Nghệ nhân php ui vue --auth laravel 9

Nhiều ứng dụng web cung cấp cách để người dùng của họ xác thực với ứng dụng và "đăng nhập" theo mặc định. Laravel cũng cung cấp một hệ thống xác thực được xác định trước với rất nhiều tính năng. Laravel cung cấp một hệ thống đăng nhập bootstrap đơn giản có tên là Bree, auth với Reac hoặc vue và cả auth phức tạp hơn như jetstream chẳng hạn.  

Bạn biết rằng việc tạo xác thực quan trọng hơn. Việc tạo tính năng này trong các ứng dụng web có thể phức tạp và tiềm ẩn rủi ro. Vì lý do này, laravel cung cấp hệ thống xác thực mặc định. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chúng ta có thể tạo hệ thống xác thực này trong ứng dụng Laravel 9

Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về giàn giáo xác thực laravel 9 thì tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản với giải pháp. Thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây về cách tạo xác thực trong laravel 9

Cài đặt Laravel 9

Trong bước đầu tiên này, trước tiên chúng ta sẽ tải xuống một dự án Laravel mới của phiên bản 9 và chúng ta sẽ thấy tất cả các hệ thống xác thực trong Laravel 9. Vì vậy, hãy chạy lệnh bên dưới để cài đặt ứng dụng Laravel 9 mới

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel auth

Bước 2. Cài đặt giao diện người dùng Laravel

Bây giờ, trong bước này, chúng ta cần cài đặt laravel ui để tạo lệnh giàn giáo xác thực để tạo thông tin đăng nhập, đăng ký và bảng điều khiển

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Laravel 9 Cài đặt Vue JS Ví dụ. Hướng dẫn này sẽ bao gồm cách bạn có thể cài đặt Vue trong laravel 9 với ví dụ

Vue. js là một khung JavaScript giao diện người dùng mô hình–view–view mã nguồn mở để xây dựng giao diện người dùng và các ứng dụng một trang. Nó được tạo ra bởi Evan You và được duy trì bởi anh ấy và các thành viên cốt lõi còn lại của nhóm

Trong ví dụ này, bạn sẽ học laravel 9 auth giàn giáo bằng cách sử dụng Vue js laravel ui. chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra các ví dụ về cách cài đặt Vue js trong laravel 9. đây là một ví dụ đơn giản về cài đặt Vue js trong laravel 9. nếu bạn muốn xem một ví dụ về laravel 9, hãy cài đặt Vue js thì bạn đang ở đúng nơi. Vì vậy, hãy làm theo một vài bước để tạo một ví dụ về laravel 9 bằng cách sử dụng ví dụ Vue js

Nếu bạn là người mới bắt đầu với laravel 9 thì tôi chắc chắn rằng tôi có thể giúp bạn cài đặt vue trong laravel 9. đó là một cách rất đơn giản để cài đặt bằng gói trình soạn thảo laravel ui

Sau khi cài đặt thành công gói trên, chúng tôi đã sẵn sàng cài đặt vue với ứng dụng của mình

Tải xuống Laravel

Hãy để chúng tôi bắt đầu hướng dẫn bằng cách cài đặt một ứng dụng laravel mới. nếu bạn đã tạo project rồi thì bỏ qua bước sau

composer create-project laravel/laravel example-app

Cài đặt giao diện người dùng Laravel

Hãy chạy lệnh dưới đây để cài đặt gói UI laravel bằng lệnh dưới đây

composer require laravel/ui

Tiếp theo, bạn phải cài đặt lệnh gói giao diện người dùng laravel để tạo giàn giáo xác thực bằng bootstrap 5. vì vậy hãy chạy lệnh dưới đây

php artisan ui vue

OR

php artisan ui vue --auth

Bây giờ hãy chạy lệnh dưới đây để cài đặt npm

npm install && npm run dev

Nó sẽ tạo các tệp tối thiểu CSS và js

Lệnh di chuyển chạy tiếp theo

php artisan migrate

Chạy ứng dụng Laravel

Tất cả các bước đã được thực hiện, bây giờ bạn phải nhập lệnh đã cho và nhấn enter để chạy ứng dụng laravel

Chúng ta sẽ nói về laravel 9 instal vue trong hướng dẫn này. Hãy nói về giàn giáo cho laravel 9 vue auth. Với sự trợ giúp của ví dụ này, bạn có thể cài đặt Vue JS trong Laravel 9. Giàn giáo để xác thực trong Laravel 9 có thể được hiểu bằng cách sử dụng vue. Vì vậy, hãy tạo một ví dụ về cách sử dụng vue trong Laravel 9 bằng cách làm theo một số bước sau

Mô-đun giao diện người dùng Laravel Giver giúp thực hiện bước giàn giáo xác thực đơn giản. Sử dụng bootstrap, Reac và vue, Laravel UI cung cấp các khả năng xác thực cơ bản bao gồm đăng nhập, đăng ký, đặt lại mật khẩu, xác minh email và xác nhận mật khẩu

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ cung cấp cho bạn các bước đơn giản về cách cài đặt vue js và cách tạo giàn giáo xác thực bằng Vue trong phiên bản laravel 9

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu

Cài đặt ứng dụng Laravel

Đây là tùy chọn;

composer create-project laravel/laravel example-app

Cài đặt giao diện người dùng Laravel

Hãy thực hiện lệnh sau để cài đặt Laravel UI package

composer require laravel/ui

Sau đó, lệnh gói laravel ui phải được cài đặt để sử dụng vue để tạo giàn giáo xác thực. Hãy thực hiện lệnh dưới đây

________số 8_______

Bây giờ hãy chạy lệnh dưới đây để cài đặt npm

npm install && npm run dev

Nó sẽ tạo các tệp tối thiểu CSS và js

Lệnh di chuyển chạy tiếp theo

php artisan migrate

Chạy ứng dụng Laravel

Sau khi hoàn thành tất cả các bước cần thiết, bây giờ bạn phải thực hiện lệnh hiển thị bên dưới và nhấn Enter để khởi chạy ứng dụng Laravel

Làm cách nào để sử dụng auth trong Laravel 9?

Ví dụ đăng ký và đăng nhập xác thực tùy chỉnh Laravel 9 .
Bước 1. Tạo ứng dụng Laravel
Bước 2. Kết nối với cơ sở dữ liệu
Bước 3. Thiết lập bộ điều khiển xác thực
Bước 4. Tạo các tuyến xác thực
Bước 5. Tạo tập tin Auth Blade View
Bước 6. Chạy máy chủ phát triển Laravel

UI Vue thủ công php là gì

php artisan ui vue --auth. Lệnh này nên được sử dụng trên các ứng dụng mới và sẽ cài đặt chế độ xem bố cục, chế độ xem đăng ký và đăng nhập, cũng như các tuyến cho tất cả các điểm cuối xác thực . Một HomeController cũng sẽ được tạo để xử lý các yêu cầu sau đăng nhập vào bảng điều khiển của ứng dụng của bạn.

Làm cách nào để sử dụng vue trong Laravel 9?

Bước 1. Cài đặt dự án Laravel. .
Bước 2. Cài đặt Vue 3. .
Bước 3. Cập nhật hỗn hợp Laravel. .
Bước 4. Tạo thành phần Vue 3. .
Bước 5. Nhập Vue vào ứng dụng. tập tin js. .
Bước 6. Thêm thành phần Vue 3 vào Laravel Blade File. .
Bước 7. Chạy lệnh phát triển để biên dịch nội dung Javascript

Làm cách nào để cài đặt giao diện người dùng Laravel trong Laravel 9?

Vì vậy, hãy làm theo các bước dưới đây. .
Cài đặt Laravel 9. Trước hết, chúng ta cần có một ứng dụng phiên bản Laravel 9 mới bằng cách sử dụng lệnh dưới đây, vì vậy hãy mở dấu nhắc lệnh terminal OR của bạn và chạy lệnh dưới đây. nhà soạn nhạc tạo dự án laravel/ứng dụng ví dụ về laravel. Cài đặt giao diện người dùng Laravel. .
Trang đăng nhập
Trang đăng ký
Trang tổng quan