Cho Fe tác dụng với dung dịch loãng (dư) nào sau đây thu được muối sắt(III)

Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?


A.

B.

C.

D.

Đáp án A

A. Fe + 4HNO3 loãng →Fe(NO3)3 +NO↑ + 2H2O

B. Fe + H2SO4 đặc, nguội → không phản ứng do bị thụ động.

( tương tự với Al và Cr ).

C. Fe + 2ReCl3 →3FeCl2

D. Fe + 2HClđặc → FeCl2 + H2↑

Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

A.HNO3.

Đáp án chính xác

B.H2SO4.

C.FeCl3.

D. HCl.

Xem lời giải

Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

Phát biểu nào sau đây là sai?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?


A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023