religious freaks là gì - Nghĩa của từ religious freaks

religious freaks có nghĩa là

Khi một người hoặc những người có quan điểm tôn giáo bắt đầu trong một bằng lời nói hoặc tirade của lạm dụng ở một cá nhân hoặc một nhóm người vì sự khác biệt về niềm tin.

Thí dụ

"Bunch của những kẻ lập dị tôn giáo đã đến gặp tôi và hỏi tôi rằng tôi có tin vào Chúa Giêsu sau đó phát điên khi tôi nói không" "Ah bạn nên thấy những kẻ lập dị tôn giáo này xuất hiện khi bạn yêu cầu họ giải thích sự tiến hóa"