Chủ đề: Sort PHP

Có 2,608 bài viết

How an array is declared in php?
How an array is declared in php?

An array stores multiple values in one single variable:Example<?php $cars = array(Volvo, BMW, Toyota); echo I like . $cars[0] . , . $cars[1] . and . $cars[2] . .; ?> Try it ...

Hướng dẫn max int php
Hướng dẫn max int php

Bỏ qua các thư viện đặc biệt cho phép bạn làm việc với các số rất lớn, giá trị int lớn nhất mà bạn có thể lưu trữ trong PHP là gì?phpinteger 127 hữu ích ...

Php convert seconds to days, hours, minutes
Php convert seconds to days, hours, minutes

Asked 10 years, 10 months agoViewed 183k times I would like to convert a variable $uptime which is seconds, into days, hours, minutes and seconds.Example:$uptime = 1640467; Result should be: 18 days ...

Hướng dẫn php palindrome w3schools
Hướng dẫn php palindrome w3schools

PHP program to check for a Palindrome number.The below program checks for a Palindrome number using a loop. The PHP echo statement is used to output the result on the screen. A number is called as a ...

How to remove same element from list in python
How to remove same element from list in python

This article focuses on one of the operations of getting the unique list from a list that contains a possible duplicated. Remove duplicates from list operation has a large number of applications and ...

How to use microtime in php?
How to use microtime in php?

❮ PHP Date/Time ReferenceExampleReturn the current Unix timestamp with microseconds:<?php echo(microtime());?> Try it Yourself »Definition and UsageThe microtime() function returns the ...

Hướng dẫn for loop in php
Hướng dẫn for loop in php

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8) for loops are the most complex loops in PHP. They behave like their C counterparts. The syntax of a for loop is: for (expr1; expr2; expr3) statement The first ...

Why should we use abstract class in php?
Why should we use abstract class in php?

What are the advantage if i use abstract class in php? i cant find anything good on that. I think i can easily do all work with out using the abstract class?You could, naturally. However, if there ...

Hướng dẫn dùng pfp servers trong PHP
Hướng dẫn dùng pfp servers trong PHP

Nội dungNội dung chínhBiến trong PHPKhai báo biến trong PHPCác biến trong PHPĐầu ra các biếnPHP là một ngôn ngữ định kiểu lỏng lẻoPhạm vi các biến trong ...

Hướng dẫn php calculator function
Hướng dẫn php calculator function

PHP program to create a Simple Calculator:The below program is to create a Simple Calculator in PHP. Example<!DOCTYPE ...

Hướng dẫn dùng returning meaning trong PHP
Hướng dẫn dùng returning meaning trong PHP

Câu lệnh return dùng để trả về giá trị từ hàm hay phương thức. PHP cho phép hàm có thể trả về bất kỳ giá trị gì, bảo gồm cả đối tượng cũng như ...

Hướng dẫn php return empty array
Hướng dẫn php return empty array

I have a function that returns an array, and is passed to foreach i.e.foreach(function() as $val) Since the array I am returning is declared in a series of if statements, I need to return an empty ...

The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php ini plesk
The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php ini plesk

The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini. Plesk error can be resolved with this quick fix by our in-house experts.At Bobcares, we offer solutions for every query, big ...

Hướng dẫn php secure sql query
Hướng dẫn php secure sql query

Tác giả: Dương Nguyễn Phú CườngNgày đăng: Hồi xưa đóPotential security threats They are basically two groups of people that can attack your system Hackers – with the intent to ...

Hướng dẫn dùng is null trong PHP
Hướng dẫn dùng is null trong PHP

Hàm is_null() sẽ kiểm tra giá trị của biến có rỗng không, nếu biến rỗng hàm trả về TRUE, ngược lại nếu biến khác rỗng hàm trả về FALSE.Bài viết này ...

Hướng dẫn php array iterator
Hướng dẫn php array iterator

IteratorIterator về bản chất là một interface chuẩn được xây dựng sẵn trong PHP để bạn giễ dàng thao tác với các bộ giá trị. Cấu trúc của interface iterator ...

How pass json data in url using curl in php?
How pass json data in url using curl in php?

First,always define certificates with CURLOPT_CAPATH option,decide how your POSTed data will be transfered.1 CertificatesBy default:CURLOPT_SSL_VERIFYHOST == 2 which checks the existence of a common ...

Hướng dẫn alcaeus mongo php adapter
Hướng dẫn alcaeus mongo php adapter

Mongo PHP Adapter The Mongo PHP Adapter is a userland library designed to act as an adapter between applications relying on ext-mongo and the new driver (ext-mongodb).It provides the API of ...

Hướng dẫn dùng str_split trong PHP
Hướng dẫn dùng str_split trong PHP

Hàm str_split() sẽ chuyển một chuỗi thành một mảng. Hàm trả về mảng mới được tạo thành với các phần tử là các kí tự trong chuỗi.Bài viết này ...

How do i count the number of rows in a csv file in php?
How do i count the number of rows in a csv file in php?

How can I get the total number of rows that are in a CSV file using PHP? Im using this method but can get it to work properly.if (($fp = fopen(test.csv, r)) !== FALSE) { while (($record = ...

Hướng dẫn asynchronous in php
Hướng dẫn asynchronous in php

Async/Await là gì?Vậy khi có Async / Await có làm cho promises lỗi thời?Xử lý lỗi trong Async / AwaitHỗ trợ trình duyệtAsync/Await là một tính năng của JavaScript giúp ...

Hướng dẫn dùng php path trong PHP
Hướng dẫn dùng php path trong PHP

Có thể Lấy đường dẫn file trong php hay không? Có những loại đường dẫn khác nhau nào? Nếu bạn đang gặp khó khăn hãy theo dõi ngay bài viết của xaydungweb.vn ...

How to generate a unique number in php?
How to generate a unique number in php?

I am generating random numbers using php random function, but I want the generated number should be unique and it should not be repeated again.---------- php code $number = rand(100,100000); //a six ...

Hướng dẫn dùng scanf s trong PHP
Hướng dẫn dùng scanf s trong PHP

Định nghĩa và cách sử dụngCú pháp.Cú pháp:Trong đó.Giá trị trả về.Ví dụ.Ví dụ # 1 fscanf () đơn giảncode:Ví dụ # 2 Nội dung của users.txtHàm liên quan.Thông ...

Hướng dẫn getrandmax function in php
Hướng dẫn getrandmax function in php

W3Schools is optimized for learning and training. Examples might be simplified to improve reading and learning. Tutorials, references, and examples are constantly reviewed to avoid errors, but we ...

How to display count value in php
How to display count value in php

Current trying to display the results of a SELECT COUNT(*) from SQL within my website. Im 100% new to PHP and SQL so understand this must be the basics! If anyone could recommend a good book or ...

Hướng dẫn dùng strf time trong PHP
Hướng dẫn dùng strf time trong PHP

Hàm strftime() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo đúng với định dạng truyền vào. Kết quả xuất ra tùy thuộc vào việc cài đặt ngôn ngữ( locale ...

Hướng dẫn trim all space php
Hướng dẫn trim all space php

How can I strip / remove all spaces of a string in PHP?I have a string like $string = this is my string;The output should be thisismystringHow can I do that? asked Jan 21, 2010 at ...

Hướng dẫn random file name php
Hướng dẫn random file name php

function random_string($length) { $key = ; $keys = array_merge(range(0, 9), range(a, z)); for ($i = 0; $i < $length; $i++) { $key .= $keys[array_rand($keys)]; } ...

Hướng dẫn php this vs self
Hướng dẫn php this vs self

Bài viết này được dịch từ nguồn in PHP, what is the difference between self and $this? nên các ví dụ thực tế tôi xin phép được giữ nguyên từ tác giả.Giới ...

How do i open .php files?
How do i open .php files?

A file with the .php file extension is a plain-text file that contains the source code written in the PHP (it’s a recursive acronym meaning PHP: Hypertext Preprocessor) programming ...

Hướng dẫn access modifier trong php
Hướng dẫn access modifier trong php

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng access modifier trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình ...

What are the functions in php?
What are the functions in php?

The real power of PHP comes from its functions.PHP has more than 1000 built-in functions, and in addition you can create your own custom functions.PHP Built-in FunctionsPHP has over 1000 built-in ...

Hướng dẫn php save xml file
Hướng dẫn php save xml file

Tác giả: Dương Nguyễn Phú CườngNội dung chínhWhat is XML?What is DOM?XML ParsersWhy use XML?XML Document exampleHow to Read XML using PHPTesting our applicationHow to Create an XML ...

Hướng dẫn dùng php tag trong PHP
Hướng dẫn dùng php tag trong PHP

Cấu trúc cơ bản định hình ngôn ngữ lập trình PHP (hay thực ra bất kì ngôn ngữ lập trình nào khác) được gọi là cú pháp.Script của PHP được thực hiện ở ...

Hướng dẫn dùng srand c++ trong PHP
Hướng dẫn dùng srand c++ trong PHP

Làm sao để sinh số ngẫu nhiên trong C/C++? Hãy cùng Techacademy đi tìm cách để khởi tạo các số ngẫu nhiên sử dụng C/C++ nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Hướng dẫn php_apcu dll
Hướng dẫn php_apcu dll

Làm cách nào để cài đặt APCu trong Windows?Tôi đã tìm thấy cái này . Nhưng tôi cần một giải pháp cho Windows.Tôi sử dụng PHP 5.5.6 (Tôi có gói XAMPP).phpwindowsapc ...

Hướng dẫn strpbrk php
Hướng dẫn strpbrk php

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)strpbrk — Search a string for any of a set of charactersDescriptionstrpbrk(string $string, string $characters): string|falseParameters string The string where characters is ...

How to watermark photos in php?
How to watermark photos in php?

<?php// Load the stamp and the photo to apply the watermark to$stamp = imagecreatefrompng(stamp.png);$im = imagecreatefr ...

Hướng dẫn php tamil hacks
Hướng dẫn php tamil hacks

What is the latest php version available?Unsupported Historical Releases We have collected all the official information and code available for past PHP releases. You can find more details on the ...