Cách bấm cực trị bằng máy tính

Tìm cực trị của hàm số sau    

Trich bài 1.16/ trang 13, sách BT Giải Tích 12(NC), Nguyễn Huy Đoan(cb) -Trần Phương Dung - Nguyễn Xuân Liêm - Phạm Thị Bạch Ngọc - Đoàn Quỳnh - Đặng Hùng Thắng)

Giải:

Giải trên máy Casio fx-570ES PLUS ( các máy khác tương tự)

Ta có

Quy trình bấm phím như sau:

1. Chọn chương trình giải phương trình bậc 3

Ta ghi vào màn hình

Ta có các cực trị là