Tính chiều dài hình chữ nhật biết chiều rộng la 36m và chu vi hình chữ nhật đó là 2hm

Một hình chữ nhật có chu vi 84cm, chiều dài hơn chiều rộng 6cm. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó