Lấy n phần tử cuối cùng của từ điển python

Trong ví dụ này, tôi sẽ chỉ cho bạn python lấy n phần tử cuối cùng của danh sách. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn một ví dụ đơn giản về cách lấy n phần tử cuối cùng của danh sách trong python. hãy thảo luận về danh sách python lấy n phần tử cuối cùng. Ở đây bạn sẽ học cách lấy n phần tử cuối cùng của danh sách python

Chúng ta có thể sử dụng [-N. ] để lấy n phần tử cuối cùng của danh sách python. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ lấy biến myList với số lượng danh sách. Sau đó, chúng ta sẽ thêm n biến để lấy n số mục cuối cùng trong danh sách python. hãy xem các ví dụ

test_dict

The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
0
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
1
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
2
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
3
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
4
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
5
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
6
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
3
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
8
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
45
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : OrderedDict([('Geeks', 1), ('For', 2), ('is', 3)])
0
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
3
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : OrderedDict([('Geeks', 1), ('For', 2), ('is', 3)])
2
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
5
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : OrderedDict([('Geeks', 1), ('For', 2), ('is', 3)])
4
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
3
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : OrderedDict([('Geeks', 1), ('For', 2), ('is', 3)])
6
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
5
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : OrderedDict([('Geeks', 1), ('For', 2), ('is', 3)])
8
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
3# Python program to get N key:value pairs in given dictionary0
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
5# Python program to get N key:value pairs in given dictionary2
The original dictionary : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3, 'best': 4, 'for': 5, 'CS': 6}
Dictionary limited by K is : {'Geeks': 1, 'For': 2, 'is': 3}
3# Python program to get N key:value pairs in given dictionary4# Python program to get N key:value pairs in given dictionary5

test_list___=

The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
0
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
1
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
2
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
3
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
2
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
5
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
2
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
7
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
2
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
9
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
2
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
1
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
2
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
3_______22_______4

 

The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
5

The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
6_______22_______7
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
8
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
9
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [[2, 6, 7, 8, 10]]
0
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [[2, 6, 7, 8, 10]]
1

 

The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [[2, 6, 7, 8, 10]]
2

The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [[2, 6, 7, 8, 10]]
3=
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
3

 

# using list slicing

# Get last N elements from list

The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [[2, 6, 7, 8, 10]]
8= # Python3 code to demonstrate0# Python3 code to demonstrate1_______67_______2

 

# Python3 code to demonstrate3

The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
6_______22_______7# Python3 code to demonstrate6
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
9
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [[2, 6, 7, 8, 10]]
0
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
7=0
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
11
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
3
The original list : [4, 5, 2, 6, 7, 8, 10]
The last N elements of list are : [2, 6, 7, 8, 10]
13

Làm cách nào để lấy giá trị cuối cùng từ từ điển trong Python?

Chúng ta sẽ lấy giá trị cuối cùng từ từ điển python sử dụng các hàm keys() và values() .

Làm cách nào tôi có thể trích xuất tất cả các giá trị từ một từ điển trong Python?

Phương pháp #1. Sử dụng vòng lặp + phím() . Đây có thể là một trong những phương pháp để thực hiện nhiệm vụ này.