Trong các con đường hình thành loài thì con đường nào diễn ra nhanh nhất

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Câu hỏi:Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất

A.Cách li địa lí

B.Cách li sinh thái

C.Cách li tập tính

D.Lai xa và đa bội hoá

Lời giải:

Đáp án đúng:D.Lai xa và đa bội hoá

Giải thích:

Lai xa và đa bội hoá hình thành loài cách nhanh nhất.

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu về các phương thức hình thành loài nhé.

1. Hình thành loài cùng khu vực địa lí

a.Hình thành loài bằng cách li tập tính và cách li sinh thái

* Hình thành loài bằng cách li tập tính

- Các cá thể của 1 quần thể do đột biến có được kiểu gen nhất định làm thay đổi một số đặc điểm liên quan tới tập tính giao phối thì những cá thể đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li với quần thể gốc. Lâu dần, sự khác biệt về vốn gen do giao phối không ngẫu nhiên cũng như các nhân tố tiến hóa khác cùng phối hợp tác động có thể sẽ dẫn đến sự cách li sinh sản và hình thành nên loài mới.

Ví dụ: quá trình hình thành loài cá

* Hình thành loài bằng cách li sinh thái

-Hai quần thể của cùng một loài sống trong 1 khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.

- Hình thành loài bằng cách lí sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển.

+ Ví dụ sự hình thành loài mới bằng con đường sinh thái của các quần thể thực vật sống ở sông Vônga

b.Hình thành loài nhờ cơ chế tự đa bội

- Hiện tượng tự đa bội có thể nhanh chóng hình thành loài mới từ 1 loài ban đầu mà không cần cách li địa lí. Tự đa bội thường xảy ra ở thực vật: trong giảm phân vì 1 lí do nào đó các cặp NST không phân li tạo thành giao tử 2n.

- Ví dụ: chuối nhà 3n được hình thành từ chuối rừng 2n theo con đường tự đa bội.

+Bước 1: Giao tử 2n x giao tử 2n→hợp tử 4nàcây 4n

+Bước 2: Cây 4n tự thụ phấn→loài mới. (loài tứ bội 4n)

+Kiểm tra: Cây 4n x cây 2n→cây 3n (bất thụ).

+Theo tiêu chuẩn cách li sinh sản, quần thể 4n cách li sinh sản với quần thể 2n. (2 loài khác nhau)

c.Hình thành loài nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa

P: cá thể loài A (2nA) x cá thể loài B (2nB)

G: nA nB

F1: (nA + nB) → không có khả năng sinh sản hữu tính (bất thụ)

GF1: (nA + nB) (nA + nB)

F2: (2nA + 2nB)

(thể song nhị bội) → có khả năng sinh sản hữu tính (hữu thụ)

- Cơ thể lai xa thường không có khả năng sinh sản hữu tính (bất thụ) do cơ thể lai xa mang bộ NST đơn bội của 2 loài bố, mẹ → không tạo các cặp tương đồng → quá trình tiếp hợp và giảm phân diễn ra không bình thường

-Lai xa và đa bội hóa tạo cơ thể lai mang bộ NST lưỡng bội của cả 2 loài bố, mẹ → tạo được các cặp NST tương đồng → quá trình tiếp hợp và giảm phân diễn ra bình thường → con lai có khả năng sinh sản hữu tính. Cơ thể lai tạo ra cách li sinh sản với 2 loài bố mẹ, nếu được nhân lên tạo thành một quần thể hoặc nhóm quần thể có khả năng tồn tại như một khâu trong hệ sinh thái → loài mới hình thành

-Ví dụ: Sự hình thành lúa mì hiện đại nhờ quá trình lai xa và đa bội hoá

2.Phân biệt các hình thức hình thành loài mới trong tự nhiên?

a.Hình thành loài bằng con đường địa lí

Trong quá trình mở rộng khu phân bố, các quần thể của loài có thể gặp các điều kiện địa lí khác nhau. Trong các điều kiện địa lí đó, chọn lọc tự nhiên tích luỹ các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau thích nghi với điều kiện địa lí tương ứng →tạo nên sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể, dần dần hình thành nòi địa lí rồi loài mới.

- Quá trình để hình thành loài bằng con đường địa lí có những đặc điểm sau:

+ Là phương thức gặp cả ở thực vật và động vật.

+ Cách li địa lí là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa trong loài.

+ Chướng ngại địa lí làm cho các quần thể trong loài bị cách li nhau, trong những điều kiện địa lí khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích lũy các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau, dẫn đến tạo thành các nòi địa lí rồi tới các loài mới.

+ Điều kiện địa lí không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật mà là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi.

b.Hình thành loài bằng con đường sinh thái

- Hai quần thể của cùng một loài sống trong 1 khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới .

- Thường xảy ra ở động vật ít di chuyển.

c.Hình thành loài bằng các đột biến lớn

- Ví dụ:Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52, trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa từ loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn và loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ.

-Nguyên nhân:Do các tác nhận gây đột biến gây tác động

-Cơ chế hình thành loài mới:Do sự biến đổi vật chất di truyến của loài

-Đặc điểm của từng con đường:

+ Gồm (đa bội hóa khác nguồn , đa bội cùng nguồn, tái cấu trúc NST)

+ Xảy ra ở thực vật và ít xảy ra ở động vật

-Đối tượng xảy ra:Chỉ xảy ra ở thực vật. Không xảy ra ở động vật

Trong các con đường hình thành loài mới, con đường tạo ra kết quả nhanh nhất là hình thành loài bằng


A.

B.

C.

D.