Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143 sgk toán 4 - Bài :

Bài 2. Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miêng kính đó.

Bài 1: Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài đường chéo là 19cm và 12cm

b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm

Giải

a) Diện tích hình thoi là:

\(\frac{19×12}{2}=114\)(cm2 )

b) Ta có: 7dm = 70cm

Diện tích hình thoi là:

\(\frac{30×70}{2}=1050\)(cm2 )

Bài 2. Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miêng kính đó.

Giải

Diện tích miếng kính hình thoi là:

\(\frac{14×10}{2}=70\)(cm2 )

Bài 3. Cho bốn hình tam giác, mỗi hình như hình bên.

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143 sgk toán 4 - Bài :

a) Hãy xếp 4 hình tam giác dó thành một hình thoi như hình dưới đây

b) Tính diện tích hình thoi

Giải

a) Có thể xếp hình như sau:

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143 sgk toán 4 - Bài :

Đường chéo thứ nhất của hình thoi bằng:

7 × 2 =14 (cm)

Đường chéo thứ hai của hình thoi bằng :

5 x 2 = 10 (cm)

b) Diện tích của hình thoi là:

\(\frac{14×10}{2}=70\)(cm2 )

Bài 4. Thực hành gấp hình thoi (theo hình vẽ)

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143 sgk toán 4 - Bài :

Hướng dẫn: Học sinh gấp hình thoi theo hình vẽ trong sách giáo khoa để thấy được:

- Bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau

- Hai đường chéo vuông góc với nhau

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143 sgk toán 4 - Bài :