Chủ đề: MySQL command line

Có 317 bài viết

Hướng dẫn check slow query mysql
Hướng dẫn check slow query mysql

Trong một ngày đẹp trời, dự án khách hàng sau khi nằm im mấy tháng trời thì cuối cùng cũng được deploy lên production. Sau khi deploy thành công, gặp phải một ...

How to divide two strings in python
How to divide two strings in python

Python String split() method in Python split a string into a list of strings after breaking the given string by the specified separator.Python String split() Method SyntaxSyntax : ...

Hướng dẫn mysql json query
Hướng dẫn mysql json query

Đến phiên bản MySQL 5.7.8, MySQL đã hỗ trợ kiểu dữ liệu JSON cho phép truy cập hiệu quả với dữ liệu trong tài liệu JSON. Kiểu dữ liệu JSON cung cấp những ...

How do i connect to a mysql string?
How do i connect to a mysql string?

The MySqlConnection object is configured using a connection string. A connection string contains several key-value pairs, separated by semicolons. In each key-value pair, the option name and its ...

Hướng dẫn mysql datetime format
Hướng dẫn mysql datetime format

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Sqlstate hy000 2006 mysql server has gone away docker
Sqlstate hy000 2006 mysql server has gone away docker

i have a little problem with mysql server. i created my docker-compose.yml, but when i want to access to phpMyAdmin (localhost:8080), an error message appeared sais that: phpMyAdmin tried to connect ...

How do i display a database table in html?
How do i display a database table in html?

Learn more about PHP and the MySQLi Library at PHP.net.First, start a connection to the database. Do this by making all the string variables needed in order to connect, adjusting them to fit your ...

Macos mysql error the server quit without updating pid file
Macos mysql error the server quit without updating pid file

November, 2014: If youre getting this error on MySQL 5.6.x on Mac OS X Mavericks or Yosemite and want to use MySQL with PHP locally (/tmp/mysql.sock is where PHP PDO expects to find the sock file), ...

How do you check sql query is correct or not in php?
How do you check sql query is correct or not in php?

From MySQL 5.6.3 on you can use EXPLAIN for most queriesI made this and it works lovely:function checkMySqlSyntax($mysqli, $query) { if ( trim($query) ) { // Replace characters within string ...

Hướng dẫn update replace mysql
Hướng dẫn update replace mysql

13.2.13 UPDATE Statement UPDATE is a DML statement that modifies rows in a table. An UPDATE statement can start with a WITH clause to define common table expressions accessible within the ...

Hướng dẫn integral calculator in python
Hướng dẫn integral calculator in python

View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticleDefinite integrals are the extension after indefinite integrals, definite integrals have limits [a, b]. ...

Hướng dẫn connect remote mysql
Hướng dẫn connect remote mysql

Thay đổi cấu hình MySQLPhân quyền remote access MySQLMở port MySQL (3306) trên firewallKiểm tra kết nối từ xaNếu bạn muốn kích hoạt Remote access MySQL từ xa, ...

How do i reduce br space in html?
How do i reduce br space in html?

UPDATED Sep. 13, 2019:I use <br class=big> to make an oversized line break, when I need one. Until today, I styled it like this: br.big {line-height:190%;vertical-align:top} (The ...

Php escape single quote mysql
Php escape single quote mysql

I have a perplexing issue that I cant seem to comprehend...I have two SQL statements:The first enters information from a form into the database.The second takes data from the database entered above, ...

Which of the following function can be used to read in the whole content of a file in a single string?
Which of the following function can be used to read in the whole content of a file in a single string?

In Python, there are a few ways you can read a text file. In this article, I will go over the open() function, the read(), readline(), readlines(), close() methods, and the with keyword.What is the ...

Hướng dẫn pdo php extension ubuntu
Hướng dẫn pdo php extension ubuntu

Thứ tư, 25/03/2020 | 00:00 GMT+7 Một giao dịch MySQL là một group các lệnh SQL liên quan đến logic được thực thi trong database như một đơn vị duy nhất. Các giao ...

Hướng dẫn json_extract mysql
Hướng dẫn json_extract mysql

Đến phiên bản MySQL 5.7.8, MySQL đã hỗ trợ kiểu dữ liệu JSON cho phép truy cập hiệu quả với dữ liệu trong tài liệu JSON. Kiểu dữ liệu JSON cung cấp những ...

How do i run a php file from the command line in windows?
How do i run a php file from the command line in windows?

I want to run a .php file in windows cmd. I followed this (suggestion) php is not recognized as an internal command (in Windows)But it did not work. I tried this command prompt: ...

Hướng dẫn delete database mysql
Hướng dẫn delete database mysql

About VietTuts.Vn Hệ thống bài học trên VietTuts.Vn bao gồm các bài lý thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài lý thuyết trên hệ ...

Hướng dẫn mysqldb
Hướng dẫn mysqldb

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn mysql remove line breaks
Hướng dẫn mysql remove line breaks

I can loop through all of the rows in a php script and doNội dung chínhWhat method is used to remove newlines from the MySQL data Python?How do I find line breaks in MySQL?How do I trim a space in ...

Hướng dẫn mysql command select database
Hướng dẫn mysql command select database

13.2.10 SELECT StatementSELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] [HIGH_PRIORITY] [STRAIGHT_JOIN] [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT] [SQL_NO_CACHE] ...

How do i view php in chrome?
How do i view php in chrome?

PHP is a server-side scripting language. Unlike static HTML pages, it is not possible to view the web page created by a PHP script by opening the file in chrome. PHP scripts must be saved on a web ...

Hướng dẫn mysql use index
Hướng dẫn mysql use index

Một số database là một cấu trúc dữ liệu để cải thiện tốc độ của các hoạt động trong một bảng. Chỉ số có thể được tạo ra bằng cách sử dụng ...

How do i get data from mysql node js?
How do i get data from mysql node js?

Home » Node » How to Fetch / Show Data from MySQL Database in Node JsNode Get and Show data from MySQL tutorial; When it comes to managing data, MySQL ...

Hướng dẫn like binary mysql
Hướng dẫn like binary mysql

Hôm nay được chị tester thông báo 1 bug: Khi user login thì hệ thống không phân biệt username & password dạng chữ hoa, chữ thường 😐Câu query chỉ đơn giản ...

Hướng dẫn mysqli_query insert not working
Hướng dẫn mysqli_query insert not working

I cant figure out why my php script isnt working at times it does work after deleting all data from my database table<?php $con = ...

Hướng dẫn python triple quote
Hướng dẫn python triple quote

View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticleSpanning strings over multiple lines can be done using python’s triple quotes. It can also be used for ...

Hướng dẫn mysql in list
Hướng dẫn mysql in list

13.2.10 SELECT StatementSELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] [HIGH_PRIORITY] [STRAIGHT_JOIN] [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT] [SQL_NO_CACHE] ...

Hướng dẫn what is uncaught mysqli_sql_exception?
Hướng dẫn what is uncaught mysqli_sql_exception?

When I run the following code, I get the error sayingFatal error: Uncaught exception mysqli_sql_exception with message No index used in query/prepared statement$mysql = new mysqli(DB_SERVER, ...

Hướng dẫn data type mysql
Hướng dẫn data type mysql

Các kiểu dữ liệu SQL xác định loại giá trị có thể được lưu trữ trong một cột trong bảng. Ví dụ: nếu chúng ta muốn một cột chỉ lưu trữ các giá trị ...

Hướng dẫn mysql injection
Hướng dẫn mysql injection

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu SQL Injection là gì và tại sao nó lại nguy hiểm!1) Tại sao SQL Injection lại “Nguy hiểm”?SQL Injection ...

How do you write multiple lines on a string in python?
How do you write multiple lines on a string in python?

Multiline StringsYou can assign a multiline string to a variable by using three quotes:ExampleYou can use three double quotes: a = Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit,sed do ...

Hướng dẫn mysql billing database
Hướng dẫn mysql billing database

Ở bài viết trước hướng dẫn các bạn cách sao chép dữ liệu của bảng. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sao chép database trong cùng 1 server hoặc từ ...

Hướng dẫn mysql_real_escape_string codeigniter
Hướng dẫn mysql_real_escape_string codeigniter

Hướng dẫn does php session expire?You should implement a session timeout of your own. Both options mentioned by others (session.gc_maxlifetime and session.cookie_lifetime) are not reliable. Ill ...

Wamp mysqli real_connect hy000/1045: access denied for user root@localhost (using password: no)
Wamp mysqli real_connect hy000/1045: access denied for user [email protected] (using password: no)

I keep getting the following errors with mysql connection through XAMPP and I dont know what to do:Thats the code in the config.inc.php <?php /* * This is needed for cookie based authentication ...

Hướng dẫn mysqli_connect exception
Hướng dẫn mysqli_connect exception

mysqli::connectmysqli_connect(PHP 5, PHP 7, PHP 8)mysqli::__construct -- mysqli::connect -- mysqli_connect — Open a new connection to the MySQL serverDescriptionObject-oriented stylepublic ...

Can javascript write to database?
Can javascript write to database?

Steve Alila Posted on Jun 23, 2021 • Updated on Sep 27, 2021You have probably worked with an SQL database like MySQL. You created your sites frontend, then used a programming language to write the ...

How do you retrieve data from multiple tables in mysql without join?
How do you retrieve data from multiple tables in mysql without join?

The UNION ALL operator may be what you are looking for.With this operator, you can concatenate the resultsets from multiple queries together, preserving all of the rows from each. Note that a UNION ...

Is not null in mysql stored procedure?
Is not null in mysql stored procedure?

I have a MySQL stored procedure where I find the max value from a table. If there is no value I want to set the variable to yesterdays date.DECLARE current_procedure_name CHAR(60) DEFAULT ...