Php _cookie không hoạt động

Ví dụ sau đây tạo ra một cookie có tên "Người dùng" với giá trị "John Doe". Cookie sẽ hết hạn sau 30 ngày (86400 * 30). "/" Có nghĩa là cookie có sẵn trong toàn bộ trang web (nếu không, chọn thư mục bạn thích)

Sau đó, chúng tôi lấy giá trị của cookie "người dùng" (sử dụng biến toàn cầu $ _cookie). Chúng tôi cũng sử dụng hàm isset() để tìm hiểu xem cookie đã được đặt chưa

Cookie cung cấp cho ứng dụng web một phương thức lưu trữ thông tin trên trình duyệt của người dùng và truy xuất khi người dùng gửi yêu cầu xem trang

Nội dung chính Hiển thị

 • COOKIE THIẾT LẬP
 • COOKIE LẤY GIÁ TRỊ
 • BÁNH XÓA
 • Thiết lập, lưu Cookie
 • Truy cập - read - Cookie
 • Xóa cookie
 • Kí ức về Session
 • Chạy phiên - Lưu trữ và lấy thông tin
 • Hủy phiên

 • Cookie được lưu trữ theo cặp thông tin key/value
 • Cookie được lưu trong trình duyệt của người dùng và có thể truy xuất từ ​​máy chủ khi người dùng truy cập trang
 • Thời gian sống của máy chủ được quy định tối đa ba năm
 • Cookie có tầm ảnh hưởng đến các vùng trên máy chủ cho chúng ta quy định

Use setcookie() function to setting cookie

setcookie($name, $value, $expire, $path, $domain)

in which

 • tên $. tên cookie
 • giá trị $. Cookie value (default Chuổi)
 • $hết hạn. Thời gian sống của cookie, nếu được thiết lập là 0 thì sau khi tắt trình duyệt cookie sẽ tự mất. Thời gian sosongs tối đa 3 năm
 • $path. Đường dẫn trên máy chủ mà cookie có hiệu lực. Nếu thiết lập là / thì cookie có hiệu lực với tất cả các tệp trên máy chủ
 • miền $. Tên miền cookie có hiệu lực

Ví dụ. Thiết lập trạng thái lưu đăng nhập

Shortcut more

 • Biến toàn cục $_COOKIE là nơi lưu thông tin của COOKIE
 • based on the cookie name to access and get value

BÁNH XÓA

 • Để xóa cookie ta cập nhật thời gian sống bằng một khoảng thời gian trong quá khứ
 • Khi cookie bị xóa thông tin cookie đã bị loại bỏ khỏi trình duyệt và biến hệ thống $_COOKIE

GHI NHỚ

 • Cookie lưu thông tin lên trình duyệt người dùng và có thể lấy giá trị tại máy chủ
 • Cookie có thời gian sống lâu nhất
 • Sử dụng $_COOKIE để truy xuất cookie giá trị cập nhật
 • Để xóa cookie chúng ta thiết lập thời gian sống cho khoảng thời gian trong quá khứ

FILE FILE

Build function memory memory password in login application (remember_me)

liên kết url

http. //hocweb123. com/huong-dan-lam-viec-voi-cookie-trong-php. html

 • Cookie Concept
 • Lưu Cookie
 • Đọc Cookie
 • Cookie PHP
 • Khái niệm về Session PHP
 • Use Session
 • Hủy phiên

Cookie là khóa tin nhỏ được lưu tại máy người dùng (cụ thể là tại Trình duyệt, trình duyệt), Cookie sử dụng với mục đích để theo dõi, lưu lại hoạt động truy cập. Ví dụ: nhớ tên người dùng truy cập vào trang web có thể hoạt động qua các bước như sau

 • Máy chủ gửi cookie cho trình duyệt (ví dụ tên người dùng. tên tài khoản)
 • Trình duyệt lưu lại thông tin này (cookie)
 • Sau khi truy cập URL cùng miền (tên miền), trình duyệt sẽ gửi ngược các Cookie này lên Máy chủ và Máy chủ sẽ nhận được Cookie đã nhận, từ đó xác nhận thông tin xác thực (như tên người dùng)

Nên nhớ Cookie được lưu lại trên Browser, sau đó mỗi lần gửi yêu cầu đến Server nó sẽ tự động gửi thông tin này đến Server

Từ PHP có thể thiết lập Cookie bằng hàm

3 (nhớ phải gọi trước các dòng mã xuất html)

setcookie($name, $value, $expire = 0, $path="", $domain = "", $security = false, $httponly = false);
 • 4 là tên cookie, tên này được sử dụng để truy cập vào biến
  5 để lấy thông tin
 • 6 value gán cho cookie
 • 7 Thời điểm hết hạn (hữu) của cookie, định dạng thời gian Unix timestamp, có thể sử dụng hàm
  8 để lấy Unix timestamp. Sau thời điểm này, cookie đã bị hủy lưu tại trình duyệt. If setting is
  9, cookie bị hủy khi đóng trình duyệt
 • 0 đường dẫn mà cookie có hiệu lực. Sử dụng
  1 để biết cookie có hiệu lực ở miền cấp độ - mọi URL thuộc miền, nếu thiết lập là
  2 thì Cookie chỉ có hiệu lực với các URL có định dạng
  2 và các phần tử của nó như
  4. If to default value "" thì có hiệu lực theo đường dẫn hiện tại
 • 5 tên miền
 • 6 = true nếu sử dụng HTTPS để truyền dữ liệu (default false)
 • 7 default is false, if true, only allow cookie with HTTP HTTP

Ví dụ

8

2

Đoạn mã trên thiết lập lưu Cookie với tên

4, giá trị là
0, hết hạn sau 10 phút (tức 600 giây)

You can run the command

5

Sau đó truy cập địa chỉ

1 để kiểm tra, ví dụ như sử dụng Chrome

Php _cookie không hoạt động

Khi truy cập, phần tiêu đề trả về có thông tin về thiết lập Cookie, đảo ngược nếu đã có Cookie khi trình duyệt gửi yêu cầu - nó thiết lập giá trị cookie vào phần tiêu đề của yêu cầu

Hoặc sử dụng lệnh curl để xem tiêu đề trả về

You use

5 variable is a array to access cookie information do trình duyệt gửi lên. Giống như
3, bạn nên sử dụng
4 để kiểm tra sự tồn tại của COOKIE

5

1

Để yêu cầu duyệt trình duyệt xóa cookie, bạn sử dụng setcookie hàm chính với thủ thuật đặt thời hạn đã hết. Ví dụ

2

Kí ức về Session

Để trao đổi dữ liệu từ trang này qua trang khác (giữa 2 yêu cầu) thì làm như thế nào? . PHP có cơ chế để làm công việc này mà chính là

6

Phiên là thông tin về phiên làm việc cho từng khách truy cập, trong PHP nó tạo một tệp trong thư mục tạm thời (thư mục này được cài đặt ở

7) để lưu thông tin này, thông tin này được sử dụng chung cho tất cả các trang . Mỗi khách truy cập, dựa trên thông tin trình duyệt gửi lên nó để tạo (hoặc phục hồi) một Phiên riêng cho khách đó

Công việc của phiên có thể tắt như sau

 • Khi khách truy cập lần đầu tiên, PHP tự động tạo ra một định danh duy nhất cho khách đó, định danh này là một chuỗi ngẫu nhiên - duy nhất. Nó là tham số để xác định phiên dữ liệu tên tệp
 • Một cookie nhỏ gọi là PHPSESSID (là ánh xạ đến định danh ở trên) sẽ được gửi đến trình duyệt và trình duyệt lưu giữ PHPSESSID này, để sau đó mỗi lần trình duyệt truy cập nó gửi lại PHPSESSID cho PHP
 • PHP based on PHPSESSID send to to restore - lấy lại dữ liệu từ tệp là thông tin của SESSION
 • Phiên bị hủy - mất khi trình duyệt bị đóng lại, thông thường PHP cũng có tham số ấn định thời gian tồn tại của SESSION, ví dụ như 30 phút

Như vậy

6 là cơ chế lưu trữ và phục hồi thông tin cho phiên làm việc (truy cập) của khách hàng, nhằm mục đích trao đổi thông tin khi duyệt từ trang này sang trang khác. Để phiên hoạt động thì còn liên quan đến hỗ trợ
9 từ trình duyệt. Ví dụ: trong Chrome bạn chặn Cookie từ facebook, thì bạn không thể đăng nhập được facebook

Chạy phiên - Lưu trữ và lấy thông tin

Phiên trong PHP bắt đầu hoạt động sau khi bạn gọi hàm

0, hàm này sẽ phục hồi dữ liệu SESSION nếu đã có, nếu chưa nó sẽ tạo ra SESSION mới cho bạn. Để sử dụng được giới thiệu, nên gọi chức năng này ngay khi bắt đầu Trang. Một cách khác mà không cần quan tâm đến cuộc gọi
0 đó là thiết lập cho PHP tự động chạy hàm này bằng cách
2 trong
3

Khi phiên hệ thống trong PHP được chạy, mặc định nó sẽ gửi về trình duyệt một Cookie với tiền tố

4, tất nhiên có thể thay đổi tiền tố này trong php. ban đầu

Ví dụ trang chạy thử Session

5

0

Kiểm tra bạn thấy có Cookie đang gửi về, cookie này được sử dụng để phục hồi phiên dữ liệu

Biến toàn cục

6 kiểu mảng là nơi PHIÊN lưu trữ thông tin - cũng chính là dữ liệu phục hồi giữa các trang, bạn truy cập biến này trong suốt vòng đời của phiên để lấy, lưu trữ thông tin. Bạn cũng nên sử dụng hàm
4 để kiểm tra bất kỳ biến phiên nào đã có hoặc chưa. Ví dụ sau sử dụng SESSION để đếm số lần khách truy cập vào trang web

Ví dụ về lượt truy cập trang của một khách hàng

8

1
2

Trong đoạn mã trên có sử dụng

9 để kiểm tra xem Phiên có tồn tại hay không, nếu có rồi bạn gọi
0 có thể PHP sẽ cảnh báo lỗi Cảnh báo

Khi Session chạy thì dữ liệu trả về cho trình duyệt nó gửi kèm theo một cái hộp nhỏ ở phần Header, dữ liệu này là Cookie liên quan đến ID của Session, để yêu cầu trình duyệt lưu trữ, yêu cầu tiếp theo nó sẽ gửi dữ liệu

Hủy phiên

You can cancel a variable, value. đã lưu vào Session

 • Để hủy một biến bất kỳ đã lưu trữ trong Phiên, hãy sử dụng lệnh unset ví dụ
  setcookie($name, $value, $expire = 0, $path="", $domain = "", $security = false, $httponly = false);
  
  1
 • Để hủy toàn bộ phiên, sử dụng lệnh
  setcookie($name, $value, $expire = 0, $path="", $domain = "", $security = false, $httponly = false);
  
  2

Từ giữ Cookie và Phiên là cơ sở để xây dựng các hệ thống như cho phép người dùng đăng nhập vào trang web, xây dựng ứng dụng thùng rác đặt hàng