Từ điển python thêm giá trị nếu khóa tồn tại

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến cách thêm Khóa mới vào Từ điển trong Python. Chúng tôi sẽ sử dụng 7 phương pháp khác nhau để thêm các khóa mới vào từ điển

Từ điển trong Python là một tập hợp các giá trị dữ liệu không có thứ tự, được sử dụng để lưu trữ các giá trị dữ liệu giống như bản đồ, không giống như các Loại dữ liệu khác chỉ chứa một giá trị duy nhất dưới dạng phần tử, Từ điển chứa một khóa. cặp giá trị. Khóa-giá trị được cung cấp trong từ điển để tối ưu hóa hơn. Mỗi cặp khóa-giá trị trong Từ điển được phân tách bằng dấu hai chấm. trong khi mỗi phím được phân tách bằng 'dấu phẩy'. Các khóa của Từ điển phải là duy nhất và thuộc các loại dữ liệu bất biến, chẳng hạn như Chuỗi, Số nguyên và bộ dữ liệu, nhưng các giá trị khóa có thể được lặp lại và thuộc bất kỳ loại nào. Hãy xem cách chúng ta có thể thêm khóa mới vào từ điển bằng các cách khác nhau vào từ điển

Tạo từ điển trước

Python3
# Let's create a dictionary, the functional way

 

# Create your dictionary class

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
0
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
1
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
3

 

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
4_______0_______5

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
4_______0_______7
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
8
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
9
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
3

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
1
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
9
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
5

 

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
7

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
4_______0_______7
{'key2': 'for', 'newkey2': 'GEEK', 'key1': 'geeks'}
0
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
9
{'key2': 'for', 'newkey2': 'GEEK', 'key1': 'geeks'}
2

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
1
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
9
{'key2': 'for', 'newkey2': 'GEEK', 'key1': 'geeks'}
5
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
{'key2': 'for', 'newkey2': 'GEEK', 'key1': 'geeks'}
7

 

 

{'key2': 'for', 'newkey2': 'GEEK', 'key1': 'geeks'}
8

{'key2': 'for', 'newkey2': 'GEEK', 'key1': 'geeks'}
9_______11_______3
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
1

 

{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
2_______31_______3
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
5
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
2_______31_______8
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
0
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

 

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2_______40_______3

đầu ra

{1: 'Geeks', 2: 'forGeeks'}

Phương pháp 1. Thêm khóa mới bằng ký hiệu Subscript

Phương thức này sẽ tạo một cặp khóa\giá trị mới trên từ điển bằng cách gán giá trị cho khóa đó. Nếu khóa không tồn tại, nó sẽ được thêm vào và sẽ trỏ đến giá trị đó. Nếu khóa tồn tại, giá trị hiện tại mà nó trỏ tới sẽ bị ghi đè.  

Python3
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
6_______40_______7
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
9
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
1
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
3
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
4

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2_______52_______6
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
7

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
4_______31_______4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

 

{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
2

{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
3

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
5
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
1
{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
7
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
9

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
5# Let's create a dictionary, the functional way2
{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
7
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
9

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2_______52_______6# Let's create a dictionary, the functional way8

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
4_______31_______4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

đầu ra

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Phương pháp 2. Thêm khóa mới bằng phương thức update()

Khi chúng ta phải cập nhật/thêm nhiều khóa/giá trị vào từ điển, phương thức update() là phù hợp. Phương thức update() chèn các mục đã chỉ định vào từ điển

Python3
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
6
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
7
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
9
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
1
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
9
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
4

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2_______52_______6

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
4_______0_______07

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
4_______31_______4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

 

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
12

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
14# Let's create a dictionary, the functional way2
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
9
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
18

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2_______52_______6

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
4_______0_______22

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
4_______31_______4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

 

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
27

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
28
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
6
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
31
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
33
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
35
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
37
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
4

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
40

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2_______52_______6
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

 

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
45

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
47
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
49
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2_______52_______6
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

đầu ra

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}

Phương pháp 3. Thêm khóa mới bằng phương thức __setitem__

Phương thức __setitem__ để thêm cặp khóa-giá trị vào lệnh bằng phương thức __setitem__. Nó nên tránh vì hiệu suất kém của nó (không hiệu quả về mặt tính toán).  

Python3
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
6
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
7
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
9
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
1
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
9
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
4

 

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
66

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
68
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
69
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
71
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2_______52_______6
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

đầu ra

{'key2': 'for', 'newkey2': 'GEEK', 'key1': 'geeks'}

Phương pháp 4. Thêm khóa mới bằng toán tử **

Chúng tôi có thể hợp nhất từ ​​điển cũ và cặp khóa/giá trị mới trong một từ điển khác. Sử dụng ** trước các cặp khóa-giá trị như  **{‘c’. 3} sẽ giải nén nó dưới dạng một đối tượng từ điển mới

Python3
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
6
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
80
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
3
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
84
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
8
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
4

 

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
88

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
89
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
6
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
92
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
92
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
92
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
92
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
6
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
99
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
01
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
02

 

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2_______52_______6
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'fill_me'}
Updated Dict is: {'key3': 'geeks', 'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}
2
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2____11_______08

đầu ra

{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}

Phương pháp 5. Thêm khóa mới bằng cách sử dụng toán tử “in” và câu lệnh IF

Nếu khóa chưa có trong từ điển, khóa sẽ được thêm vào từ điển bằng cách sử dụng câu lệnh if. Nếu nó được đánh giá là sai, thông báo "Từ điển đã có khóa" sẽ được in

Python3
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
09_______11_______3
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
6
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
12
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
3
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
16
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
8
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
20
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
01
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
4

 

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
24
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
25
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
26
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
27
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
28

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
1
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
30
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
25
{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
7
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
34

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
35_______40_______8

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
1
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
6
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
40
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
6

 

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2_______11_______43

đầu ra

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}

Phương pháp 6. Thêm khóa mới bằng phương thức vòng lặp for và enumerate()

Lập danh sách các phần tử. Sử dụng phương thức enumerate() để lặp lại danh sách, sau đó thêm từng mục vào từ điển bằng cách sử dụng chỉ mục của nó làm khóa cho từng giá trị

Python3
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
44
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
6
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
12
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
3
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
16
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
8
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
20
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
8
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
01
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}
4

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
59
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
5
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
62
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
64
{'b': 2, 'a': 1}
{'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
4
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
66
{'key2': 'geeks', 'key1': 'for', 'key3': 'geeks'}
7

 

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
68

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
69
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
70
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
27
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
72
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
73

 

Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
1
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
75
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
3
Current Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for'}

Updated Dict is: {'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 
'key3': 'geeks'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous'}

{'key1': 'geeks', 'key2': 'for', 'key3': 'geeks', 
'key4': 'is', 'key5': 'fabulous', 'newkey1': 'portal'}
77

 

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': '4'}
2____11_______79

đầu ra

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 0: 'one: x', 1: 'two:y', 2: 'three:z'}

Ví dụ 7. Thêm nhiều mục vào từ điển Python bằng Zip

Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng phương thức zip của python để thêm khóa và giá trị vào từ điển trống python. Bạn cũng có thể sử dụng an trong từ điển hiện có để thêm các thành phần trong từ điển thay cho từ điển = {}

Làm cách nào để thêm giá trị vào từ điển bằng Python nếu khóa tồn tại?

Trong Python, bạn có thể thêm một mục mới vào từ điển chính tả bằng dict_object[key] = new_value . Theo cách này, nếu khóa đã tồn tại, giá trị được cập nhật (ghi đè) bằng giá trị mới. Bằng cách sử dụng phương thức setdefault(), bạn chỉ có thể thêm các mục có giá trị mới cho các khóa mới mà không thay đổi giá trị cho các khóa hiện có.

Làm cách nào để thêm khóa không có giá trị trong từ điển Python?

Nếu loại giá trị của từ điển là null, bạn có thể thêm giá trị null. myDict. Add(key1, null); Nếu giá trị không thể null, bạn có thể sử dụng giá trị mặc định, giá trị mặc định hoặc giá trị nằm ngoài phạm vi, tùy thuộc vào .

Làm cách nào để cập nhật từ điển bằng Python bằng khóa và giá trị?

Phương thức cập nhật từ điển Python() cập nhật từ điển với các phần tử từ một đối tượng từ điển khác hoặc từ một cặp khóa/giá trị có thể lặp lại. .
cú pháp. mệnh lệnh. cập nhật([khác])
Thông số. Phương thức này lấy một từ điển hoặc một đối tượng có thể lặp lại của các cặp khóa/giá trị (thường là các bộ dữ liệu) làm tham số