Những bài tập tiếng anh lớp 4

Tiếng Anh là một trong những môn học gây khó khăn cho nhiều bạn. Do đó việc làm bài tập Tiếng Anh lớp 4 nâng cao sẽ ít bạn nghĩ đến. Tuy nhiên, việc đạt điểm 10 môn Tiếng Anh tiểu học không phải là quá khó. Chúng tôi có một vài bí quyết như sau.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

Những bài tập tiếng anh lớp 4

Đầu tiên, các bạn cần nắm vững toàn bộ từ vựng cũng như ngữ pháp cơ bản. Đây là điều tối thiểu cần phải nắm được. Bởi chắc chắn một điều, những kiến thức này sẽ nằm trong đề thi học kì 1, học kì 2 Tiếng Anh 4.

Điều thứ hai cần phải ghi nhớ là lựa chọn phương pháp học Tiếng Anh 4 phù hợp. Ví dụ có nhiều bạn hợp với phương pháp tư duy logic. Tức là làm flashcard, sơ đồ tư duy. Tuy nhiên lại có bạn hợp với cách học thuộc từng câu chữ.

Những bài tập tiếng anh lớp 4
Những bài tập tiếng anh lớp 4
Những bài tập tiếng anh lớp 4

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh 4 nâng cao

Sau khi đã làm tốt phần kiến thức cơ bản, các bạn nên học thêm bài tập Tiếng Anh 4 nâng cao. Nó sẽ giúp các bạn mở rộng kiến thức Tiếng Anh cũng như làm nền tảng vững chắc cho các lớp sau này.

Bài tập Tiếng Anh 4 nâng cao của chúng tôi dưới đây gồm có 2 phần: phần bài tập và phần đáp án. Do đó, các bạn rất dễ dàng so sánh đối chiếu kết quả bài làm. Nó sẽ rất tốt để các bạn ôn tập lại những kiến thức còn bị hổng bị thiếu.

Đây là tài liệu hỗ trợ rất tốt cho các bạn đang ôn thi cho đề học sinh giỏi Tiếng Anh 4, thi Toán Tiếng Anh. Do đó, các bạn có thể tận dụng để coi như một bài kiểm tra nâng cao của mình. Chắc chắn nó sẽ hữu ích để đưa ra biện pháp ôn tập phù hợp.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Bài tập tiếng Anh lớp 4 có chứa đáp án cho các bé luyện tập tất cả các dạng câu từ và ngữ pháp tiếng Anh lớp 4.

Một số dạng bài tập tiếng Anh lớp 4

Answer the questions

Exercise 1:

This is my father. His name is Thanh. Hi is a factory worker. He gets up early, at 5.30 in the morning. He goes to work at 6 o’clock. He works in the factory from 7.30 a.m. to 4.30 p.m. He arrives home at 6 o’clock. In the evening, he watches TV and he goes to bed at 11.00.

 1. What is his name?
 2. What is his job?
 3. What time does he go to work?
 4. Does he arrive home at 4.30 p.m.?
 5. What time does he go to bed?

Exercise 2

My name is Peter. I am from America. I like beef very much. It is my favourite food but my sister Mary does not like beef. She likes fish. It is her favourite food. I like apple juice. Mary likes apple juice, too. It is our favourite drink.

 1. What is his name?
 2. Where is he from?
 3. What is his favourite food?
 4. Does his sister like beef?
 5. What is their favourite drink?

Exercise 3: Complete the sentences.

ch      br      a        ty      ge

 1. It is five thir_ _.
 2. I have _ _eakfast at six fifteen.
 3. She has lun_ _ at eleven o’clock.
 4. I like chicken. It is my f_avourite food.
 5. I’d like oran_ _ juice.

Exercise 4

Li Li and her friends are at the circus now. They like the animals very much. Li Li likes monkeys because they can swing. Alan likes tigers because they can jump. Peter likes bears because they can climb. Nam likes elephants because they can dance.

 1. Where are Li Li and her friends?
 2. Why does Li Li like monkeys?
 3. Does Alan like bears?
 4. Why does Peter like bears?
 5. What animals does Nam like?

Exercise 5

Li Li is in a clothing store now. She likes a red blouse and a pair of white shorts. She likes them because they are beautiful and cheap. The red blouse is 25,000 dong. The white shorts are 30,000 dong.

 1. Where is Li Li now?
 2. What does she like?
 3. Why does she like the red blouse and the white shorts?
 4. How much is the red blouse?
 5. How much are the white shorts?

Exercise 6

dr      i         mon   st       bl

 1. I like t_gers.
 2. Alan likes _ _ _ keys.
 3. Let’s go to the po_ _ office.
 4. How much is the black _ _ess?
 5. She likes that _ _ue blouse.

Exercise 9

Write the questions.

 1. A: __________________________________________________?

B: Because elephants can dance.

 1. A: __________________________________________________?

B: They’re brown.

 1. A:___________________________________________________?

B: They’re fifty thousand dong.

 1. A:__________________________________________________?

B: It’s seven o’clock.

 1. A:__________________________________________________?

B: I want to go to the supermarket.

Exercise 10: Reorder the words to make sentences.

 1. Peter / is / name / my / .

……………………………………………………………………………………………..

 1. you / to / nice / meet / .

……………………………………………………………………………………………..

 1. from / where / you / are / ?

……………………………………………………………………………………………..

 1. Singapore / am / from / I / .

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 1. you / old / how / are / ?

……………………………………………………………………………………………..

 1. is / your / birthday / when / ?

……………………………………………………………………………………………..

 1. where / from / you / are / ?

……………………………………………………………………………………………..

 1. name / is / your / what / ?

……………………………………………………………………………………………..

 1. what / job / her / is / ?

……………………………………………………………………………………………..

 1. an / would / like / you / apple / ?

……………………………………………………………………………………………..

 1. would / what / like / you / ?

……………………………………………………………………………………………..

 1. would / banana / a / I / like / .

……………………………………………………………………………………………..

 1. ice / this / cream / for / is / you / .

……………………………………………………………………………………………..

 1. are / erasers / my / these / .

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 1. pens / some / are / the / there / in / box / .

……………………………………………………………………………………………..

 1. your / those / are / rulers / .

……………………………………………………………………………………………..

 1. you / have / Music / do / today / ?

……………………………………………………………………………………………..

 1. English / have / today / we / .

……………………………………………………………………………………………..

Dạng bài chọn đáp án trong bài tập tiếng Anh lớp 4

 1. She________ to school at 7.00.

2.He’s ________ engineer.

 1. I like milk. It’s my favourite _______
A. food B. drink C. fruit
 1. ________ do you like bears ?
 1. I want some books . Let’s go to the________.
A. bookshop B. food stall C. zoo
 1. Do you like that dress ? ________
A. Yes, he does B. Yes, I do C. Yes, she does
 1. What colour are they ? ________.
A. They’re big B. They’re nice C. They’re blue
 1. She likes Maths. It’s _______ favourite subject.
 1. How________ is the red blue ?
A. many B. much C. colour
 1. I’m ________ . I’d like a humberger.
A. hungry B. thirsty C. thirty

Dạng bài nối

A B Your answer
1. What do you have breakfast? A. Yes, I’d like a bread.
2. Would you like some milk? B. Let’s go to the bookshop.
3. What time is it now ? C. I have breakfast at 6.30.
4. Are you hungry ? D. No, thanks.
5. I want some books E. It’s nine o’clock.

Dạng điền chữ:

 1. What   _ _ _  _  do  you  have  lunch ? At  11.00
 2. What’s  her  _ _ _ ?  She’s  a  teacher.
 3. I  wants  some  stamps.  _ _ _’s  go  to  the  post office.
 4. I   _ _ _ _  chicken. It’s my favorite food.
 5. What  time  is  _ _ ?
 6. Mineral  water  is  my  favourite   _ _ _ _.
 7. Where  are  you  _ _ _ _ ?
 8. These  _ _ _  notebooks.
 9. I   _ _ _    up   at   6.00 am.
 10. _ _ _ _  are   you  from?
 11. I   like   meat.  It’s  _ _   favourite  food.
 12. I  wants  some  books. _ _ _’s   go  to  the  bookshop.
 13.   What’s   his  _ _ _ ?  He’s   a  worker.
 14. Orange  juice  is  _ _  favourite  drink.
 15. What  _ _ _ _  is  it ?  It’s  8.00 o’clock.

Trắc nghiệm

1 . Do  you  like  Maths ?  Yes,  I …. like.

A. am.                        C . do                         D . is

2. I get …….  at   6.30

A. go                          B. up                          C . on                         D . to

3. What do you  do ………… English  lessons ?

A. in                           B. on                          C. at                           D . during

4 . I  like  meat. It’s  my  favourite …………

A. drink                      B.   milk                     C .  food                     D . juice

5. I’m ………..  I’d  like  some  rice.

A. hungry                   B. thirsty                    C . angry                    D . hurry

6 . What   do   you   do …………… Maths  lessons  ?

A. in.                          B. on.                       C . during                 D . at

7. I like   bread.  It’s   my   favourite  …………..

A. drink                    B. food                    C . milk                    D . juice

8. Do you like English ? Yes,  I  ………..

A. am                       B. do                       C. does                      D . is

Những bài tập tiếng anh lớp 4

9. I’m ………..  I’d  like  some  water.

A. hungry                 B.   angry                C .  hungry                D . thirsty

10. I go  to  school …….  6.45 am.

A. in                          B. at                        C . on                         D .to

11 . I    go  to  school …….   6.30 am

A. on.                        B. to.                       C . by.                        D . at

12. What do you  do ………. Art  lessons ?

A. in                          B. during                         C . on                         D . at

13. I’m ………. I’d like some  noodles.

A. hungry                  B. thirsty                         C. hurry                     D . angry

14 . …………  much   is   it ?   It’s   20,000 dong.

A. who                       B.   what                          C .  how                     D . when

15. I like  beef . It’s   my  favourite …..

A. drink                      B. food                            C . juice                     D . milk

16 . Do  you  like  Maths ?  Yes,  I ……..

A. like.                       B. am.                              C . do                         D . is

17. I get …….  at   6.30

A. go                          B. up                          C . on                         D . to

18. What do you  do ………… English  lessons ?

A. in                           B. on                          C. at                           D . during

19 . I  like  meat. It’s  my  favourite …………

A. drink                      B.   milk                     C .  food                     D . juice

20. I’m ………..  I’d  like  some  rice.

A. hungry                  B. thirsty                    C . angry                    D . hurry

Dạng đặt câu hỏi: Viết câu hỏi ở dòng bên dưới

1.I get up at 6 o’clock

=>………………………………………………………………………………….

 1. I like bears because they can climb

=>…………………………………………………………………………………..

=>………………………………………………………………………………….

=>………………………………………………………………………………….

Dạng trả lời

1.What time do you get up?

…………………………………………………………………………………….

2. What is your favorite food?

…………………………………………………………………………………….

3. Do you like chicken?

…………………………………………………………………………………….

4. Why do you want to go to the food stall?

…………………………………………………………………………………………………….

Đáp án chi tiết bài tập tiếng Anh lớp 4

Exercise 1: 1. His name is Thanh 2. He is a factory worker 3. He goes to work from 7.30 am to 4.30 pm 4. No, he doesn’t. He arrives home at 6 o’clock 5. He goes to bed at 11.00 pm Exercise 2: 1. His name is Peter 2. He comes from America 3. His favorite food is beef 4. No, she doesn’t. Her favorite food is fish 5. Their favorite drink is apple juice Exercise 3: 1. It is five thirty 2. I have breakfast at six fifteen 3. She has luch at elevent o’clock 4. I like children. It is my favorite food 5. I’d like orange juice Excercise 4: 1. They are at the circus now 2. Li Li likes monkeys because they can swim 3. No, he doesn’s. He likes tigers 4. Peter likes beer because they can climb 5. Nam likes elephants Exercise 5: 1. Li Li is in a clothing store now 2. She likes a red blouse and a pair of white shorts 3. Because they are beautiful and cheap 4. It is 25,000 dong 5. It is 30,000 dong Exercise 6: 1. I like tigers 2. Alan likes monkeys 3. Let’s go to the post office 4. How much is the black dress? 5. She likes that blue blouse Exercise 9: 1. Why do you like elephants? 2. What colour are they? 3. How much do they cost? 4. What time is it? 5. Where do you want to go? Excercise 10: 1. My name is Peter 2. Nice to meet you 3. Where are you from? 4. I am from Singapore 5. How are you? 6. How old are you? 7. When is your birthday? 8. Where are you from? 9. What is your name? 10. What is her job? 11. Would you like an apple? 12. What would you like? 13. I would like a banana 14. This ice cream is for you 15. These are my erasers 16. What are those? 17. There are some pens in the box 18. Those are your rulers 19. Do you have Music today? 20. We have English today Exercise 11: 1. B     2. C     3. B     4. C     5. A     6. B     7.C     8. C     9. B     10. A

Dạng bài nối

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Những bài tập tiếng anh lớp 4