Javascript lấy số tháng từ chuỗi ngày

Nhận tên tháng trong javascript với một số ví dụ. Thông qua hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lấy tên tháng trong javascript, lấy tên tháng từ chuỗi ngày trong javascript, lấy tên tháng trước trong javascript, chuyển đổi số tháng thành tên tháng trong javascript và cách lấy tên tháng từ số trong javascript

Hướng dẫn này sẽ lấy một số ví dụ như javascript lấy tên tháng từ ngày, javascript lấy tháng từ chuỗi ngày, javascript lấy tên tháng tiếp theo, javascript lấy văn bản tháng từ ngày, javascript lấy tên tháng trước, chuyển đổi số tháng thành tên tháng bằng javascript

Cách lấy tên tháng từ Ngày trong JavaScript

 • 1. javascript lấy tên tháng hiện tại
 • 2. javascript lấy tháng từ chuỗi ngày
 • 3. javascript lấy tên tháng trước
 • 4. lấy tên tháng từ số trong javascript
 • 5. javascript lấy tên tháng tới

1. javascript lấy tên tháng hiện tại

Bây giờ bạn sẽ tạo một hàm javascript, được sử dụng để lấy tên tháng hiện tại trong một chuỗi

  function getCurrentMonthName(dt){
   monthNamelist = [ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ];
  return monthNamelist[dt.getMonth()];
  };

Bán tại. -

javascript get current date month name


  Kết quả của đoạn mã trên là

javascript lấy tên tháng ngày hiện tại

2. javascript lấy tháng từ chuỗi ngày

Tại đây, bạn sẽ tạo hàm, được sử dụng để trả về tên tháng từ chuỗi ngày đã cho trong javascript

  function getMonthNameDateString(dt){
   monthNamelist = [ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ];
  return monthNamelist[dt.getMonth()];
  };

Bán tại. -

javascript get month from specific date string


  Kết quả của đoạn mã trên là

javascript lấy tháng từ chuỗi ngày cụ thể

3. javascript lấy tên tháng trước

Tại đây bạn sẽ tạo một hàm dùng để lấy tên tháng trước

  function getPreviousMonthName(dt){
   monthNamelist = [ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ];
  return monthNamelist[dt.getMonth()-1];
  };

Bán tại. -

javascript get previous month name


  Kết quả của đoạn mã trên là

javascript lấy tên tháng trước

4. lấy tên tháng từ số trong javascript

Ở đây bạn sẽ tạo một hàm lấy tên tháng từ số trong javascript. Trong hàm này, bạn sẽ chuyển số tháng từ 0 đến 11 và hàm này chuyển đổi số tháng thành tên tháng bằng javascript

Lưu ý 0 là tháng 1, 1 là tháng 2, 2 là tháng ba, v.v.

  function getMonthNameNumber(number){
   monthNamelist = [ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ];
  return monthNamelist[number.getMonth()];
  };

Bán tại. -

get month name from number in javascript


  Kết quả của đoạn mã trên là

lấy tên tháng từ số trong javascript

5. javascript lấy tên tháng tới

Tại đây, bạn sẽ tạo một hàm được sử dụng để trả về tên tháng tiếp theo sử dụng ngày hiện tại

________số 8_______

Bán tại. -

javascript get next month name


  Kết quả của đoạn mã trên là

javascript lấy tên tháng tới

Nếu bạn muốn biết thêm về các phương thức ngày và giờ trong javascript, bạn có thể thích các phương thức ngày và giờ sau

Làm cách nào để lấy số tháng kể từ ngày trong JavaScript?

var date = new Date(); . var month = date. getMonth(); Phương thức getMonth() trả về tháng (từ 0 đến 11) cho ngày đã chỉ định, theo giờ địa phương.

Làm cách nào để lấy số tháng từ tên tháng trong JavaScript?

Chúng tôi nội suy tháng thành một chuỗi có thể được phân tích cú pháp bởi hàm tạo Date() để tạo một đối tượng Date mới. Sau đó, chúng tôi sử dụng phương thức getMonth() để lấy tháng của ngày . Phương thức getMonth() trả về chỉ số dựa trên 0 của tháng, tôi. e. , 0 cho tháng 1, 1 cho tháng 2, 2 cho tháng 3, v.v.

Làm cách nào để có được 3 chữ cái kể từ ngày trong JavaScript?

"MMM" hiển thị ba chữ cái đầu tiên của tháng , nếu bạn muốn tên đầy đủ, hãy sử dụng "MMMM" để thay thế.