the cookie lady là gì - Nghĩa của từ the cookie lady

the cookie lady có nghĩa là

lady trong khu phố của bạn (thông thường trong mui xe), người bán đồ ăn vặt như Takis

ví dụ

hey Tyrone muốn đi cho người phụ nữ cookie và mua một số shit? "

the cookie lady có nghĩa là

cookie Ladyphần riêng tư của một phụ nữ.

ví dụ

"lấy hương vị của người phụ nữ của tôi cookie"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết the cookie lady là gì - Nghĩa của từ the cookie lady