i walked to burger king là gì - Nghĩa của từ i walked to burger king

i walked to burger king có nghĩa là

.

Thí dụ

Tôi đi bộ đến Burger King.Sau đó, tôi trở về nhà từ Burger King.Thường được sử dụng như một biện pháp phòng thủ trong tranh luận chính trị hoặc thảo luận.Lời bài hát thực sự là thay đổi cuộc sống.

i walked to burger king có nghĩa là

A meme Bài hát

Thí dụ

Tôi đi bộ đến Burger King.Sau đó, tôi trở về nhà từ Burger King.Thường được sử dụng như một biện pháp phòng thủ trong tranh luận chính trị hoặc thảo luận.Lời bài hát thực sự là thay đổi cuộc sống.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i walked to burger king là gì - Nghĩa của từ i walked to burger king