Câu hỏi lập trình tệp đơn trong giải pháp hackerrank python

Hãy xem xét một trò chơi trong đó người chơi có thể ghi được 3, 5 hoặc 10 điểm trong một nước đi. Cho tổng số điểm là N, Nhiệm vụ là tìm số cách đạt được số điểm đã cho

ví dụ.  

Đầu vào. n = 20
Đầu ra. 4
Giải thích. Có 4 cách sau để đạt 20. (10, 10), (5, 5, 10), (5, 5, 5, 5), (3, 3, 3, 3, 3, 5)

Đầu vào. n = 13
Đầu ra. 2
Giải thích. Có 2 cách sau để đạt 13. (3, 5, 5), (3, 10)

Đề nghị thực hành

Đạt được một số điểm nhất định

Thử nó

Bài toán đã cho là một dạng biến thể của bài toán đổi xu

Tìm Số Cách Bằng Lập Trình Động Từ Dưới Lên

Sử dụng phương pháp lập trình động từ dưới lên để tìm số cách đạt được điểm đã cho

Thực hiện theo các bước dưới đây để thực hiện ý tưởng

  • Tạo một bảng mảng[] có kích thước N+1 để lưu trữ số lượng của tất cả các điểm từ 0 đến N
  • Đối với mỗi lần di chuyển có thể (3, 5 và 10), hãy tăng số cách để đạt được số điểm hiện tại x i. e. bảng[x] với những cách mà những điểm số đó có thể đạt được từ nơi có thể truy cập x i. e. (x – 3), (x – 5), (x – 10).  
  • Bảng trả về [N]

Dưới đây là việc thực hiện phương pháp trên

C++
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
476

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
477

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
478

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
479

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
480

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
481
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
482
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
483

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
484

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4760

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4761
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4762
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4761
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4764

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4765

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4766
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4767

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4766
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4769

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4766
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4761
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4772

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4766
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4774

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4766
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4776

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4766
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4778
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4779
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
48079
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
48122
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
48079
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
48082
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
48036
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
47719
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
48079
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
48057

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
0
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
2
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Nếu lệnh gọi đệ quy cho hậu tố trả về true, chúng tôi trả về true, nếu không, chúng tôi thử tiếp theo tiền tố. Nếu chúng tôi đã thử tất cả các tiền tố và không có tiền tố nào dẫn đến giải pháp, chúng tôi sẽ trả về false.
Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem hàm substr được sử dụng rộng rãi trong các lần triển khai sau.

C++
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
53

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
55

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
56

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
57
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51____252

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51____254

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
56

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5130

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5133
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5232
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5151
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5431

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5434
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5435
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5436
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5435
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5438

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
03

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
06

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
16

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
17

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
18
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
19

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
23

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
25

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
28
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
33

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
38

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
42

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
44

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
46

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
48

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
57

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
67

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
69

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
75

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
77

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
89
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
05
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
29

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Java
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
31
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
32

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
33

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
34

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
35
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
36
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
37

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
40

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
42
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
44
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
45
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
46

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
35
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
57

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5232
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5232
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5431

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5232

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
90

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
93

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
02

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
04
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
06

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
04
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
89
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
06

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
04
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
06

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
04
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
05
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
06

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
04
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
06

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
04
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
06

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
32

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
34

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
35
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
38
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
39

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
44

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
47

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50____051
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
64
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
66

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
70

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
72

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
74

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
76

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
78

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
94

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
502

Python3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
503

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
504

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
505

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
508

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
509

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
511
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
512

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
514
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
519

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
522
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
531

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8____1539
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
544

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
546

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
548

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
550

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
552

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
555
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
557
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
512
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
561

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
566

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
569

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
570

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
512
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
573____1574

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
575

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
576
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
578
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
504

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
505

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
507
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
509

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
511

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
512

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81______052
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
89
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____2515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
537
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
538
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
539

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
05
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7_______2515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13____052
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
570

Javascript
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
571

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
33

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
34

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
40

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
578
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
45
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
580

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
57

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
586
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156____25135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51313

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
90

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____2577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51320

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
02

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51328
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51330
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51334
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51335
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51328
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
89
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51330
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51334
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51335
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51328
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51330
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51334
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51335
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51328
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
05
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51330
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51334
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51335
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51328
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51330
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51334
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51335
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51328
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21____251330
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51334
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51335
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

 

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
32

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
34

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51392
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51393

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51396

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
47

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52301

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4____252307

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____2577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52312

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
70

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
72

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
74

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
76

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
78

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52325

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
94

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52339

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52340

Đầu ra

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Lập trình động 
Tại sao phải lập trình động? . Ví dụ, xem cây đệ quy từng phần sau cho chuỗi “abcde” trong trường hợp xấu nhất.
 

Câu hỏi lập trình tệp đơn trong giải pháp hackerrank python

CPP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52341

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52342

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
56

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52344

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
57
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52348

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51____252350

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51____252352

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51____252354

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5130

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5133
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52372
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5431

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5434
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5435
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5436
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5435
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5438

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
03

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
06

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51511

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51512

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
18
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
19

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
23

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51528

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51530

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
18
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51533

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51535____251536
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5435
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51538
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51539

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
38

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51548

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51550

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51553
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51555

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51557____009
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51561

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4____251563

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51553
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

_______058____251572

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51575

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51584

_______058____25131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____251588

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51590

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____251592

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51595
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51597

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51599____009
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54303

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54306
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54320

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54321____254322

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54324

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54326

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
75

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
77

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
89
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
05
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
82
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
29

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Java
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54388

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52342

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
31
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
32

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
36
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54393

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52348

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51____254396

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51____252352

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51____252354

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
38
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
003

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
006
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52372
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5431

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
036

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
64
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
043

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
046
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
058

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51512

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
38
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
062

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
066

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
071
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51528

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51530

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
38
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
083
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
45
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
38
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
086
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51313

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
509

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
094
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
096

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51548

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
102

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51553
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
107
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
109

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51557____009
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

_______04____0115

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4____251563

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51553
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

_______058____251572

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51575

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
140

_______058____25131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____251588

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51590

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____0148

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51595
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
153

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51599____009
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54303

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54306
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54320

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54321____254322

_______04____0180

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54326

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
75

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
35
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
192

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

_______04____0200____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

_______04____0200____085

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
89
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

_______04____0200____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

_______04____0200____085

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

_______04____0200____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

_______04____0200____085

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
05
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

_______04____0200____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

_______04____0200____085

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

_______04____0200____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

_______04____0200____085

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

_______04____0200____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

_______04____0200____085

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
509
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52339

Python3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
288

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
289

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
290

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
291

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
292

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
293

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
295

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
512
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
578
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156____25135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
504

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
514
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
331

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
337

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
340
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
343

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
569

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
350

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
351

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80____0354
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
514
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
354
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
522
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

 

_______04____0374

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
376

_______04____0378

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
380
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
578
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
569
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
522
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
391

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8____1539
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
404

_______04____0406

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
409
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
569
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
414
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
354
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
578
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
418

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
420
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

 

_______04____0424

_______04____0426

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
409
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
526

_______058____0435

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
438
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
441

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
447
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
438
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
539
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____0458

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____0460

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
462

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
465
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
569
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
414
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
354
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
472

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
474
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____0478

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
481
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
514
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
474
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
497

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
569

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
501

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196____081
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196____089
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
536

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196____005
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196____013
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196____021
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
570

C#
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54388

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52342

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
600

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
57
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
602

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
35
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
36
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
605

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
608

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
610

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
612

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
614

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
35
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
18
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
003

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
623
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5431

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
652

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
03

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____0663
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
664

_______058____25131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
058

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51512

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
35
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
18
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
062

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
694

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52301

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51528

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4____251530

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
18
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
714
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
45
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
18
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
717

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
722

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51548

_______058____0102

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51553
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
733

_______058____25131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51557
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
115

_______058____251563

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51553
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

_______058____25131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____251572

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____2543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51575

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____25131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
770

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____25131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51588

_______084____251590

_______084____0148

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51595
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
783

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
786
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51599
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54303

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54306
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
786
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

_______04____0814

_______04____0816

_______04____0818

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54326

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
75

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
35
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
833

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
838
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

_______058____0844____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
844____085
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
838
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
89
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

_______058____0844____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
844____085
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
838
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

_______058____0844____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
844____085
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
838
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
05
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

_______058____0844____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
844____085
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
838
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

_______058____0844____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
844____085
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
838
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

_______058____0844____083

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
844____085
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
977

Javascript
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
571

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54388

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52342

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515____0982

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54321____0984

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54321____0986

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54321____0988

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54321____0990

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54321____0992

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51392
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
995

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
998
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156____25135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51313

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
036

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____2577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
03

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
036

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
058

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51512

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51392
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
053

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
056

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52301

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51528

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4____251530

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
072
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____2577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52312

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51548

_______058____0102

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51553
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
088

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51557
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
115

_______058____251563

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51553
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
101

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____251572

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____2543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51575

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
113

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51588

_______084____251590

_______084____0148

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51595
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
124

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
786
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51599
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54303

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54306
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
786
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

_______04____0982

_______0148____0149

_______0148____0151

_______0148____0992

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
54326

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
75

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
172
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
178
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
89
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
172
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
178
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
172
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
178
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196____005
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
172
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
178
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
172
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
178
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
172
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
178
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
255

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52340

Đầu ra

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Lập trình động được tối ưu hóa.
Trong phương pháp này, ngoài bảng dp, chúng tôi cũng duy trì tất cả các chỉ mục đã khớp trước đó. Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra các chuỗi con từ các chỉ mục đó đến chỉ mục hiện tại. Nếu bất kỳ ai trong số đó khớp thì chúng ta có thể chia chuỗi cho chỉ mục đó.
Trong chương trình này, chúng tôi đang sử dụng thêm dung lượng. Tuy nhiên, độ phức tạp về thời gian của nó là O(n*n) nếu n>s hoặc O(n*s) nếu s>n  trong đó s là độ dài của chuỗi lớn nhất trong từ điển và n là độ dài của chuỗi đã cho.

CPP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
257

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
258

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
259

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
260

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
57
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
264

_______1509____0266

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
509
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
268

_______1509____0270

_______1509____0272

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
509
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52354

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5130

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
279

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
281
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
300
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
300
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
307____25430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5431

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5434
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5435
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
314
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5435
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5438

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
03

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
06

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
334

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
17

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
18
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
337

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
341

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
344

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
350

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
352

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
354

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
356____018
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
358
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
359

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
361

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
363

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
365

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
367

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
356____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
371

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
373

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
378

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
381

 

_______04____0383

_______04____0385

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
388

 

_______04____0390

_______04____0392

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
394

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
399

 

_______058____0401

_______058____0403

_______058____0405

_______058____0407

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
408
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
409

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
412

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____0414

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____0416
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

_______04____0423

_______04____0425

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
428

_______058____0430

_______058____0432

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
439

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
441

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
77

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
448
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
450
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
89
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
448
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
459
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84____085
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
448
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
85
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
05
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
448
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
476
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84____085
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
448
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
408
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84____085
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
80
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
448
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
83

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
494
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84____085
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
29

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Java
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
31
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
503

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
31
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
32

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
36
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
507

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
35
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
38
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513

_______04____0515

_______04____0517

_______04____0519

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
38____0522
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
45
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
38
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
525____08
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51313

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

_______04____0530

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
532____051
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
534
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
64
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
544

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
549
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
551

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
554

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
556____009
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

_______084____0416____010

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
570

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
35
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
578

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
579
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
623
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235_______0285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
300
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156____0300
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
307____25430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5431

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
610
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
45
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
612

_______04____03____0615

_______058____0617

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
89
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
626____2521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
579

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Python3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
739

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
742

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
744

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
746

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
748
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
578
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
569
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
758
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
391

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
763

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
532____051____2504
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3____0758
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
447
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
786

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
789
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
791
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
793

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
795
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
416

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
532____03
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
805

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
806

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
807

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
512
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
578
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
504

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
837
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
573
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
840

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
842____09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
793

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
837
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
847

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196____081____25135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
837
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196______089
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
837
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
885____0837
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196______013
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
837
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196____081____25135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
837
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196______021____25135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
837
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
506

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____07
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
570

Javascript
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
571

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51392
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
959

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

_______04____0515

_______04____0517

_______04____0519

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
971
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

 

_______04____0530

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
977____009
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____2577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
984

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____2577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
989

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307____2543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
992

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
84
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
556____009
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

_______084____0416____010

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
008

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
998
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51307
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156____25135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51313

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
044
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
45
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
580

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____2577
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
051

_______058____0617

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0063
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0071
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
89
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0063
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0071
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0063
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0071
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0063
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0071
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
81
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0063
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0071
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
196
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
624

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0063
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
171____0071
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52339

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52340

Đầu ra

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Bài toán ngắt từ. (Thử giải pháp)
Bài tập.
Các giải pháp trên chỉ tìm hiểu xem một chuỗi đã cho có thể được phân đoạn hay không. Mở rộng giải pháp Lập trình động ở trên để in tất cả các phân vùng có thể có của chuỗi đầu vào.
Ví dụ.

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5

Lời Break vấn đề. (Giải pháp bản đồ băm)

Trước tiên, theo cách tiếp cận này, chúng tôi đang lưu trữ tất cả các từ trong Hashmap. sau đó, chúng tôi duyệt qua chuỗi đầu vào và kiểm tra xem có khớp hay không.  

C++
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
172

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
57
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
18
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
177
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
18
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
179

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
182

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
185

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52301

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
198
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
205

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

_______04____0209

_______04____0211

_______04____2543____0214

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515____0226

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
232

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
236

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515____0238

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
240
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
18
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
242

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
246
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
247

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
251____009
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
258
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
260
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
261
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
263
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
267

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
269
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5232
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5151
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5431

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
299
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
303

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Java
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
31
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
32

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
36
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
507

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
38
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
312

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
450
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
314

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51____25131

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
318

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515____0320

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
59
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
44

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
101

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
579
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
336
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7____259
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
64
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
345

_______0579____0347

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
579

_______0579____0350

_______0579____0352

_______0579____0354

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
579
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
357

_______0358____0359

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
459
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
361____08
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
363

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
579
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
374

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
376

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
385

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51____25131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515____0238

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
392
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
45
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
394

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
397

_______0579____0399____009

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
406
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
260
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
261

_______0579

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9____0263
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
35
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
43
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
192

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51____25131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
424

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
579
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
281
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
148
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
285
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
300
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
148
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
300
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
307____25430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5431

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
456____021
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
460

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
464

Python3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
466

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
468

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
514
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
522
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
526

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
507____01
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
97

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
496

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
507____150
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
502

_______04____0504

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543____0507
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
509
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
511
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
50
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
514

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
521

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
569

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
526

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
528
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
532

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
509
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
536

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
539
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
541

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543____01
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
261
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
551
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
263

 

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
807

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
558
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
578
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
148
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
148
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
504

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
0
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
21

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
513____0593

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
570

Javascript
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
571

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51392
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
597

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
182

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
602

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
52301

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
615____097
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
620

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

_______04____0209

_______04____0211

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
543____0629
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
631

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
58
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515____0226

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
13
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51392
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
650

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
653

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515____0238

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
657____045
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
659

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
3
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
662

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5131

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
666____009
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51336

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
515
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
258
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
09
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
260
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
261
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
9
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
263
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
10

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
15

 

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
681

 

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
682
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5134
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5136
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5138
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5230
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
691
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5233
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5235
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5237
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5239
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
691
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5152
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5154
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5156
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5158
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5135
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
5430
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
51313