compact crap là gì - Nghĩa của từ compact crap

compact crap có nghĩa là

Đơn giản một thuật ngữ cho mông

Thí dụ

Anh bạn, Tôi đã làm điều đó!Cô ấy cho tôi compact tào lao đêm qua.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết compact crap là gì - Nghĩa của từ compact crap