xét các sự kiện chuột, chúng ta có khả năng tương tác với

 • mousedownnút chuột đã được nhấn
 • mouseupnút chuột đã được phát hành
 • clickmột sự kiện nhấp chuột
 • dblclickmột sự kiện nhấp đúp
 • mousemovekhi con chuột được di chuyển qua phần tử
 • mouseoverkhi chuột được di chuyển qua một phần tử hoặc một trong các phần tử con của nó
 • mouseenterkhi con chuột được di chuyển qua một phần tử. Tương tự vớimouseovernhưng không bong bóng (nhiều hơn nữa về điều này sớm!)
 • mouseoutkhi chuột được di chuyển ra khỏi một phần tử và khi chuột vào một phần tử con
 • mouseleavekhi con chuột được di chuyển ra khỏi một phần tử. Tương tự vớimouseoutnhưng không bong bóng (nhiều hơn nữa về điều này sớm!)
 • contextmenukhi menu ngữ cảnh được mở, ví dụ: khi nhấp vào nút chuột phải

Các sự kiện chồng chéo lên nhau. Khi bạn theo dõi mộtclicksự kiện, nó giống như theo dõi mộtmousedownTheo sau là mộtmouseupbiến cố. Trong trường hợpdblclick,clickcũng bị sa thải hai lần.

mousedown,mousemovevàmouseupcó thể được sử dụng kết hợp để theo dõi các sự kiện kéo và thả.

Cẩn thận vớimousemove, vì nó bắn nhiều lần trong quá trình di chuyển chuột. Chúng tôi cần áp dụngđiều tiết, đó là điều mà chúng ta sẽ nói nhiều hơn khi chúng ta phân tích thao tác cuộn.

Khi bên trong trình xử lý eventh, chúng ta có quyền truy cập vào rất nhiều thuộc tính.

Ví dụ: trong một sự kiện chuột, chúng ta có thể kiểm tra nút chuột nào đã được nhấn bằng cách kiểm trabuttonthuộc tính của đối tượng sự kiện:

const link = document.getElementById('my-link') link.addEventListener('mousedown', event => { // mouse button pressed console.log(event.button) //0=left, 2=right })

Dưới đây là tất cả các thuộc tính chúng ta có thể sử dụng:

 • altKeytrue nếu phím alt được nhấn khi sự kiện được kích hoạt
 • buttonnếu có, số lượng nút đã được nhấn khi kích hoạt sự kiện chuột (thường là 0 = nút chính, 1 = nút giữa, 2 = nút phải). Hoạt động trên các sự kiện do nhấp vào nút (ví dụ: nhấp chuột)
 • buttonsnếu có, một số cho biết (các) nút được nhấn trên bất kỳ sự kiện chuột nào.
 • clientX/clientYtọa độ x và y của con trỏ chuột so với cửa sổ trình duyệt, bất kể cuộn
 • ctrlKeytrue nếu phím ctrl được nhấn khi sự kiện được kích hoạt
 • metaKeytrue nếu phím meta được nhấn khi sự kiện được kích hoạt
 • movementX/movementYtọa độ x và y của con trỏ chuột so với vị trí của sự kiện di chuyển chuột cuối cùng. Được sử dụng để theo dõi tốc độ chuột khi di chuyển nó xung quanh
 • regionđược sử dụng trong API Canvas
 • relatedTargetmục tiêu phụ cho sự kiện, ví dụ: khi di chuyển
 • screenX/screenYtọa độ x và y của con trỏ chuột trong tọa độ màn hình
 • shiftKeytrue nếu phím shift được nhấn khi sự kiện được kích hoạt

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn khác về trình duyệt:


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Sự kiện kéo chuột trong JavaScript