Hướng dẫn can you write html in excel? - bạn có thể viết html trong excel không?

Tốt đẹp! Rất lắt léo.

Tôi đã thất vọng vì Excel không cho phép chúng tôi dán vào một ô được hợp nhất và cũng dán kết quả có chứa sự phá vỡ thành các hàng liên tiếp bên dưới ô "mục tiêu", vì điều đó có nghĩa là nó đơn giản là không hiệu quả với tôi. Tôi đã thử một vài điều chỉnh (unmerge/remerge, v.v.) nhưng sau đó Excel đã bỏ bất cứ thứ gì dưới một giờ nghỉ, vì vậy đó là một ngõ cụt.

Cuối cùng, tôi đã đưa ra một thói quen sẽ xử lý các thẻ đơn giản và không sử dụng bộ chuyển đổi Unicode "gốc" đang gây ra sự cố với các trường được hợp nhất. Hy vọng những người khác thấy điều này hữu ích:

Public Sub AddHTMLFormattedText(rngA As Range, strHTML As String, Optional blnShowBadHTMLWarning As Boolean = False)
  ' Adds converts text formatted with basic HTML tags to formatted text in an Excel cell
  ' NOTE: Font Sizes not handled perfectly per HTML standard, but I find this method more useful!

  Dim strActualText As String, intSrcPos As Integer, intDestPos As Integer, intDestSrcEquiv() As Integer
  Dim varyTags As Variant, varTag As Variant, varEndTag As Variant, blnTagMatch As Boolean
  Dim intCtr As Integer
  Dim intStartPos As Integer, intEndPos As Integer, intActualStartPos As Integer, intActualEndPos As Integer
  Dim intFontSizeStartPos As Integer, intFontSizeEndPos As Integer, intFontSize As Integer

  varyTags = Array("<b>", "</b>", "<i>", "</i>", "<u>", "</u>", "<sub>", "</sub>", "<sup>", "</sup>")

  ' Remove unhandled/unneeded tags, convert <br> and <p> tags to line feeds
  strHTML = Trim(strHTML)
  strHTML = Replace(strHTML, "<html>", "")
  strHTML = Replace(strHTML, "</html>", "")
  strHTML = Replace(strHTML, "<p>", "")
  While LCase(Right$(strHTML, 4)) = "</p>" Or LCase(Right$(strHTML, 4)) = "<br>"
    strHTML = Left$(strHTML, Len(strHTML) - 4)
    strHTML = Trim(strHTML)
  Wend
  strHTML = Replace(strHTML, "<br>", vbLf)
  strHTML = Replace(strHTML, "</p>", vbLf)

  strHTML = Trim(strHTML)

  ReDim intDestSrcEquiv(1 To Len(strHTML))
  strActualText = ""
  intSrcPos = 1
  intDestPos = 1
  Do While intSrcPos <= Len(strHTML)
    blnTagMatch = False
    For Each varTag In varyTags
      If LCase(Mid$(strHTML, intSrcPos, Len(varTag))) = varTag Then
        blnTagMatch = True
        intSrcPos = intSrcPos + Len(varTag)
        If intSrcPos > Len(strHTML) Then Exit Do
        Exit For
      End If
    Next
    If blnTagMatch = False Then
      varTag = "<font size"
      If LCase(Mid$(strHTML, intSrcPos, Len(varTag))) = varTag Then
        blnTagMatch = True
        intEndPos = InStr(intSrcPos, strHTML, ">")
        intSrcPos = intEndPos + 1
        If intSrcPos > Len(strHTML) Then Exit Do
      Else
        varTag = "</font>"
        If LCase(Mid$(strHTML, intSrcPos, Len(varTag))) = varTag Then
          blnTagMatch = True
          intSrcPos = intSrcPos + Len(varTag)
          If intSrcPos > Len(strHTML) Then Exit Do
        End If
      End If
    End If
    If blnTagMatch = False Then
      strActualText = strActualText & Mid$(strHTML, intSrcPos, 1)
      intDestSrcEquiv(intSrcPos) = intDestPos
      intDestPos = intDestPos + 1
      intSrcPos = intSrcPos + 1
    End If
  Loop

  ' Clear any bold/underline/italic/superscript/subscript formatting from cell
  rngA.Font.Bold = False
  rngA.Font.Underline = False
  rngA.Font.Italic = False
  rngA.Font.Subscript = False
  rngA.Font.Superscript = False

  rngA.Value = strActualText

  ' Now start applying Formats!"
  ' Start with Font Size first
  intSrcPos = 1
  intDestPos = 1
  Do While intSrcPos <= Len(strHTML)
    varTag = "<font size"
    If LCase(Mid$(strHTML, intSrcPos, Len(varTag))) = varTag Then
      intFontSizeStartPos = InStr(intSrcPos, strHTML, """") + 1
      intFontSizeEndPos = InStr(intFontSizeStartPos, strHTML, """") - 1
      If intFontSizeEndPos - intFontSizeStartPos <= 3 And intFontSizeEndPos - intFontSizeStartPos > 0 Then
        Debug.Print Mid$(strHTML, intFontSizeStartPos, intFontSizeEndPos - intFontSizeStartPos + 1)
        If Mid$(strHTML, intFontSizeStartPos, 1) = "+" Then
          intFontSizeStartPos = intFontSizeStartPos + 1
          intFontSize = 11 + 2 * Mid$(strHTML, intFontSizeStartPos, intFontSizeEndPos - intFontSizeStartPos + 1)
        ElseIf Mid$(strHTML, intFontSizeStartPos, 1) = "-" Then
          intFontSizeStartPos = intFontSizeStartPos + 1
          intFontSize = 11 - 2 * Mid$(strHTML, intFontSizeStartPos, intFontSizeEndPos - intFontSizeStartPos + 1)
        Else
          intFontSize = Mid$(strHTML, intFontSizeStartPos, intFontSizeEndPos - intFontSizeStartPos + 1)
        End If
      Else
        ' Error!
        GoTo HTML_Err
      End If
      intEndPos = InStr(intSrcPos, strHTML, ">")
      intSrcPos = intEndPos + 1
      intStartPos = intSrcPos
      If intSrcPos > Len(strHTML) Then Exit Do
      While intDestSrcEquiv(intStartPos) = 0 And intStartPos < Len(strHTML)
        intStartPos = intStartPos + 1
      Wend
      If intStartPos >= Len(strHTML) Then GoTo HTML_Err ' HTML is bad!
      varEndTag = "</font>"
      intEndPos = InStr(intSrcPos, LCase(strHTML), varEndTag)
      If intEndPos = 0 Then GoTo HTML_Err ' HTML is bad!
      While intDestSrcEquiv(intEndPos) = 0 And intEndPos > intSrcPos
        intEndPos = intEndPos - 1
      Wend
      If intEndPos > intSrcPos Then
        intActualStartPos = intDestSrcEquiv(intStartPos)
        intActualEndPos = intDestSrcEquiv(intEndPos)
        rngA.Characters(intActualStartPos, intActualEndPos - intActualStartPos + 1) _
          .Font.Size = intFontSize
      End If
    End If
    intSrcPos = intSrcPos + 1
  Loop

  'Now do remaining tags
  intSrcPos = 1
  intDestPos = 1
  Do While intSrcPos <= Len(strHTML)
    If intDestSrcEquiv(intSrcPos) = 0 Then
      ' This must be a Tag!
      For intCtr = 0 To UBound(varyTags) Step 2
        varTag = varyTags(intCtr)
        intStartPos = intSrcPos + Len(varTag)
        While intDestSrcEquiv(intStartPos) = 0 And intStartPos < Len(strHTML)
          intStartPos = intStartPos + 1
        Wend
        If intStartPos >= Len(strHTML) Then GoTo HTML_Err ' HTML is bad!
        If LCase(Mid$(strHTML, intSrcPos, Len(varTag))) = varTag Then
          varEndTag = varyTags(intCtr + 1)
          intEndPos = InStr(intSrcPos, LCase(strHTML), varEndTag)
          If intEndPos = 0 Then GoTo HTML_Err ' HTML is bad!
          While intDestSrcEquiv(intEndPos) = 0 And intEndPos > intSrcPos
            intEndPos = intEndPos - 1
          Wend
          If intEndPos > intSrcPos Then
            intActualStartPos = intDestSrcEquiv(intStartPos)
            intActualEndPos = intDestSrcEquiv(intEndPos)
            With rngA.Characters(intActualStartPos, intActualEndPos - intActualStartPos + 1).Font
              If varTag = "<b>" Then
                .Bold = True
              ElseIf varTag = "<i>" Then
                .Italic = True
              ElseIf varTag = "<u>" Then
                .Underline = True
              ElseIf varTag = "<sup>" Then
                .Superscript = True
              ElseIf varTag = "<sub>" Then
                .Subscript = True
              End If
            End With
          End If
          intSrcPos = intSrcPos + Len(varTag) - 1
          Exit For
        End If
      Next
    End If
    intSrcPos = intSrcPos + 1
    intDestPos = intDestPos + 1
  Loop
Exit_Sub:
  Exit Sub
HTML_Err:
  ' There was an error with the Tags. Show warning if requested.
  If blnShowBadHTMLWarning Then
    MsgBox "There was an error with the Tags in the HTML file. Could not apply formatting."
  End If
End Sub

Lưu ý Điều này không quan tâm đến việc làm tổ thẻ, thay vào đó chỉ yêu cầu một thẻ gần cho mọi thẻ mở và giả sử thẻ đóng gần thẻ mở áp dụng cho thẻ mở. Các thẻ lồng nhau đúng sẽ hoạt động tốt, trong khi các thẻ lồng nhau không đúng sẽ không bị từ chối và có thể hoặc không hoạt động.

Bạn có thể đặt HTML vào excel không?

Trên menu tệp, nhấp vào Nhập.Trong hộp thoại Nhập, nhấp vào tùy chọn cho loại tệp bạn muốn nhập, sau đó nhấp vào Nhập.Trong hộp thoại Chọn tệp, định vị và nhấp vào tệp CSV, HTML hoặc văn bản mà bạn muốn sử dụng làm phạm vi dữ liệu bên ngoài, sau đó nhấp vào Nhận dữ liệu.

HTML có thể được mở trong Excel không?

Trong Excel, chọn "Tệp" và sau đó "Mở ...".Điều hướng đến thư mục/thư mục nơi bạn đã lưu dữ liệu.Thay đổi "Tệp loại:" thành "Tài liệu HTML".Chọn tệp bạn đã lưu và nhấp vào "Mở".