Hướng dẫn trim all space php

How can I strip / remove all spaces of a string in PHP?

I have a string like $string = "this is my string";

The output should be "thisismystring"

How can I do that?

asked Jan 21, 2010 at 13:02

streetparadestreetparade

31k36 gold badges99 silver badges122 bronze badges

4

Do you just mean spaces or all whitespace?

For just spaces, use str_replace:

$string = str_replace(' ', '', $string);

For all whitespace (including tabs and line ends), use preg_replace:

$string = preg_replace('/\s+/', '', $string);

(From here).

PaulH

2,8021 gold badge14 silver badges30 bronze badges

answered Jan 21, 2010 at 13:04

Mark ByersMark Byers

778k181 gold badges1551 silver badges1440 bronze badges

11

If you want to remove all whitespace:

$str = preg_replace('/\s+/', '', $str);

See the 5th example on the preg_replace documentation. (Note I originally copied that here.)

Edit: commenters pointed out, and are correct, that str_replace is better than preg_replace if you really just want to remove the space character. The reason to use preg_replace would be to remove all whitespace (including tabs, etc.).

answered Jan 21, 2010 at 13:05

8

If you know the white space is only due to spaces, you can use:

$string = str_replace(' ','',$string); 

But if it could be due to space, tab...you can use:

$string = preg_replace('/\s+/','',$string);

answered Jan 21, 2010 at 13:05

codaddictcodaddict

434k80 gold badges487 silver badges524 bronze badges

1

str_replace will do the trick thusly

$new_str = str_replace(' ', '', $old_str);

answered Jan 21, 2010 at 13:05

David HeggieDavid Heggie

2,8481 gold badge24 silver badges21 bronze badges

1

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged php string spaces or ask your own question.

Để dễ dàng tiếp thu bài hướng dẫn này thì trước tiên bạn cần xem qua hàm ltrim() và rtrim()

- Hàm trim() được dùng để: "Xóa những ký tự có tên trong danh sách ký tự do bạn chỉ định ra khỏi vị trí đầu tiên và cuối cùng của chuỗi. Việc xóa ở vị trí đầu tiên (hoặc cuối cùng) sẽ kết thúc khi ký tự đầu tiên (hoặc cuối cùng) của chuỗi không nằm trong danh sách ký tự do bạn chỉ định".

- Lưu ý: Hàm này sẽ trả về một chuỗi mới chứ không làm thay đổi giá trị của chuỗi ban đầu.

1) Cú pháp

- Để sử dụng hàm trim() thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

trim(string, charlist)
Tham sốYêu cầuMô tả
string Bắt buộc - Chuỗi được dùng để xử lý
charlist Không bắt buộc

- Danh sách những ký tự mà bạn muốn xóa ra khỏi đầu & cuối chuỗi

- Lưu ý: Nếu bỏ qua tham số charlist, tất cả những ký tự bên dưới nếu chúng có tồn tại ở đầu hoặc cuối chuỗi thì chúng sẽ bị xóa.

  • \0 (NULL)
  • \t (tab)
  • \n (new line)
  • \x0B (vertical tab)
  • \r (carriage return)
  •     (white space)

- Trước khi đi vào tìm hiểu các ví dụ thì bạn cần phải biết rằng:

- Những ký tự \0 \t \n \x0B \r     sẽ không có hiển thị đặc biệt gì lên màn hình.

- Ví dụ, chúng ta có một đoạn mã như sau:

- Màn hình trình duyệt sẽ hiển thị là:

Tài liệu học HTML

- Tuy nhiên, khi bạn phải bấm vào Xem nguồn trang (view-source) thì mới thấy được sự khác biệt:

Tài liệu học HTML

2) Một số ví dụ

- Xóa tất cả những ký tự M ra khỏi vị trí đầu & cuối của chuỗi MMMTài liệu học HTMLMMMM


Xem ví dụ

- Xóa tất cả những ký tự M T L à ra khỏi vị trí đầu & cuối của chuỗi Tài liệu học HTML


Xem ví dụ