Hướng dẫn what does concatenate mean in php? - nối có nghĩa là gì trong php?

Có hai toán tử chuỗi. Đầu tiên là toán tử nối ('.'), Trả về sự kết hợp của các đối số bên phải và trái của nó. Thứ hai là toán tử gán kết hợp ('.='), điều này nối liền đối số ở phía bên phải vào đối số ở phía bên trái. Vui lòng đọc các nhà khai thác chuyển nhượng để biết thêm thông tin.string operators. The first is the concatenation operator ('.'), which returns the concatenation of its right and left arguments. The second is the concatenating assignment operator ('.='), which appends the argument on the right side to the argument on the left side. Please read Assignment Operators for more information.

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>

K.alex ¶

9 năm trước

As for me, curly braces serve good substitution for concatenation, and they are quicker to type and code looks cleaner. Remember to use double quotes (" ") as their content is parced by php, because in single quotes (' ') you'll get litaral name of variable provided:

$a

= '12345';// This works:
echo "qwe{$a}rty"; // qwe12345rty, using braces
echo "qwe" . $a . "rty"; // qwe12345rty, concatenation used

// Does not work:

echo 'qwe{$a}rty'; // qwe{$a}rty, single quotes are not parsed
echo "qwe$arty"; // qwe, because $a became $arty, which is undefined?>

Anders Dot Benke tại Telia Dot Com ¶

18 năm trước

A word of caution - the dot operator has the same precedence as + and -, which can yield unexpected results.

Example:

$var = 3;

echo "Result: " . $var + 3;
?>

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>
0

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>
1

$var = 3;

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>
3

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>
4

Stephen Clay ¶

16 năm trước

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>
5

hexidecimalgadget tại hotmail dot com ¶

13 năm trước

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>
6

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>
7

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>
4

Mariusads :: at :: helpia.com

14 năm trước

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>
9

As for me, curly braces serve good substitution for concatenation, and they are quicker to type and code looks cleaner. Remember to use double quotes (" ") as their content is parced by php, because in single quotes (' ') you'll get litaral name of variable provided:0

As for me, curly braces serve good substitution for concatenation, and they are quicker to type and code looks cleaner. Remember to use double quotes (" ") as their content is parced by php, because in single quotes (' ') you'll get litaral name of variable provided:1

As for me, curly braces serve good substitution for concatenation, and they are quicker to type and code looks cleaner. Remember to use double quotes (" ") as their content is parced by php, because in single quotes (' ') you'll get litaral name of variable provided:2

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>
4

Biziclop ¶

2 tháng trước đây

As for me, curly braces serve good substitution for concatenation, and they are quicker to type and code looks cleaner. Remember to use double quotes (" ") as their content is parced by php, because in single quotes (' ') you'll get litaral name of variable provided:4

As for me, curly braces serve good substitution for concatenation, and they are quicker to type and code looks cleaner. Remember to use double quotes (" ") as their content is parced by php, because in single quotes (' ') you'll get litaral name of variable provided:5

As for me, curly braces serve good substitution for concatenation, and they are quicker to type and code looks cleaner. Remember to use double quotes (" ") as their content is parced by php, because in single quotes (' ') you'll get litaral name of variable provided:6

$a "Hello ";
$b $a "World!"// now $b contains "Hello World!"$a "Hello ";
$a .= "World!";     // now $a contains "Hello World!"
?>
4

Concatenation và ví dụ là gì?

Kết hợp là một hoạt động kết hợp, do đó sự kết hợp của ba chuỗi trở lên, ví dụ ,, v.v., được xác định rõ.Sự kết hợp của hai hoặc nhiều số là số được hình thành bằng cách ghép các chữ số của chúng.Ví dụ, sự kết hợp của 1, 234 và 5678 là 12345678.an associative operation, so that the concatenation of three or more strings, for example , , etc., is well-defined. The concatenation of two or more numbers is the number formed by concatenating their numerals. For example, the concatenation of 1, 234, and 5678 is 12345678.

Làm thế nào bạn có thể kết hợp hai chuỗi trong PHP đưa ra một ví dụ?

Đầu tiên là toán tử nối ('.'), Trả về sự kết hợp của các đối số bên phải và trái của nó.Thứ hai là toán tử gán kết hợp ('. ='), Điều này nối liền đối số ở phía bên phải vào đối số ở phía bên trái.

Tại sao concatenation được sử dụng?

Sử dụng Concatenate, một trong các hàm văn bản, để tham gia hai hoặc nhiều chuỗi văn bản vào một chuỗi.to join two or more text strings into one string.

Sự khác biệt giữa chuỗi và nối là gì?

Bất cứ khi nào thay đổi thành chuỗi được thực hiện, một chuỗi hoàn toàn mới được tạo.Kết hợp là quá trình tham gia từ đầu đến cuối.Concatenation is the process of joining end-to-end.