viagra vike-freiberga là gì - Nghĩa của từ viagra vike-freiberga

viagra vike-freiberga có nghĩa là

Quái đản Latvian Nữ hoàng.

Thí dụ

Viagra, Dừng phân biệt đối xửLatvia!