Hướng dẫn taglist html - taglist html

ThẻMô tả chức năng

Xác định một đoạn chú thích

Xác định một đoạn chú thích

Xác định một đoạn chú thích

Xác định một đoạn chú thích

Xác định một đoạn chú thích

Xác định một đoạn chú thích

Xác định một đoạn chú thích

Xác định một đoạn chú thích

Xác định một đoạn chú thích

Xác định một đoạn chú thích

Xác định cho trình duyệt biết phiên bản HTML mà bạn đang sử dụng

Tạo một liên kết đến một tài liệu nào đó (khi người dùng bấm vào liên kết thì sẽ được chuyển đến tài liệu đó)
(chứa những phần tử sẽ được hiển thị lên màn hình trình duyệt)


Định nghĩa một từ viết tắt

Xác định thông tin liên hệ của tác giả (hoặc chủ sở hữu) trang web

Tạo một "trình phát nhạc" cho trang web

Xác định đoạn văn bản được in đậm

Xác định "đường dẫn cơ sở" trong trang web và kiểu mở liên kết mặc định
&

Điều hướng một đoạn văn bản được chỉ định

Xác định một đoạn văn bản có kích thước chữ to hơn văn bản bình thường

Xác định một "đoạn trích dẫn" từ một website khác

Xác định phần thân của tài liệu HTML(chứa những phần tử sẽ được hiển thị lên màn hình trình duyệt)

Chèn một ngắt xuống dòng

Tạo tiêu đề cho bảng

Xác định một đoạn văn bản mang ý nghĩa là các mã lệnh

Tạo một đường kẻ ngang lên văn bản

&

Tạo phần tử có dạng:

"chỉ hiển thị tiêu đề còn chi tiết bị ẩn, khi bấm vào tiêu đề thì chi tiết mới hiển thị"

Tạo một hộp thoại

Nhóm các phần tử lại với nhau để tiện cho việc định dạng cũng như thiết kế bố cục của trang web

Xác định một đoạn văn bản được định dạng kiểu chữ in nghiêng
(chứa các thẻ cung cấp thông tin cho trang web)

Dùng để nhúng một "tài liệu" nào đó vào trang web


Tạo một tiêu đề cho nội dung được đặt bên trong phần tử

Xác định một nội dung cần được tách biệt rõ ràng

Chèn một ngắt xuống dòng